Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - PSALMS 78

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  78:1 (O ckntare a lui Asaf.) Ascultq, poporul meu, knvqyqturile mele! Luayi aminte la cuvintele gurii mele!

  78:2 Kmi deschid gura wi vorbesc kn pilde, vestesc knyelepciunea vremurilor strqvechi.

  78:3 Ce am auzit, ce wtim, ce ne-au povestit pqrinyii nowtri,

  78:4 nu vom ascunde de copiii lor; ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui, wi minunile pe cari le -a fqcut.

  78:5 El a pus o mqrturie kn Iacov, a dat o lege kn Israel, wi a poruncit pqrinyilor nowtri sq-wi knveye kn ea copiii,

  78:6 ca sq fie cunoscutq de cei ce vor veni dupq ei, de copiii cari se vor nawte, wi cari, cknd se vor face mari, sq vorbeascq despre ea copiilor lor;

  78:7 pentruca acewtia sq-wi punq kncrederea kn Dumnezeu, sq nu uite lucrqrile lui Dumnezeu, wi sq pqzeascq poruncile Lui.

  78:8 Sq nu fie, ca pqrinyii lor, un neam neascultqtor wi rqzvrqtit, un neam, care n`avea o inimq tare, wi al cqrui duh nu era credincios lui Dumnezeu!

  78:9 Fiii lui Efraim, knarmayi wi trqgknd cu arcul, au dat dosul kn ziua luptei,

  78:10 pentrucq n`au yinut legqmkntul lui Dumnezeu, wi n`au voit sq umble kntocmai dupq Legea Lui.

  78:11 Au dat uitqrii lucrqrile Lui, minunile Lui, pe cari li le arqtase.

  78:12 Knaintea pqrinyilor lor, El fqcuse minuni kn yara Egiptului, kn ckmpia Yoan.

  78:13 A despqryit marea, wi le -a deschis un drum prin ea, ridicknd apele ca un zid.

  78:14 I -a cqlquzit ziua cu un nor, wi toatq noaptea cu lumina unui foc strqlucitor.

  78:15 A despicat stknci kn pustie, wi le -a dat sq bea ca din niwte valuri cu ape multe.

  78:16 A fqcut sq ykwneascq izvoare din stknci, wi sq curgq ape ca niwte rkuri.

  78:17 Dar ei tot n`au kncetat sq pqcqtuiascq kmpotriva Lui, n`au kncetat sq se rqzvrqteascq kmpotriva Celui Prea Knalt kn pustie.

  78:18 Au ispitit pe Dumnezeu kn inima lor, cerknd mkncare dupq poftele lor.

  78:19 Au vorbit kmpotriva lui Dumnezeu, wi au zis: ,,Oare va putea Dumnezeu sq punq o masq kn pustie?

  78:20 Iatq cq El a lovit stknca, de au curs ape, wi s`au vqrsat wiroaie. Dar va putea El sq dea wi pkne, sau sq facq rost de carne poporului Squ?``

  78:21 Domnul a auzit, wi S`a mkniat. Un foc s`a aprins kmpotriva lui Iacov, wi s`a stkrnit kmpotriva lui Israel mknia Lui,

  78:22 pentrucq n`au crezut kn Dumnezeu, pentrucq n`au avut kncredere kn ajutorul Lui.

  78:23 El a poruncit norilor de sus, wi a deschis poryile cerurilor:

  78:24 a plouat peste ei manq de mkncare, wi le -a dat grku din cer.

  78:25 Au mkncat cu toyii pknea celor mari, wi le -a trimes mkncare sq se sature.

  78:26 A pus sq sufle kn ceruri vkntul de rqsqrit, wi a adus, prin puterea Lui, vkntul de miazqzi.

  78:27 A plouat peste ei carne ca pulberea, wi pqsqri knaripate, ckt nisipul mqrii;

  78:28 le -a fqcut sq cadq kn mijlocul taberii lor, dejur kmprejurul locuinyelor lor.

  78:29 Ei au mkncat wi s`au sqturat din destul: Dumnezeu le -a dat ce doriserq.

  78:30 Dar n`apucaserq sq-wi stkmpere bine pofta, mkncarea le era kncq kn gurq,

  78:31 cknd s`a stkrnit mknia lui Dumnezeu kmpotriva lor, a lovit de moarte pe cei mai tari din ei, wi a doborkt pe tinerii lui Israel.

  78:32 Cu toate acestea, ei n`au kncetat sq pqcqtuiascq, wi n`au crezut kn minunile Lui.

  78:33 De aceea, El le -a curmat zilele ca o suflare, le -a curmat anii printr`un sfkrwit nqpraznic.

  78:34 Cknd ki lovea de moarte, ei Kl cqutau, se kntorceau wi se kndreptau spre Dumnezeu;

  78:35 kwi aduceau aminte cq Dumnezeu este Stknca lor, wi cq Dumnezeul Autoputernic este Izbqvitorul lor.

