اليونانية والعبرية الكتاب المقدس
JEREMIAH 49

أَسْبَق بَنْد - تابِع بَنْد - عَوْن


Jer 49:1
לבני עמון כה אמר יהוה הבנים אין לישׂראל אם יורשׁ אין לו מדוע ירשׁ מלכם את גד ועמו בעריו ישׁב׃
Jer 49:2
לכן הנה ימים באים נאם יהוה והשׁמעתי אל רבת בני עמון תרועת מלחמה והיתה לתל שׁממה ובנתיה באשׁ תצתנה וירשׁ ישׂראל את ירשׁיו אמר יהוה׃
Jer 49:3
הילילי חשׁבון כי שׁדדה עי צעקנה בנות רבה חגרנה שׂקים ספדנה והתשׁוטטנה בגדרות כי מלכם בגולה ילך כהניו ושׂריו יחדיו׃
Jer 49:4
מה תתהללי בעמקים זב עמקך הבת השׁובבה הבטחה באצרתיה מי יבוא אלי׃
Jer 49:5
הנני מביא עליך פחד נאם אדני יהוה צבאות מכל סביביך ונדחתם אישׁ לפניו ואין מקבץ לנדד׃
Jer 49:6
ואחרי כן אשׁיב את שׁבות בני עמון נאם יהוה׃
Jer 49:7
לאדום כה אמר יהוה צבאות האין עוד חכמה בתימן אבדה עצה מבנים נסרחה חכמתם׃
Jer 49:8
נסו הפנו העמיקו לשׁבת ישׁבי דדן כי איד עשׂו הבאתי עליו עת פקדתיו׃
Jer 49:9
אם בצרים באו לך לא ישׁארו עוללות אם גנבים בלילה השׁחיתו דים׃
Jer 49:10
כי אני חשׂפתי את עשׂו גליתי את מסתריו ונחבה לא יוכל שׁדד זרעו ואחיו ושׁכניו ואיננו׃
Jer 49:11
עזבה יתמיך אני אחיה ואלמנתיך עלי תבטחו׃
Jer 49:12
כי כה אמר יהוה הנה אשׁר אין משׁפטם לשׁתות הכוס שׁתו ישׁתו ואתה הוא נקה תנקה לא תנקה כי שׁתה תשׁתה׃
Jer 49:13
כי בי נשׁבעתי נאם יהוה כי לשׁמה לחרפה לחרב ולקללה תהיה בצרה וכל עריה תהיינה לחרבות עולם׃
Jer 49:14
שׁמועה שׁמעתי מאת יהוה וציר בגוים שׁלוח התקבצו ובאו עליה וקומו למלחמה׃
Jer 49:15
כי הנה קטן נתתיך בגוים בזוי באדם׃
Jer 49:16
תפלצתך השׁיא אתך זדון לבך שׁכני בחגוי הסלע תפשׂי מרום גבעה כי תגביה כנשׁר קנך משׁם אורידך נאם יהוה׃
Jer 49:17
והיתה אדום לשׁמה כל עבר עליה ישׁם וישׁרק על כל מכותה׃
Jer 49:18
כמהפכת סדם ועמרה ושׁכניה אמר יהוה לא ישׁב שׁם אישׁ ולא יגור בה בן אדם׃
Jer 49:19
הנה כאריה יעלה מגאון הירדן אל נוה איתן כי ארגיעה אריצנו מעליה ומי בחור אליה אפקד כי מי כמוני ומי יעידני ומי זה רעה אשׁר יעמד לפני׃
Jer 49:20
לכן שׁמעו עצת יהוה אשׁר יעץ אל אדום ומחשׁבותיו אשׁר חשׁב אל ישׁבי תימן אם לא יסחבום צעירי הצאן אם לא ישׁים עליהם נוהם׃
Jer 49:21
מקול נפלם רעשׁה הארץ צעקה בים סוף נשׁמע קולה׃
Jer 49:22
הנה כנשׁר יעלה וידאה ויפרשׂ כנפיו על בצרה והיה לב גבורי אדום ביום ההוא כלב אשׁה מצרה׃
Jer 49:23
לדמשׂק בושׁה חמת וארפד כי שׁמעה רעה שׁמעו נמגו בים דאגה השׁקט לא יוכל׃
Jer 49:24
רפתה דמשׂק הפנתה לנוס ורטט החזיקה צרה וחבלים אחזתה כיולדה׃
Jer 49:25
איך לא עזבה עיר תהלה קרית משׂושׂי׃
Jer 49:26
לכן יפלו בחוריה ברחבתיה וכל אנשׁי המלחמה ידמו ביום ההוא נאם יהוה צבאות׃
Jer 49:27
והצתי אשׁ בחומת דמשׂק ואכלה ארמנות בן הדד׃
Jer 49:28
לקדר ולממלכות חצור אשׁר הכה נבוכדראצור מלך בבל כה אמר יהוה קומו עלו אל קדר ושׁדדו את בני קדם׃
Jer 49:29
אהליהם וצאנם יקחו יריעותיהם וכל כליהם וגמליהם ישׂאו להם וקראו עליהם מגור מסביב׃
Jer 49:30
נסו נדו מאד העמיקו לשׁבת ישׁבי חצור נאם יהוה כי יעץ עליכם נבוכדראצר מלך בבל עצה וחשׁב עליהם מחשׁבה׃
Jer 49:31
קומו עלו אל גוי שׁליו יושׁב לבטח נאם יהוה לא דלתים ולא בריח לו בדד ישׁכנו׃
Jer 49:32
והיו גמליהם לבז והמון מקניהם לשׁלל וזרתים לכל רוח קצוצי פאה ומכל עבריו אביא את אידם נאם יהוה׃
Jer 49:33
והיתה חצור למעון תנים שׁממה עד עולם לא ישׁב שׁם אישׁ ולא יגור בה בן אדם׃
Jer 49:34
אשׁר היה דבר יהוה אל ירמיהו הנביא אל עילם בראשׁית מלכות צדקיה מלך יהודה לאמר׃
Jer 49:35
כה אמר יהוה צבאות הנני שׁבר את קשׁת עילם ראשׁית גבורתם׃
Jer 49:36
והבאתי אל עילם ארבע רוחות מארבע קצות השׁמים וזרתים לכל הרחות האלה ולא יהיה הגוי אשׁר לא יבוא שׁם נדחי עולם׃
Jer 49:37
והחתתי את עילם לפני איביהם ולפני מבקשׁי נפשׁם והבאתי עליהם רעה את חרון אפי נאם יהוה ושׁלחתי אחריהם את החרב עד כלותי אותם׃
Jer 49:38
ושׂמתי כסאי בעילם והאבדתי משׁם מלך ושׂרים נאם יהוה׃
Jer 49:39
והיה באחרית הימים אשׁוב את שׁבית עילם נאם יהוה׃

تابِع بَنْد - بشارة بَيَان

God Rules.NET
Search 100+ volumes of books at one time.