King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page
Bad Advertisement?

GodRules Store:

 • Bargains
 • New Releases
 • Best Sellers
 • Your Own Online Business

  News/Reviews:

 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?
 • GREEK AND HEBREW BIBLE - 2 KINGS 8
  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - FB - TWITTER - GR VIDEOS - GR FORUMS - GR YOUTUBE      2Ki 8:1
  ואלישׁע דבר אל האשׁה אשׁר החיה את בנה לאמר קומי ולכי אתי וביתך וגורי באשׁר תגורי כי קרא יהוה לרעב וגם בא אל הארץ שׁבע שׁנים׃
  2Ki 8:2
  ותקם האשׁה ותעשׂ כדבר אישׁ האלהים ותלך היא וביתה ותגר בארץ פלשׁתים שׁבע שׁנים׃
  2Ki 8:3
  ויהי מקצה שׁבע שׁנים ותשׁב האשׁה מארץ פלשׁתים ותצא לצעק אל המלך אל ביתה ואל שׂדה׃
  2Ki 8:4
  והמלך מדבר אל גחזי נער אישׁ האלהים לאמר ספרה נא לי  את  כל  הגדלות אשׁר עשׂה אלישׁע׃
  2Ki 8:5
  ויהי הוא מספר למלך את אשׁר החיה את המת והנה האשׁה אשׁר החיה את בנה צעקת אל המלך על ביתה ועל שׂדה ויאמר גחזי אדני המלך זאת האשׁה וזה בנה אשׁר החיה אלישׁע׃
  2Ki 8:6
  וישׁאל המלך לאשׁה ותספר לו  ויתן  לה  המלך סריס אחד לאמר השׁיב את כל אשׁר לה  ואת  כל  תבואת  השׂדה  מיום  עזבה  את  הארץ  ועד  עתה׃  
  2Ki 8:7
  ויבא אלישׁע דמשׂק ובן  הדד  מלך  ארם  חלה  ויגד  לו  לאמר בא אישׁ האלהים עד הנה׃
  2Ki 8:8
  ויאמר המלך אל חזהאל קח בידך מנחה ולך לקראת אישׁ האלהים ודרשׁת את יהוה מאותו לאמר האחיה מחלי זה׃
  2Ki 8:9
  וילך חזאל לקראתו ויקח מנחה בידו וכל טוב דמשׂק משׂא ארבעים גמל ויבא ויעמד לפניו ויאמר בנך בן  הדד  מלך  ארם  שׁלחני אליך לאמר האחיה מחלי זה׃
  2Ki 8:10
  ויאמר אליו אלישׁע לך אמר לא חיה תחיה והראני יהוה כי מות ימות׃
  2Ki 8:11
  ויעמד את פניו וישׂם עד בשׁ ויבך אישׁ האלהים׃
  2Ki 8:12
  ויאמר חזאל מדוע אדני בכה ויאמר כי ידעתי את אשׁר תעשׂה לבני ישׂראל רעה מבצריהם תשׁלח באשׁ ובחריהם בחרב תהרג ועלליהם תרטשׁ והרתיהם תבקע׃
  2Ki 8:13
  ויאמר חזהאל כי מה עבדך הכלב כי יעשׂה הדבר הגדול הזה ויאמר אלישׁע הראני יהוה אתך מלך על ארם׃
  2Ki 8:14
  וילך מאת אלישׁע ויבא אל אדניו ויאמר לו  מה  אמר  לך  אלישׁע ויאמר אמר לי  חיה  תחיה׃  
  2Ki 8:15
  ויהי ממחרת ויקח המכבר ויטבל במים ויפרשׂ על פניו וימת וימלך חזהאל תחתיו׃
  2Ki 8:16
  ובשׁנת חמשׁ ליורם בן אחאב מלך ישׂראל ויהושׁפט מלך יהודה מלך יהורם בן יהושׁפט מלך יהודה׃
  2Ki 8:17
  בן שׁלשׁים ושׁתים שׁנה היה במלכו ושׁמנה שׁנה מלך בירושׁלם׃
  2Ki 8:18
  וילך בדרך מלכי ישׂראל כאשׁר עשׂו בית אחאב כי בת אחאב היתה לו  לאשׁה  ויעשׂ  הרע  בעיני  יהוה׃  
  2Ki 8:19
  ולא אבה  יהוה  להשׁחית את יהודה למען דוד עבדו כאשׁר אמר לו  לתת  לו  ניר  לבניו  כל  הימים׃
  2Ki 8:20
  בימיו פשׁע אדום מתחת יד יהודה וימלכו עליהם מלך׃
  2Ki 8:21
  ויעבר יורם צעירה וכל הרכב עמו ויהי הוא קם לילה ויכה את אדום הסביב אליו ואת שׂרי הרכב וינס העם לאהליו׃
  2Ki 8:22
  ויפשׁע אדום מתחת יד יהודה עד היום הזה אז תפשׁע לבנה בעת ההיא׃
  2Ki 8:23
  ויתר דברי יורם וכל אשׁר עשׂה הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה׃
  2Ki 8:24
  וישׁכב יורם עם אבתיו  ויקבר  עם  אבתיו  בעיר  דוד  וימלך  אחזיהו בנו תחתיו׃
  2Ki 8:25
  בשׁנת שׁתים עשׂרה שׁנה ליורם בן אחאב מלך ישׂראל מלך אחזיהו בן יהורם מלך יהודה׃
  2Ki 8:26
  בן עשׂרים ושׁתים שׁנה אחזיהו במלכו ושׁנה אחת מלך בירושׁלם ושׁם אמו עתליהו בת עמרי מלך ישׂראל׃
  2Ki 8:27
  וילך בדרך בית אחאב ויעשׂ הרע בעיני יהוה כבית אחאב כי חתן בית אחאב הוא׃
  2Ki 8:28
  וילך את יורם בן אחאב למלחמה עם חזהאל מלך ארם ברמת גלעד ויכו ארמים את יורם׃
  2Ki 8:29
  וישׁב יורם המלך להתרפא ביזרעאל מן המכים אשׁר יכהו ארמים ברמה בהלחמו את חזהאל מלך ארם ואחזיהו בן יהורם מלך יהודה ירד לראות את יורם בן אחאב ביזרעאל כי חלה הוא׃

  GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.