اليونانية والعبرية الكتاب المقدس
JEREMIAH 51

أَسْبَق بَنْد - تابِع بَنْد - عَوْن


Jer 51:1
כה אמר יהוה הנני מעיר על בבל ואל ישׁבי לב קמי רוח משׁחית׃
Jer 51:2
ושׁלחתי לבבל זרים וזרוה ויבקקו את ארצה כי היו עליה מסביב ביום רעה׃
Jer 51:3
אל ידרך ידרך הדרך קשׁתו ואל יתעל בסרינו ואל תחמלו אל בחריה החרימו כל צבאה׃
Jer 51:4
ונפלו חללים בארץ כשׂדים ומדקרים בחוצותיה׃
Jer 51:5
כי לא אלמן ישׂראל ויהודה מאלהיו מיהוה צבאות כי ארצם מלאה אשׁם מקדושׁ ישׂראל׃
Jer 51:6
נסו מתוך בבל ומלטו אישׁ נפשׁו אל תדמו בעונה כי עת נקמה היא ליהוה גמול הוא משׁלם׃
Jer 51:7
כוס זהב בבל ביד יהוה משׁכרת כל הארץ מיינה שׁתו גוים על כן יתהללו גוים׃
Jer 51:8
פתאם נפלה בבל ותשׁבר הילילו עליה קחו צרי למכאובה אולי תרפא׃
Jer 51:9
רפאנו את בבל ולא נרפתה עזבוה ונלך אישׁ לארצו כי נגע אל השׁמים משׁפטה ונשׂא עד שׁחקים׃
Jer 51:10
הוציא יהוה את צדקתינו באו ונספרה בציון את מעשׂה יהוה אלהינו׃
Jer 51:11
הברו החצים מלאו השׁלטים העיר יהוה את רוח מלכי מדי כי על בבל מזמתו להשׁחיתה כי נקמת יהוה היא נקמת היכלו׃
Jer 51:12
אל חומת בבל שׂאו נס החזיקו המשׁמר הקימו שׁמרים הכינו הארבים כי גם זמם יהוה גם עשׂה את אשׁר דבר אל ישׁבי בבל׃
Jer 51:13
שׁכנתי על מים רבים רבת אוצרת בא קצך אמת בצעך׃
Jer 51:14
נשׁבע יהוה צבאות בנפשׁו כי אם מלאתיך אדם כילק וענו עליך הידד׃
Jer 51:15
עשׂה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שׁמים׃
Jer 51:16
לקול תתו המון מים בשׁמים ויעל נשׂאים מקצה ארץ ברקים למטר עשׂה ויצא רוח מאצרתיו׃
Jer 51:17
נבער כל אדם מדעת הבישׁ כל צרף מפסל כי שׁקר נסכו ולא רוח׃
Jer 51:18
הבל המה מעשׂה תעתעים בעת פקדתם יאבדו׃
Jer 51:19
לא כאלה חלק יעקוב כי יוצר הכל הוא ושׁבט נחלתו יהוה צבאות שׁמו׃
Jer 51:20
מפץ אתה לי כלי מלחמה ונפצתי בך גוים והשׁחתי בך ממלכות׃
Jer 51:21
ונפצתי בך סוס ורכבו ונפצתי בך רכב ורכבו׃
Jer 51:22
ונפצתי בך אישׁ ואשׁה ונפצתי בך זקן ונער ונפצתי בך בחור ובתולה׃
Jer 51:23
ונפצתי בך רעה ועדרו ונפצתי בך אכר וצמדו ונפצתי בך פחות וסגנים׃
Jer 51:24
ושׁלמתי לבבל ולכל יושׁבי כשׂדים את כל רעתם אשׁר עשׂו בציון לעיניכם נאם יהוה׃
Jer 51:25
הנני אליך הר המשׁחית נאם יהוה המשׁחית את כל הארץ ונטיתי את ידי עליך וגלגלתיך מן הסלעים ונתתיך להר שׂרפה׃
Jer 51:26
ולא יקחו ממך אבן לפנה ואבן למוסדות כי שׁממות עולם תהיה נאם יהוה׃
Jer 51:27
שׂאו נס בארץ תקעו שׁופר בגוים קדשׁו עליה גוים השׁמיעו עליה ממלכות אררט מני ואשׁכנז פקדו עליה טפסר העלו סוס כילק סמר׃
Jer 51:28
קדשׁו עליה גוים את מלכי מדי את פחותיה ואת כל סגניה ואת כל ארץ ממשׁלתו׃
Jer 51:29
ותרעשׁ הארץ ותחל כי קמה על בבל מחשׁבות יהוה לשׂום את ארץ בבל לשׁמה מאין יושׁב׃
Jer 51:30
חדלו גבורי בבל להלחם ישׁבו במצדות נשׁתה גבורתם היו לנשׁים הציתו משׁכנתיה נשׁברו בריחיה׃
Jer 51:31
רץ לקראת רץ ירוץ ומגיד לקראת מגיד להגיד למלך בבל כי נלכדה עירו מקצה׃
Jer 51:32
והמעברות נתפשׂו ואת האגמים שׂרפו באשׁ ואנשׁי המלחמה נבהלו׃
Jer 51:33
כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל בת בבל כגרן עת הדריכה עוד מעט ובאה עת הקציר׃
Jer 51:34
אכלנו הממנו נבוכדראצר מלך בבל הציגנו כלי ריק בלענו כתנין מלא כרשׂו מעדני הדיחנו׃
Jer 51:35
חמסי ושׁארי על בבל תאמר ישׁבת ציון ודמי אל ישׁבי כשׂדים תאמר ירושׁלם׃
Jer 51:36
לכן כה אמר יהוה הנני רב את ריבך ונקמתי את נקמתך והחרבתי את ימה והבשׁתי את מקורה׃
Jer 51:37
והיתה בבל לגלים מעון תנים שׁמה ושׁרקה מאין יושׁב׃
Jer 51:38
יחדו ככפרים ישׁאגו נערו כגורי אריות׃
Jer 51:39
בחמם אשׁית את משׁתיהם והשׁכרתים למען יעלזו וישׁנו שׁנת עולם ולא יקיצו נאם יהוה׃
Jer 51:40
אורידם ככרים לטבוח כאילים עם עתודים׃
Jer 51:41
איך נלכדה שׁשׁך ותתפשׂ תהלת כל הארץ איך היתה לשׁמה בבל בגוים׃
Jer 51:42
עלה על בבל הים בהמון גליו נכסתה׃
Jer 51:43
היו עריה לשׁמה ארץ ציה וערבה ארץ לא ישׁב בהן כל אישׁ ולא יעבר בהן בן אדם׃
Jer 51:44
ופקדתי על בל בבבל והצאתי את בלעו מפיו ולא ינהרו אליו עוד גוים גם חומת בבל נפלה׃
Jer 51:45
צאו מתוכה עמי ומלטו אישׁ את נפשׁו מחרון אף יהוה׃
Jer 51:46
ופן ירך לבבכם ותיראו בשׁמועה הנשׁמעת בארץ ובא בשׁנה השׁמועה ואחריו בשׁנה השׁמועה וחמס בארץ ומשׁל על משׁל׃
Jer 51:47
לכן הנה ימים באים ופקדתי על פסילי בבל וכל ארצה תבושׁ וכל חלליה יפלו בתוכה׃
Jer 51:48
ורננו על בבל שׁמים וארץ וכל אשׁר בהם כי מצפון יבוא לה השׁודדים נאם יהוה׃
Jer 51:49
גם בבל לנפל חללי ישׂראל גם לבבל נפלו חללי כל הארץ׃
Jer 51:50
פלטים מחרב הלכו אל תעמדו זכרו מרחוק את יהוה וירושׁלם תעלה על לבבכם׃
Jer 51:51
בשׁנו כי שׁמענו חרפה כסתה כלמה פנינו כי באו זרים על מקדשׁי בית יהוה׃
Jer 51:52
לכן הנה ימים באים נאם יהוה ופקדתי על פסיליה ובכל ארצה יאנק חלל׃
Jer 51:53
כי תעלה בבל השׁמים וכי תבצר מרום עזה מאתי יבאו שׁדדים לה נאם יהוה׃
Jer 51:54
קול זעקה מבבל ושׁבר גדול מארץ כשׂדים׃
Jer 51:55
כי שׁדד יהוה את בבל ואבד ממנה קול גדול והמו גליהם כמים רבים נתן שׁאון קולם׃
Jer 51:56
כי בא עליה על בבל שׁודד ונלכדו גבוריה חתתה קשׁתותם כי אל גמלות יהוה שׁלם ישׁלם׃
Jer 51:57
והשׁכרתי שׂריה וחכמיה פחותיה וסגניה וגבוריה וישׁנו שׁנת עולם ולא יקיצו נאם המלך יהוה צבאות שׁמו׃
Jer 51:58
כה אמר יהוה צבאות חמות בבל הרחבה ערער תתערער ושׁעריה הגבהים באשׁ יצתו ויגעו עמים בדי ריק ולאמים בדי אשׁ ויעפו׃
Jer 51:59
הדבר אשׁר צוה ירמיהו הנביא את שׂריה בן נריה בן מחסיה בלכתו את צדקיהו מלך יהודה בבל בשׁנת הרבעית למלכו ושׂריה שׂר מנוחה׃
Jer 51:60
ויכתב ירמיהו את כל הרעה אשׁר תבוא אל בבל אל ספר אחד את כל הדברים האלה הכתבים אל בבל׃
Jer 51:61
ויאמר ירמיהו אל שׂריה כבאך בבל וראית וקראת את כל הדברים האלה׃
Jer 51:62
ואמרת יהוה אתה דברת אל המקום הזה להכריתו לבלתי היות בו יושׁב למאדם ועד בהמה כי שׁממות עולם תהיה׃
Jer 51:63
והיה ככלתך לקרא את הספר הזה תקשׁר עליו אבן והשׁלכתו אל תוך פרת׃
Jer 51:64
ואמרת ככה תשׁקע בבל ולא תקום מפני הרעה אשׁר אנכי מביא עליה ויעפו עד הנה דברי ירמיהו׃

تابِع بَنْد - بشارة بَيَان

God Rules.NET
Search 100+ volumes of books at one time.