اليونانية والعبرية الكتاب المقدس
1 SAMUEL 17

أَسْبَق بَنْد - تابِع بَنْد - عَوْن


1Sa 17:1
ויאספו פלשׁתים את מחניהם למלחמה ויאספו שׂכה אשׁר ליהודה ויחנו בין שׂוכה ובין עזקה באפס דמים׃
1Sa 17:2
ושׁאול ואישׁ ישׂראל נאספו ויחנו בעמק האלה ויערכו מלחמה לקראת פלשׁתים׃
1Sa 17:3
ופלשׁתים עמדים אל ההר מזה וישׂראל עמדים אל ההר מזה והגיא ביניהם׃
1Sa 17:4
ויצא אישׁ הבנים ממחנות פלשׁתים גלית שׁמו מגת גבהו שׁשׁ אמות וזרת׃
1Sa 17:5
וכובע נחשׁת על ראשׁו ושׁריון קשׂקשׂים הוא לבושׁ ומשׁקל השׁריון חמשׁת אלפים שׁקלים נחשׁת׃
1Sa 17:6
ומצחת נחשׁת על רגליו וכידון נחשׁת בין כתפיו׃
1Sa 17:7
וחץ חניתו כמנור ארגים ולהבת חניתו שׁשׁ מאות שׁקלים ברזל ונשׂא הצנה הלך לפניו׃
1Sa 17:8
ויעמד ויקרא אל מערכת ישׂראל ויאמר להם למה תצאו לערך מלחמה הלוא אנכי הפלשׁתי ואתם עבדים לשׁאול ברו לכם אישׁ וירד אלי׃
1Sa 17:9
אם יוכל להלחם אתי והכני והיינו לכם לעבדים ואם אני אוכל לו והכיתיו והייתם לנו לעבדים ועבדתם אתנו׃
1Sa 17:10
ויאמר הפלשׁתי אני חרפתי את מערכות ישׂראל היום הזה תנו לי אישׁ ונלחמה יחד׃
1Sa 17:11
וישׁמע שׁאול וכל ישׂראל את דברי הפלשׁתי האלה ויחתו ויראו מאד׃
1Sa 17:12
ודוד בן אישׁ אפרתי הזה מבית לחם יהודה ושׁמו ישׁי ולו שׁמנה בנים והאישׁ בימי שׁאול זקן בא באנשׁים׃
1Sa 17:13
וילכו שׁלשׁת בני ישׁי הגדלים הלכו אחרי שׁאול למלחמה ושׁם שׁלשׁת בניו אשׁר הלכו במלחמה אליאב הבכור ומשׁנהו אבינדב והשׁלשׁי שׁמה׃
1Sa 17:14
ודוד הוא הקטן ושׁלשׁה הגדלים הלכו אחרי שׁאול׃
1Sa 17:15
ודוד הלך ושׁב מעל שׁאול לרעות את צאן אביו בית לחם׃
1Sa 17:16
ויגשׁ הפלשׁתי השׁכם והערב ויתיצב ארבעים יום׃
1Sa 17:17
ויאמר ישׁי לדוד בנו קח נא לאחיך איפת הקליא הזה ועשׂרה לחם הזה והרץ המחנה לאחיך׃
1Sa 17:18
ואת עשׂרת חרצי החלב האלה תביא לשׂר האלף ואת אחיך תפקד לשׁלום ואת ערבתם תקח׃
1Sa 17:19
ושׁאול והמה וכל אישׁ ישׂראל בעמק האלה נלחמים עם פלשׁתים׃
1Sa 17:20
וישׁכם דוד בבקר ויטשׁ את הצאן על שׁמר וישׂא וילך כאשׁר צוהו ישׁי ויבא המעגלה והחיל היצא אל המערכה והרעו במלחמה׃
1Sa 17:21
ותערך ישׂראל ופלשׁתים מערכה לקראת מערכה׃
1Sa 17:22
ויטשׁ דוד את הכלים מעליו על יד שׁומר הכלים וירץ המערכה ויבא וישׁאל לאחיו לשׁלום׃
1Sa 17:23
והוא מדבר עמם והנה אישׁ הבנים עולה גלית הפלשׁתי שׁמו מגת ממערות פלשׁתים וידבר כדברים האלה וישׁמע דוד׃
1Sa 17:24
וכל אישׁ ישׂראל בראותם את האישׁ וינסו מפניו וייראו מאד׃
1Sa 17:25
ויאמר אישׁ ישׂראל הראיתם האישׁ העלה הזה כי לחרף את ישׂראל עלה והיה האישׁ אשׁר יכנו יעשׁרנו המלך עשׁר גדול ואת בתו יתן לו ואת בית אביו יעשׂה חפשׁי בישׂראל׃
1Sa 17:26
ויאמר דוד אל האנשׁים העמדים עמו לאמר מה יעשׂה לאישׁ אשׁר יכה את הפלשׁתי הלז והסיר חרפה מעל ישׂראל כי מי הפלשׁתי הערל הזה כי חרף מערכות אלהים חיים׃
1Sa 17:27
ויאמר לו העם כדבר הזה לאמר כה יעשׂה לאישׁ אשׁר יכנו׃
1Sa 17:28
וישׁמע אליאב אחיו הגדול בדברו אל האנשׁים ויחר אף אליאב בדוד ויאמר למה זה ירדת ועל מי נטשׁת מעט הצאן ההנה במדבר אני ידעתי את זדנך ואת רע לבבך כי למען ראות המלחמה ירדת׃
1Sa 17:29
ויאמר דוד מה עשׂיתי עתה הלוא דבר הוא׃
1Sa 17:30
ויסב מאצלו אל מול אחר ויאמר כדבר הזה וישׁבהו העם דבר כדבר הראשׁון׃
1Sa 17:31
וישׁמעו הדברים אשׁר דבר דוד ויגדו לפני שׁאול ויקחהו׃
1Sa 17:32
ויאמר דוד אל שׁאול אל יפל לב אדם עליו עבדך ילך ונלחם עם הפלשׁתי הזה׃
1Sa 17:33
ויאמר שׁאול אל דוד לא תוכל ללכת אל הפלשׁתי הזה להלחם עמו כי נער אתה והוא אישׁ מלחמה מנעריו׃
1Sa 17:34
ויאמר דוד אל שׁאול רעה היה עבדך לאביו בצאן ובא הארי ואת הדוב ונשׂא שׂה מהעדר׃
1Sa 17:35
ויצאתי אחריו והכתיו והצלתי מפיו ויקם עלי והחזקתי בזקנו והכתיו והמיתיו׃
1Sa 17:36
גם את הארי גם הדוב הכה עבדך והיה הפלשׁתי הערל הזה כאחד מהם כי חרף מערכת אלהים חיים׃
1Sa 17:37
ויאמר דוד יהוה אשׁר הצלני מיד הארי ומיד הדב הוא יצילני מיד הפלשׁתי הזה ויאמר שׁאול אל דוד לך ויהוה יהיה עמך׃
1Sa 17:38
וילבשׁ שׁאול את דוד מדיו ונתן קובע נחשׁת על ראשׁו וילבשׁ אתו שׁריון׃
1Sa 17:39
ויחגר דוד את חרבו מעל למדיו ויאל ללכת כי לא נסה ויאמר דוד אל שׁאול לא אוכל ללכת באלה כי לא נסיתי ויסרם דוד מעליו׃
1Sa 17:40
ויקח מקלו בידו ויבחר לו חמשׁה חלקי אבנים מן הנחל וישׂם אתם בכלי הרעים אשׁר לו ובילקוט וקלעו בידו ויגשׁ אל הפלשׁתי׃
1Sa 17:41
וילך הפלשׁתי הלך וקרב אל דוד והאישׁ נשׂא הצנה לפניו׃
1Sa 17:42
ויבט הפלשׁתי ויראה את דוד ויבזהו כי היה נער ואדמני עם יפה מראה׃
1Sa 17:43
ויאמר הפלשׁתי אל דוד הכלב אנכי כי אתה בא אלי במקלות ויקלל הפלשׁתי את דוד באלהיו׃
1Sa 17:44
ויאמר הפלשׁתי אל דוד לכה אלי ואתנה את בשׂרך לעוף השׁמים ולבהמת השׂדה׃
1Sa 17:45
ויאמר דוד אל הפלשׁתי אתה בא אלי בחרב ובחנית ובכידון ואנכי בא אליך בשׁם יהוה צבאות אלהי מערכות ישׂראל אשׁר חרפת׃
1Sa 17:46
היום הזה יסגרך יהוה בידי והכיתך והסרתי את ראשׁך מעליך ונתתי פגר מחנה פלשׁתים היום הזה לעוף השׁמים ולחית הארץ וידעו כל הארץ כי ישׁ אלהים לישׂראל׃
1Sa 17:47
וידעו כל הקהל הזה כי לא בחרב ובחנית יהושׁיע יהוה כי ליהוה המלחמה ונתן אתכם בידנו׃
1Sa 17:48
והיה כי קם הפלשׁתי וילך ויקרב לקראת דוד וימהר דוד וירץ המערכה לקראת הפלשׁתי׃
1Sa 17:49
וישׁלח דוד את ידו אל הכלי ויקח משׁם אבן ויקלע ויך את הפלשׁתי אל מצחו ותטבע האבן במצחו ויפל על פניו ארצה׃
1Sa 17:50
ויחזק דוד מן הפלשׁתי בקלע ובאבן ויך את הפלשׁתי וימיתהו וחרב אין ביד דוד׃
1Sa 17:51
וירץ דוד ויעמד אל הפלשׁתי ויקח את חרבו וישׁלפה מתערה וימתתהו ויכרת בה את ראשׁו ויראו הפלשׁתים כי מת גבורם וינסו׃
1Sa 17:52
ויקמו אנשׁי ישׂראל ויהודה וירעו וירדפו את הפלשׁתים עד בואך גיא ועד שׁערי עקרון ויפלו חללי פלשׁתים בדרך שׁערים ועד גת ועד עקרון׃
1Sa 17:53
וישׁבו בני ישׂראל מדלק אחרי פלשׁתים וישׁסו את מחניהם׃
1Sa 17:54
ויקח דוד את ראשׁ הפלשׁתי ויבאהו ירושׁלם ואת כליו שׂם באהלו׃
1Sa 17:55
וכראות שׁאול את דוד יצא לקראת הפלשׁתי אמר אל אבנר שׂר הצבא בן מי זה הנער אבנר ויאמר אבנר חי נפשׁך המלך אם ידעתי׃
1Sa 17:56
ויאמר המלך שׁאל אתה בן מי זה העלם׃
1Sa 17:57
וכשׁוב דוד מהכות את הפלשׁתי ויקח אתו אבנר ויבאהו לפני שׁאול וראשׁ הפלשׁתי בידו׃
1Sa 17:58
ויאמר אליו שׁאול בן מי אתה הנער ויאמר דוד בן עבדך ישׁי בית הלחמי׃

تابِع بَنْد - بشارة بَيَان

God Rules.NET
Search 100+ volumes of books at one time.