King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page
Bad Advertisement?

GodRules Store:

 • Bargains
 • New Releases
 • Best Sellers
 • Your Own Online Business

  News/Reviews:

 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?
 • GREEK AND HEBREW BIBLE - ISAIAH 37
  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - FB - TWITTER - GR VIDEOS - GR FORUMS - GR YOUTUBE      Isa 37:1
  ויהי כשׁמע המלך חזקיהו ויקרע את בגדיו ויתכס בשׂק ויבא בית יהוה׃
  Isa 37:2
  וישׁלח את אליקים אשׁר על הבית ואת שׁבנא הסופר ואת זקני הכהנים מתכסים בשׂקים אל ישׁעיהו בן אמוץ הנביא׃
  Isa 37:3
  ויאמרו אליו כה אמר חזקיהו יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה כי באו בנים עד משׁבר וכח אין ללדה׃
  Isa 37:4
  אולי ישׁמע יהוה אלהיך את דברי רב  שׁקה  אשׁר שׁלחו מלך אשׁור אדניו לחרף אלהים חי והוכיח בדברים אשׁר שׁמע יהוה אלהיך ונשׂאת תפלה בעד השׁארית הנמצאה׃
  Isa 37:5
  ויבאו עבדי המלך חזקיהו אל ישׁעיהו׃
  Isa 37:6
  ויאמר אליהם ישׁעיהו כה תאמרון אל אדניכם כה אמר יהוה אל תירא מפני הדברים אשׁר שׁמעת אשׁר גדפו נערי מלך אשׁור אותי׃
  Isa 37:7
  הנני נותן בו  רוח  ושׁמע שׁמועה ושׁב אל ארצו והפלתיו בחרב בארצו׃
  Isa 37:8
  וישׁב רב  שׁקה  וימצא את מלך אשׁור נלחם על לבנה כי שׁמע כי נסע מלכישׁ׃
  Isa 37:9
  וישׁמע על תרהקה מלך כושׁ לאמר יצא להלחם אתך וישׁמע וישׁלח מלאכים אל חזקיהו לאמר׃
  Isa 37:10
  כה תאמרון אל חזקיהו מלך יהודה לאמר אל ישׁאך אלהיך אשׁר אתה בוטח בו  לאמר  לא  תנתן ירושׁלם ביד מלך אשׁור׃
  Isa 37:11
  הנה אתה שׁמעת אשׁר עשׂו מלכי אשׁור לכל הארצות להחרימם ואתה תנצל׃
  Isa 37:12
  ההצילו אותם אלהי הגוים אשׁר השׁחיתו אבותי  את  גוזן ואת חרן ורצף ובני עדן אשׁר בתלשׂר׃
  Isa 37:13
  איה מלך חמת ומלך ארפד ומלך לעיר ספרוים הנע ועוה׃
  Isa 37:14
  ויקח חזקיהו את הספרים מיד המלאכים ויקראהו ויעל בית יהוה ויפרשׂהו חזקיהו לפני יהוה׃
  Isa 37:15
  ויתפלל חזקיהו אל יהוה לאמר׃
  Isa 37:16
  יהוה צבאות אלהי ישׂראל ישׁב הכרבים אתה הוא האלהים לבדך לכל ממלכות הארץ אתה עשׂית את השׁמים ואת הארץ׃
  Isa 37:17
  הטה יהוה אזנך ושׁמע פקח יהוה עינך וראה ושׁמע את כל דברי סנחריב אשׁר שׁלח לחרף אלהים חי׃
  Isa 37:18
  אמנם יהוה החריבו מלכי אשׁור את כל הארצות ואת ארצם׃
  Isa 37:19
  ונתן את אלהיהם באשׁ כי לא אלהים המה כי אם מעשׂה ידי אדם עץ ואבן  ויאבדום׃  
  Isa 37:20
  ועתה יהוה אלהינו הושׁיענו מידו וידעו כל ממלכות הארץ כי אתה יהוה לבדך׃
  Isa 37:21
  וישׁלח ישׁעיהו בן אמוץ אל חזקיהו לאמר כה אמר יהוה אלהי ישׂראל אשׁר התפללת אלי אל סנחריב מלך אשׁור׃
  Isa 37:22
  זה הדבר אשׁר דבר יהוה עליו בזה לך  לעגה  לך  בתולת בת ציון אחריך ראשׁ הניעה בת ירושׁלם׃
  Isa 37:23
  את מי חרפת וגדפת ועל מי הרימותה קול ותשׂא מרום עיניך אל קדושׁ ישׂראל׃
  Isa 37:24
  ביד עבדיך חרפת אדני ותאמר ברב רכבי אני עליתי מרום הרים ירכתי לבנון ואכרת קומת ארזיו מבחר ברשׁיו ואבוא מרום קצו יער כרמלו׃
  Isa 37:25
  אני קרתי ושׁתיתי מים ואחרב בכף פעמי כל יארי מצור׃
  Isa 37:26
  הלוא שׁמעת למרחוק אותה עשׂיתי מימי קדם ויצרתיה עתה הבאתיה ותהי להשׁאות גלים נצים ערים בצרות׃
  Isa 37:27
  וישׁביהן קצרי יד חתו ובשׁו היו עשׂב שׂדה וירק דשׁא חציר גגות ושׁדמה לפני קמה׃
  Isa 37:28
  ושׁבתך וצאתך ובואך ידעתי ואת התרגזך אלי׃
  Isa 37:29
  יען התרגזך אלי ושׁאננך עלה באזני ושׂמתי חחי באפך ומתגי בשׂפתיך והשׁיבתיך בדרך אשׁר באת׃
  Isa 37:30
  וזה לך  האות  אכול השׁנה ספיח ובשׁנה השׁנית שׁחיס ובשׁנה השׁלישׁית זרעו וקצרו ונטעו כרמים ואכול פרים׃
  Isa 37:31
  ויספה פליטת בית יהודה הנשׁארה שׁרשׁ למטה ועשׂה פרי למעלה׃
  Isa 37:32
  כי מירושׁלם תצא שׁארית ופליטה מהר ציון קנאת יהוה צבאות תעשׂה זאת׃
  Isa 37:33
  לכן כה אמר יהוה אל מלך אשׁור לא יבוא אל העיר הזאת ולא יורה שׁם חץ ולא יקדמנה מגן ולא ישׁפך עליה סללה׃
  Isa 37:34
  בדרך אשׁר בא בה  ישׁוב  ואל העיר הזאת לא יבוא נאם יהוה׃
  Isa 37:35
  וגנותי על העיר הזאת להושׁיעה למעני ולמען דוד עבדי׃
  Isa 37:36
  ויצא מלאך יהוה ויכה במחנה אשׁור מאה ושׁמנים וחמשׁה אלף וישׁכימו בבקר והנה כלם פגרים מתים׃
  Isa 37:37
  ויסע וילך וישׁב סנחריב מלך אשׁור וישׁב בנינוה׃
  Isa 37:38
  ויהי הוא משׁתחוה בית נסרך אלהיו ואדרמלך ושׂראצר בניו הכהו בחרב והמה נמלטו ארץ אררט וימלך אסר  חדן  בנו תחתיו׃

  GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.