King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page
Bad Advertisement?

GodRules Store:

 • Bargains
 • New Releases
 • Best Sellers
 • Your Own Online Business

  News/Reviews:

 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?
 • GREEK AND HEBREW BIBLE - JEREMIAH 44
  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - FB - TWITTER - GR VIDEOS - GR FORUMS - GR YOUTUBE      Jer 44:1
  הדבר אשׁר היה אל ירמיהו אל כל היהודים הישׁבים בארץ מצרים הישׁבים במגדל ובתחפנחס ובנף ובארץ פתרוס לאמר׃
  Jer 44:2
  כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל אתם ראיתם את כל הרעה אשׁר הבאתי על ירושׁלם ועל כל ערי יהודה והנם חרבה היום הזה ואין בהם  יושׁב׃  
  Jer 44:3
  מפני רעתם אשׁר עשׂו להכעסני ללכת לקטר לעבד לאלהים אחרים אשׁר לא ידעום המה אתם ואבתיכם׃  
  Jer 44:4
  ואשׁלח אליכם את כל עבדי הנביאים השׁכים ושׁלח לאמר אל נא תעשׂו את דבר התעבה הזאת אשׁר שׂנאתי׃
  Jer 44:5
  ולא שׁמעו ולא הטו את אזנם לשׁוב מרעתם לבלתי קטר לאלהים אחרים׃
  Jer 44:6
  ותתך חמתי ואפי ותבער בערי יהודה ובחצות ירושׁלם ותהיינה לחרבה לשׁממה כיום הזה׃
  Jer 44:7
  ועתה כה אמר יהוה אלהי צבאות אלהי ישׂראל למה אתם עשׂים רעה גדולה אל נפשׁתכם להכרית לכם  אישׁ  ואשׁה עולל ויונק מתוך יהודה לבלתי הותיר לכם  שׁארית׃
  Jer 44:8
  להכעסני במעשׂי ידיכם לקטר לאלהים אחרים בארץ מצרים אשׁר אתם באים לגור שׁם למען הכרית לכם  ולמען  היותכם לקללה ולחרפה בכל גויי הארץ׃
  Jer 44:9
  השׁכחתם את רעות אבותיכם  ואת רעות מלכי יהודה ואת רעות נשׁיו ואת רעתכם ואת רעת נשׁיכם אשׁר עשׂו בארץ יהודה ובחצות ירושׁלם׃
  Jer 44:10
  לא דכאו עד היום הזה ולא יראו ולא הלכו בתורתי ובחקתי אשׁר נתתי לפניכם ולפני אבותיכם׃  
  Jer 44:11
  לכן כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל הנני שׂם פני בכם  לרעה  ולהכרית את כל יהודה׃
  Jer 44:12
  ולקחתי את שׁארית יהודה אשׁר שׂמו פניהם לבוא ארץ מצרים לגור שׁם ותמו כל בארץ מצרים יפלו בחרב ברעב יתמו מקטן ועד גדול בחרב וברעב ימתו והיו לאלה לשׁמה ולקללה ולחרפה׃
  Jer 44:13
  ופקדתי על היושׁבים בארץ מצרים כאשׁר פקדתי על ירושׁלם בחרב ברעב ובדבר׃
  Jer 44:14
  ולא יהיה פליט ושׂריד לשׁארית יהודה הבאים לגור שׁם בארץ מצרים ולשׁוב ארץ יהודה אשׁר המה מנשׂאים את נפשׁם לשׁוב לשׁבת שׁם כי לא ישׁובו כי אם פלטים׃
  Jer 44:15
  ויענו את ירמיהו כל האנשׁים הידעים כי מקטרות נשׁיהם לאלהים אחרים וכל הנשׁים העמדות קהל גדול וכל העם הישׁבים בארץ מצרים בפתרוס לאמר׃
  Jer 44:16
  הדבר אשׁר דברת אלינו בשׁם יהוה איננו שׁמעים אליך׃
  Jer 44:17
  כי עשׂה נעשׂה את כל הדבר אשׁר יצא מפינו לקטר למלכת השׁמים והסיך לה  נסכים  כאשׁר עשׂינו אנחנו ואבתינו  מלכינו ושׂרינו בערי יהודה ובחצות ירושׁלם ונשׂבע לחם ונהיה טובים ורעה לא ראינו׃
  Jer 44:18
  ומן אז חדלנו לקטר למלכת השׁמים והסך לה  נסכים  חסרנו כל ובחרב וברעב תמנו׃
  Jer 44:19
  וכי אנחנו מקטרים למלכת השׁמים ולהסך לה  נסכים  המבלעדי אנשׁינו עשׂינו לה  כונים  להעצבה והסך לה  נסכים׃  
  Jer 44:20
  ויאמר ירמיהו אל כל העם על הגברים ועל הנשׁים ועל כל העם הענים אתו דבר לאמר׃
  Jer 44:21
  הלוא את הקטר אשׁר קטרתם בערי יהודה ובחצות ירושׁלם אתם ואבותיכם  מלכיכם ושׂריכם ועם הארץ אתם זכר יהוה ותעלה על לבו׃
  Jer 44:22
  ולא יוכל יהוה עוד לשׂאת מפני רע מעלליכם מפני התועבת אשׁר עשׂיתם ותהי ארצכם לחרבה ולשׁמה ולקללה מאין יושׁב כהיום הזה׃
  Jer 44:23
  מפני אשׁר קטרתם ואשׁר חטאתם ליהוה ולא שׁמעתם בקול יהוה ובתרתו ובחקתיו ובעדותיו לא הלכתם על כן קראת אתכם הרעה הזאת כיום הזה׃
  Jer 44:24
  ויאמר ירמיהו אל כל העם ואל כל הנשׁים שׁמעו דבר יהוה כל יהודה אשׁר בארץ מצרים׃
  Jer 44:25
  כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל לאמר אתם ונשׁיכם ותדברנה בפיכם ובידיכם מלאתם לאמר עשׂה נעשׂה את נדרינו אשׁר נדרנו לקטר למלכת השׁמים ולהסך לה  נסכים  הקים תקימנה את נדריכם ועשׂה תעשׂינה את נדריכם׃
  Jer 44:26
  לכן שׁמעו דבר יהוה כל יהודה הישׁבים בארץ מצרים הנני נשׁבעתי בשׁמי הגדול אמר יהוה אם יהיה עוד שׁמי נקרא בפי כל אישׁ יהודה אמר חי אדני יהוה בכל ארץ מצרים׃
  Jer 44:27
  הנני שׁקד עליהם לרעה ולא לטובה ותמו כל אישׁ יהודה אשׁר בארץ מצרים בחרב וברעב עד כלותם׃
  Jer 44:28
  ופליטי חרב ישׁבון מן ארץ מצרים ארץ יהודה מתי מספר וידעו כל שׁארית יהודה הבאים לארץ מצרים לגור שׁם דבר מי יקום ממני ומהם׃
  Jer 44:29
  וזאת לכם  האות  נאם יהוה כי פקד אני עליכם במקום הזה למען תדעו כי קום יקומו דברי עליכם לרעה׃
  Jer 44:30
  כה אמר יהוה הנני נתן את פרעה  חפרע  מלך מצרים ביד איביו וביד מבקשׁי נפשׁו כאשׁר נתתי את צדקיהו מלך יהודה ביד נבוכדראצר מלך בבל איבו ומבקשׁ נפשׁו׃

  GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.