Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ISAIAH 58

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  58:1 ,,Strigq kn gura mare, nu te opri! Knalyq-yi glasul ca o trkmbiyq, wi vestewte poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov pqcatele ei!

  58:2 Kn toate zilele Mq kntreabq, wi vor sq afle cqile Mele, ca un neam, care ar fi knfqptuit neprihqnirea, wi n`ar fi pqrqsit legea Dumnezeului squ. Kmi cer hotqrkri drepte, doresc sq se apropie de Dumnezeu. -

  58:3 ,La ce ne folosewte sq postim` -zic ei-,dacq Tu nu vezi? ,La ce sq ne chinuim sufletul, dacq Tu nu yii seama de lucrul acesta?` -,Pentrucq, zice Domnul, kn ziua postului vostru, vq lqsayi kn voia pornirilor voastre, wi asupriyi pe simbriawii vowtri.

  58:4 Iatq, postiyi ca sq vq ciorovqiyi wi sq vq certayi, ca sq bateyi rqutqcios cu pumnul; nu postiyi cum cere ziua aceea, ca sq vi se audq strigqtul sus.

  58:5 Oare aceasta este postul plqcut Mie: sq-wi chinuiascq omul sufletul o zi? Sq-wi plece capul ca un pipirig, wi sq se culce pe sac wi cenuwq? Acesta numewti tu post wi zi plqcutq Domnului?

  58:6 Iatq postul plqcut Mie: desleagq lanyurile rqutqyii, desnoadq legqturile robiei, dq drumul celor asupriyi, wi rupe orice fel de jug;

  58:7 kmparte-yi pknea cu cel flqmknd, wi adu kn casa ta pe nenorociyii fqrq adqpost; dacq vezi pe un om gol, acopere -l, wi nu kntoarce spatele semenului tqu.

  58:8 Atunci lumina ta va rqsqri ca zorile, wi vindecarea ta va kncolyi repede; neprihqnirea ta kyi va merge knainte, wi slava Domnului te va knsoyi.

  58:9 Atunci tu vei chema, wi Domnul va rqspunde, vei striga, wi El va zice: ,Iatq-Mq!` Dacq vei kndepqrta jugul din mijlocul tqu, ameninyqrile cu degetul wi vorbele de ocarq,

  58:10 dacq vei da mkncarea ta celui flqmknd, dacq vei sqtura sufletul lipsit, atunci lumina ta va rqsqri peste kntunecime, wi kntunerecul tqu va fi ca ziua nqmeaza mare!

  58:11 Domnul te va cqlquzi nekncetat, kyi va sqtura sufletul chiar kn locuri fqrq apq, wi va da din nou putere mqdularelor tale; vei fi ca o grqdinq bine udatq, ca un izvor ale cqrui ape nu seacq.

  58:12 Ai tqi vor zidi iarqw pe dqrkmqturile de mai knainte, vei ridica din nou temeliile strqbune; vei fi numit ,Dregqtor de spqrturi`, ,Cel ce drege drumurile, wi face yara cu putinyq de locuit.`

  58:13 Dacq kyi vei opri piciorul kn ziua Sabatului, ca sq nu-yi faci gusturile tale kn ziua Mea cea sfkntq; dacq Sabatul va fi desfqtarea ta, ca sq sfinyewti pe Domnul, slqvindu -L, wi dacq -l vei cinsti, neurmknd cqile tale, nekndeletnicindu-te cu treburile tale wi nededkndu-te la flecqrii,

  58:14 atunci te vei putea desfqta kn Domnul, wi Eu te voi sui pe knqlyimile yqrii, te voi face sq te bucuri de mowtenirea tatqlui tqu Iacov; cqci gura Domnului a vorbit.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск