اليونانية والعبرية الكتاب المقدس
JEREMIAH 50

أَسْبَق بَنْد - تابِع بَنْد - عَوْن


Jer 50:1
הדבר אשׁר דבר יהוה אל בבל אל ארץ כשׂדים ביד ירמיהו הנביא׃
Jer 50:2
הגידו בגוים והשׁמיעו ושׂאו נס השׁמיעו אל תכחדו אמרו נלכדה בבל הבישׁ בל חת מרדך הבישׁו עצביה חתו גלוליה׃
Jer 50:3
כי עלה עליה גוי מצפון הוא ישׁית את ארצה לשׁמה ולא יהיה יושׁב בה מאדם ועד בהמה נדו הלכו׃
Jer 50:4
בימים ההמה ובעת ההיא נאם יהוה יבאו בני ישׂראל המה ובני יהודה יחדו הלוך ובכו ילכו ואת יהוה אלהיהם יבקשׁו׃
Jer 50:5
ציון ישׁאלו דרך הנה פניהם באו ונלוו אל יהוה ברית עולם לא תשׁכח׃
Jer 50:6
צאן אבדות היה עמי רעיהם התעום הרים שׁובבים מהר אל גבעה הלכו שׁכחו רבצם׃
Jer 50:7
כל מוצאיהם אכלום וצריהם אמרו לא נאשׁם תחת אשׁר חטאו ליהוה נוה צדק ומקוה אבותיהם יהוה׃
Jer 50:8
נדו מתוך בבל ומארץ כשׂדים יצאו והיו כעתודים לפני צאן׃
Jer 50:9
כי הנה אנכי מעיר ומעלה על בבל קהל גוים גדלים מארץ צפון וערכו לה משׁם תלכד חציו כגבור משׁכיל לא ישׁוב ריקם׃
Jer 50:10
והיתה כשׂדים לשׁלל כל שׁלליה ישׂבעו נאם יהוה׃
Jer 50:11
כי תשׂמחי כי תעלזי שׁסי נחלתי כי תפושׁי כעגלה דשׁה ותצהלי כאברים׃
Jer 50:12
בושׁה אמכם מאד חפרה יולדתכם הנה אחרית גוים מדבר ציה וערבה׃
Jer 50:13
מקצף יהוה לא תשׁב והיתה שׁממה כלה כל עבר על בבל ישׁם וישׁרק על כל מכותיה׃
Jer 50:14
ערכו על בבל סביב כל דרכי קשׁת ידו אליה אל תחמלו אל חץ כי ליהוה חטאה׃
Jer 50:15
הריעו עליה סביב נתנה ידה נפלו אשׁויתיה נהרסו חומותיה כי נקמת יהוה היא הנקמו בה כאשׁר עשׂתה עשׂו׃
Jer 50:16
כרתו זורע מבבל ותפשׂ מגל בעת קציר מפני חרב היונה אישׁ אל עמו יפנו ואישׁ לארצו ינסו׃
Jer 50:17
שׂה פזורה ישׂראל אריות הדיחו הראשׁון אכלו מלך אשׁור וזה האחרון עצמו נבוכדראצר מלך בבל׃
Jer 50:18
לכן כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל הנני פקד אל מלך בבל ואל ארצו כאשׁר פקדתי אל מלך אשׁור׃
Jer 50:19
ושׁבבתי את ישׂראל אל נוהו ורעה הכרמל והבשׁן ובהר אפרים והגלעד תשׂבע נפשׁו׃
Jer 50:20
בימים ההם ובעת ההיא נאם יהוה יבקשׁ את עון ישׂראל ואיננו ואת חטאת יהודה ולא תמצאינה כי אסלח לאשׁר אשׁאיר׃
Jer 50:21
על הארץ מרתים עלה עליה ואל יושׁבי פקוד חרב והחרם אחריהם נאם יהוה ועשׂה ככל אשׁר צויתיך׃
Jer 50:22
קול מלחמה בארץ ושׁבר גדול׃
Jer 50:23
איך נגדע וישׁבר פטישׁ כל הארץ איך היתה לשׁמה בבל בגוים׃
Jer 50:24
יקשׁתי לך וגם נלכדת בבל ואת לא ידעת נמצאת וגם נתפשׂת כי ביהוה התגרית׃
Jer 50:25
פתח יהוה את אוצרו ויוצא את כלי זעמו כי מלאכה היא לאדני יהוה צבאות בארץ כשׂדים׃
Jer 50:26
באו לה מקץ פתחו מאבסיה סלוה כמו ערמים והחרימוה אל תהי לה שׁארית׃
Jer 50:27
חרבו כל פריה ירדו לטבח הוי עליהם כי בא יומם עת פקדתם׃
Jer 50:28
קול נסים ופלטים מארץ בבל להגיד בציון את נקמת יהוה אלהינו נקמת היכלו׃
Jer 50:29
השׁמיעו אל בבל רבים כל דרכי קשׁת חנו עליה סביב אל יהי פליטה שׁלמו לה כפעלה ככל אשׁר עשׂתה עשׂו לה כי אל יהוה זדה אל קדושׁ ישׂראל׃
Jer 50:30
לכן יפלו בחוריה ברחבתיה וכל אנשׁי מלחמתה ידמו ביום ההוא נאם יהוה׃
Jer 50:31
הנני אליך זדון נאם אדני יהוה צבאות כי בא יומך עת פקדתיך׃
Jer 50:32
וכשׁל זדון ונפל ואין לו מקים והצתי אשׁ בעריו ואכלה כל סביבתיו׃
Jer 50:33
כה אמר יהוה צבאות עשׁוקים בני ישׂראל ובני יהודה יחדו וכל שׁביהם החזיקו בם מאנו שׁלחם׃
Jer 50:34
גאלם חזק יהוה צבאות שׁמו ריב יריב את ריבם למען הרגיע את הארץ והרגיז לישׁבי בבל׃
Jer 50:35
חרב על כשׂדים נאם יהוה ואל ישׁבי בבל ואל שׂריה ואל חכמיה׃
Jer 50:36
חרב אל הבדים ונאלו חרב אל גבוריה וחתו׃
Jer 50:37
חרב אל סוסיו ואל רכבו ואל כל הערב אשׁר בתוכה והיו לנשׁים חרב אל אוצרתיה ובזזו׃
Jer 50:38
חרב אל מימיה ויבשׁו כי ארץ פסלים היא ובאימים יתהללו׃
Jer 50:39
לכן ישׁבו ציים את איים וישׁבו בה בנות יענה ולא תשׁב עוד לנצח ולא תשׁכון עד דור ודור׃
Jer 50:40
כמהפכת אלהים את סדם ואת עמרה ואת שׁכניה נאם יהוה לא ישׁב שׁם אישׁ ולא יגור בה בן אדם׃
Jer 50:41
הנה עם בא מצפון וגוי גדול ומלכים רבים יערו מירכתי ארץ׃
Jer 50:42
קשׁת וכידן יחזיקו אכזרי המה ולא ירחמו קולם כים יהמה ועל סוסים ירכבו ערוך כאישׁ למלחמה עליך בת בבל׃
Jer 50:43
שׁמע מלך בבל את שׁמעם ורפו ידיו צרה החזיקתהו חיל כיולדה׃
Jer 50:44
הנה כאריה יעלה מגאון הירדן אל נוה איתן כי ארגעה ארוצם מעליה ומי בחור אליה אפקד כי מי כמוני ומי יועדני ומי זה רעה אשׁר יעמד לפני׃
Jer 50:45
לכן שׁמעו עצת יהוה אשׁר יעץ אל בבל ומחשׁבותיו אשׁר חשׁב אל ארץ כשׂדים אם לא יסחבום צעירי הצאן אם לא ישׁים עליהם נוה׃
Jer 50:46
מקול נתפשׂה בבל נרעשׁה הארץ וזעקה בגוים נשׁמע׃

تابِع بَنْد - بشارة بَيَان

God Rules.NET
Search 100+ volumes of books at one time.