  78:36 Dar Kl knwelau cu gura, wi -L minyeau cu limba.

  78:37 Inima nu le era tare fayq de El, wi nu erau credinciowi legqmkntului Squ.

  78:38 Totuw, kn kndurarea Lui, El iartq nelegiuirea wi nu nimicewte; Kwi oprewte de multe ori mknia wi nu dq drumul kntregei Lui urgii.

  78:39 El Wi -a adus deci aminte cq ei nu erau deckt carne, o suflare care trece wi nu se mai kntoarce.

  78:40 Deckteori s`au rqzvrqtit ei kmpotriva Lui kn pustie! Deckteori L-au mkniat ei kn pustietate!

  78:41 Da, n`au kncetat sq ispiteascq pe Dumnezeu, wi sq kntqrkte pe Sfkntul lui Israel.

  78:42 Nu wi-au mai adus aminte de puterea Lui, de ziua, cknd i -a izbqvit de vrqjmaw,

  78:43 de minunile, pe cari le -a fqcut kn Egipt, wi de semnele Lui minunate din ckmpia Yoan.

  78:44 Cum le -a prefqcut rkurile kn sknge, wi n`au putut sq bea din apele lor.

  78:45 Cum a trimes kmpotriva lor niwte muwte otrqvitoare, cari i-au mkncat, wi broawte, cari i-au nimicit.

  78:46 Cum le -a dat holdele pradq omizilor, rodul muncii lor pradq lqcustelor.

  78:47 Cum le -a prqpqdit viile, bqtkndu-le cu piatrq, wi smochinii din Egipt cu grindinq.

  78:48 Cum le -a lqsat vitele pradq grindinei, wi turmele pradq focului cerului.

  78:49 El Wi -a aruncat kmpotriva lor mknia Lui aprinsq, urgia, iuyimea wi necazul: o droaie de kngeri aducqtori de nenorociri.

  78:50 Cum Wi -a dat drum slobod mkniei, nu le -a scqpat sufletul dela moarte, wi le -a dat viaya pradq molimei;

  78:51 cum a lovit pe toyi kntkii nqscuyi din Egipt, pkrga puterii kn corturile lui Ham.

  78:52 Cum a pornit pe poporul Squ ca pe niwte oi, wi i -a povqyuit ca pe o turmq kn pustie.

  78:53 Cum i -a dus fqrq nici o grijq, ca sq nu le fie fricq, iar marea a acoperit pe vrqjmawii lor.

  78:54 Cum i -a adus spre hotarul Lui cel sfknt, spre muntele acesta, pe care dreapta Lui l -a ckwtigat.

  78:55 Cum a izgonit neamurile dinaintea lor, le -a kmpqryit yara kn pqryi de mowtenire, wi a pus seminyiile lui Israel sq locuiascq kn corturile lor.

  78:56 Dar ei au ispitit pe Dumnezeul Prea Knalt, s`au rqzvrqtit kmpotriva Lui, wi n`au yinut poruncile Lui.

  78:57 Ci s`au depqrtat wi au fost necredinciowi, ca wi pqrinyii lor, s`au abqtut la o parte, ca un arc knwelqtor,

  78:58 L-au supqrat prin knqlyimile lor, wi I-au stkrnit gelozia cu idolii lor.

  78:59 Dumnezeu a auzit, wi W`a mkniat, wi a urgisit rqu de tot pe Israel.

  78:60 A pqrqsit locuinya Lui din Silo, cortul kn care locuia kntre oameni.

  78:61 Wi -a dat slava pradq robiei, wi mqreyia Lui kn mknile vrqjmawului.

  78:62 A dat pradq sqbiei pe poporul Lui, wi S`a mkniat pe mowtenirea Lui.

  78:63 Pe tinerii lui i -a ars focul, wi fecioarele lui n`au mai fost sqrbqtorite cu ckntqri de nuntq.

  78:64 Preoyii sqi au cqzut uciwi de sabie, wi vqduvele lui nu s`au bocit.

  78:65 Atunci Domnul S`a trezit, ca unul care a dormit, ca un viteaz kmbqrbqtat de vin,

  78:66 wi a lovit pe protivnicii Lui, cari fugeau, acoperindu -i cu vecinicq ocarq.

  78:67 Knsq a lepqdat cortul lui Iosif, wi n`a ales seminyia lui Efraim;

  78:68 ci a ales seminyia lui Iuda, muntele Sionului, pe care -l iubewte.

  78:69 Wi -a zidit sfkntul locaw ca cerurile de knalt, wi tare ca pqmkntul, pe care l -a kntemeiat pe veci.

  78:70 A ales pe robul Squ David, wi l -a luat dela staulele de oi.

  78:71 L -a luat dindqrqtul oilor, cari alqptau, ca sq pascq pe poporul Squ Iacov, wi pe mowtenirea Sa Israel.

  78:72 Wi David i -a ckrmuit cu o inimq neprihqnitq, wi i -a povqyuit cu mkni pricepute.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск