King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page
Bad Advertisement?

GodRules Store:

 • Bargains
 • New Releases
 • Best Sellers
 • Your Own Online Business

  News/Reviews:

 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?
 • GREEK AND HEBREW BIBLE - NUMBERS 16
  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - FB - TWITTER - GR VIDEOS - GR FORUMS - GR YOUTUBE      Num 16:1
  ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם  בני  אליאב  ואון  בן  פלת  בני  ראובן׃
  Num 16:2
  ויקמו לפני משׁה ואנשׁים מבני ישׂראל חמשׁים ומאתים נשׂיאי עדה קראי מועד אנשׁי שׁם׃
  Num 16:3
  ויקהלו על משׁה ועל אהרן ויאמרו אלהם רב לכם  כי  כל  העדה  כלם  קדשׁים ובתוכם יהוה ומדוע תתנשׂאו על קהל יהוה׃
  Num 16:4
  וישׁמע משׁה ויפל על פניו׃
  Num 16:5
  וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר בקר וידע יהוה את אשׁר לו  ואת  הקדושׁ והקריב אליו ואת אשׁר יבחר בו  יקריב  אליו׃  
  Num 16:6
  זאת עשׂו קחו לכם  מחתות  קרח  וכל  עדתו׃  
  Num 16:7
  ותנו בהן אשׁ ושׂימו עליהן קטרת לפני יהוה מחר והיה האישׁ אשׁר יבחר יהוה הוא הקדושׁ רב לכם  בני  לוי׃  
  Num 16:8
  ויאמר משׁה אל קרח שׁמעו נא בני לוי׃
  Num 16:9
  המעט מכם כי הבדיל אלהי ישׂראל אתכם מעדת ישׂראל להקריב אתכם אליו לעבד את עבדת משׁכן יהוה ולעמד לפני העדה לשׁרתם׃
  Num 16:10
  ויקרב אתך ואת כל אחיך בני לוי אתך ובקשׁתם גם כהנה׃
  Num 16:11
  לכן אתה וכל עדתך הנעדים על יהוה ואהרן מה הוא כי תלונו עליו׃
  Num 16:12
  וישׁלח משׁה לקרא לדתן ולאבירם  בני  אליאב  ויאמרו לא נעלה׃
  Num 16:13
  המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבשׁ להמיתנו במדבר כי תשׂתרר עלינו גם השׂתרר׃
  Num 16:14
  אף לא אל ארץ זבת חלב ודבשׁ הביאתנו ותתן לנו  נחלת  שׂדה  וכרם  העיני  האנשׁים ההם תנקר לא נעלה׃
  Num 16:15
  ויחר למשׁה מאד ויאמר אל יהוה אל תפן אל מנחתם לא חמור אחד מהם נשׂאתי ולא הרעתי את אחד מהם׃
  Num 16:16
  ויאמר משׁה אל קרח אתה וכל עדתך היו לפני יהוה אתה והם ואהרן מחר׃
  Num 16:17
  וקחו אישׁ מחתתו ונתתם עליהם קטרת והקרבתם לפני יהוה אישׁ מחתתו חמשׁים ומאתים מחתת ואתה ואהרן אישׁ מחתתו׃
  Num 16:18
  ויקחו אישׁ מחתתו ויתנו עליהם אשׁ וישׂימו עליהם קטרת ויעמדו פתח אהל מועד ומשׁה ואהרן׃
  Num 16:19
  ויקהל עליהם קרח את כל העדה אל פתח אהל מועד וירא כבוד יהוה אל כל העדה׃
  Num 16:20
  וידבר יהוה אל משׁה ואל אהרן לאמר׃
  Num 16:21
  הבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אתם כרגע׃
  Num 16:22
  ויפלו על פניהם ויאמרו אל אלהי הרוחת לכל בשׂר האישׁ אחד יחטא ועל כל העדה תקצף׃
  Num 16:23
  וידבר יהוה אל משׁה לאמר׃
  Num 16:24
  דבר אל העדה לאמר העלו מסביב למשׁכן קרח דתן ואבירם׃  
  Num 16:25
  ויקם משׁה וילך אל דתן ואבירם  וילכו  אחריו  זקני  ישׂראל׃
  Num 16:26
  וידבר אל העדה לאמר סורו נא מעל אהלי האנשׁים הרשׁעים האלה ואל תגעו בכל אשׁר להם  פן  תספו  בכל  חטאתם׃
  Num 16:27
  ויעלו מעל משׁכן קרח דתן ואבירם  מסביב  ודתן  ואבירם  יצאו  נצבים  פתח  אהליהם ונשׁיהם ובניהם וטפם׃
  Num 16:28
  ויאמר משׁה בזאת תדעון כי יהוה שׁלחני לעשׂות את כל המעשׂים האלה כי לא מלבי׃
  Num 16:29
  אם כמות כל האדם ימתון אלה ופקדת כל האדם יפקד עליהם לא יהוה שׁלחני׃
  Num 16:30
  ואם בריאה יברא יהוה ופצתה האדמה את פיה ובלעה אתם ואת כל אשׁר להם  וירדו  חיים  שׁאלה  וידעתם כי נאצו האנשׁים האלה את יהוה׃
  Num 16:31
  ויהי ככלתו לדבר את כל הדברים האלה ותבקע האדמה אשׁר תחתיהם׃
  Num 16:32
  ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת בתיהם ואת כל האדם אשׁר לקרח ואת כל הרכושׁ׃
  Num 16:33
  וירדו הם וכל אשׁר להם  חיים  שׁאלה  ותכס עליהם הארץ ויאבדו  מתוך  הקהל׃  
  Num 16:34
  וכל ישׂראל אשׁר סביבתיהם נסו לקלם כי אמרו פן תבלענו הארץ׃
  Num 16:35
  ואשׁ יצאה מאת יהוה ותאכל את החמשׁים ומאתים אישׁ מקריבי הקטרת׃
  Num 16:36 (17:1)
  וידבר  יהוה  אל  משׁה  לאמר׃  
  Num 16:37 (17:2)
  אמר  אל  אלעזר  בן  אהרן  הכהן  וירם  את  המחתת  מבין  השׂרפה ואת האשׁ זרה הלאה כי קדשׁו׃
  Num 16:38 (17:3)
  את  מחתות  החטאים האלה בנפשׁתם ועשׂו אתם רקעי פחים צפוי למזבח כי הקריבם לפני יהוה ויקדשׁו ויהיו לאות לבני ישׂראל׃
  Num 16:39 (17:4)
  ויקח  אלעזר  הכהן  את  מחתות  הנחשׁת אשׁר הקריבו השׂרפים וירקעום צפוי למזבח׃
  Num 16:40 (17:5)
  זכרון  לבני  ישׂראל למען אשׁר לא יקרב אישׁ זר אשׁר לא מזרע אהרן הוא להקטיר קטרת לפני יהוה ולא יהיה כקרח וכעדתו כאשׁר דבר יהוה ביד משׁה׃
  Num 16:41 (17:6)
  וילנו  כל  עדת  בני  ישׂראל ממחרת על משׁה ועל אהרן לאמר אתם המתם את עם יהוה׃
  Num 16:42 (17:7)
  ויהי  בהקהל  העדה  על  משׁה  ועל  אהרן  ויפנו  אל  אהל  מועד  והנה  כסהו  הענן  וירא  כבוד  יהוה׃  
  Num 16:43 (17:8)
  ויבא  משׁה  ואהרן  אל  פני  אהל  מועד׃  
  Num 16:44 (17:9)
  וידבר  יהוה  אל  משׁה  לאמר׃  
  Num 16:45 (17:10)
  הרמו  מתוך  העדה  הזאת  ואכלה  אתם  כרגע  ויפלו  על  פניהם׃
  Num 16:46 (17:11)
  ויאמר  משׁה  אל  אהרן  קח  את  המחתה  ותן  עליה  אשׁ  מעל  המזבח  ושׂים  קטרת  והולך  מהרה  אל  העדה  וכפר  עליהם  כי  יצא  הקצף  מלפני  יהוה  החל  הנגף׃  
  Num 16:47 (17:12)
  ויקח  אהרן  כאשׁר  דבר  משׁה  וירץ  אל  תוך  הקהל  והנה  החל  הנגף  בעם  ויתן  את  הקטרת  ויכפר  על  העם׃  
  Num 16:48 (17:13)
  ויעמד  בין  המתים  ובין  החיים  ותעצר  המגפה׃
  Num 16:49 (17:14)
  ויהיו  המתים  במגפה  ארבעה  עשׂר  אלף  ושׁבע  מאות  מלבד  המתים  על  דבר  קרח׃  
  Num 16:50 (17:15)
  וישׁב  אהרן  אל  משׁה  אל  פתח  אהל  מועד  והמגפה נעצרה׃

  GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.