Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - GENESIS 6

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  6:1 Cknd au knceput oamenii sq se knmulyeascq pe faya pqmkntului, wi li s`au nqscut fete,

  6:2 fiii lui Dumnezeu au vqzut cq fetele oamenilor erau frumoase; wi din toate wi-au luat de neveste pe acelea pe cari wi le-au ales.

  6:3 Atunci Domnul a zis: ,,Duhul Meu nu va rqmknea pururea kn om, cqci wi omul nu este deckt carne pqcqtoasq: totuw zilele lui vor fi de o sutq douqzeci de ani.``

  6:4 Uriawii erau pe pqmknt kn vremurile acelea, wi chiar wi dupq ce s`au kmpreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor, wi le-au nqscut ele copii: acewtia erau vitejii cari au fost kn vechime, oameni cu nume.

  6:5 Domnul a vqzut cq rqutatea omului era mare pe pqmknt, wi cq toate kntocmirile gkndurilor din inima lui erau kndreptate kn fiecare zi numai spre rqu.

  6:6 I -a pqrut rqu Domnului cq a fqcut pe om pe pqmknt, wi S`a mkhnit kn inima Lui.

  6:7 Wi Domnul a zis: ,,Am sq wterg de pe faya pqmkntului pe omul pe care l-am fqcut, dela om pknq la vite, pknq la tkrktoare, wi pknq la pqsqrile cerului; cqci Kmi pare rqu cq i-am fqcut.``

  6:8 Dar Noe a cqpqtat milq knaintea Domnului.

  6:9 Iatq cari sknt urmawii lui Noe. Noe era un om neprihqnit wi fqrq patq kntre cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu.

  6:10 Noe a nqscut trei fii: Sem, Ham wi Iafet.

  6:11 Pqmkntul era stricat knaintea lui Dumnezeu, pqmkntul era plin de silnicie.

  6:12 Dumnezeu S`a uitat spre pqmknt, wi iatq cq pqmkntul era stricat; cqci orice fqpturq kwi stricase calea pe pqmknt.

  6:13 Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: ,,Sfkrwitul oricqrei fqpturi este hotqrkt knaintea Mea, fiindcq au umplut pqmkntul de silnicie; iatq, am sq -i nimicesc kmpreunq cu pqmkntul.

  6:14 Fq-yi o corabie din lemn de gofer (chiparos); corabia aceasta s`o kmparyi kn cqmqruye, wi s`o tencuiewti cu smoalq pe dinlquntru wi pe dinafarq.

  6:15 Iatq cum s`o faci: corabia sq aibq trei sute de coyi kn lungime, cincizeci de coyi kn lqyime wi treizeci de coyi kn knqlyime.

  6:16 Sq faci corqbiei o fereastrq, sus, latq de un cot; uwa s`o pui kn laturea corqbiei; wi sq faci un rknd de cqmqri jos, altul la mijloc wi altul sus.

  6:17 Wi, iatq cq Eu am sq fac sq vinq un potop de ape pe pqmknt, ca sq nimiceascq orice fqpturq de supt cer, care are suflare de viayq; tot ce este pe pqmknt va pieri.

  6:18 Dar cu tine fac un legqmknt; sq intri kn corabie, tu wi fiii tqi, nevastq-ta wi nevestele fiilor tqi kmpreunq cu tine.

  6:19 Din tot ce trqiewte, din orice fqpturq, sq iei kn corabie ckte douq din fiecare soi, ca sq le yii vii cu tine: sq fie o parte bqrbqteascq wi o parte femeiascq.

  6:20 Din pqsqri dupq soiul lor, din vite dupq soiul lor, wi din toate tkrktoarele de pe pqmknt dupq soiul lor, sq vinq la tine knlquntru ckte douq din fiecare soi, ca sq le yii cu viayq.

  6:21 Wi tu, ia-yi din toate bucatele cari se mqnkncq, wi fq-yi merinde din ele, ca sq-yi slujeascq de hranq yie wi lor.``

  6:22 Awa a wi fqcut Noe: a fqcut tot ce -i poruncise Dumnezeu.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск