اليونانية والعبرية الكتاب المقدس
2 KINGS 23

أَسْبَق بَنْد - تابِع بَنْد - عَوْن


2Ki 23:1
וישׁלח המלך ויאספו אליו כל זקני יהודה וירושׁלם׃
2Ki 23:2
ויעל המלך בית יהוה וכל אישׁ יהודה וכל ישׁבי ירושׁלם אתו והכהנים והנביאים וכל העם למקטן ועד גדול ויקרא באזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית יהוה׃
2Ki 23:3
ויעמד המלך על העמוד ויכרת את הברית לפני יהוה ללכת אחר יהוה ולשׁמר מצותיו ואת עדותיו ואת חקתיו בכל לב ובכל נפשׁ להקים את דברי הברית הזאת הכתבים על הספר הזה ויעמד כל העם בברית׃
2Ki 23:4
ויצו המלך את חלקיהו הכהן הגדול ואת כהני המשׁנה ואת שׁמרי הסף להוציא מהיכל יהוה את כל הכלים העשׂוים לבעל ולאשׁרה ולכל צבא השׁמים וישׂרפם מחוץ לירושׁלם בשׁדמות קדרון ונשׂא את עפרם בית אל׃
2Ki 23:5
והשׁבית את הכמרים אשׁר נתנו מלכי יהודה ויקטר בבמות בערי יהודה ומסבי ירושׁלם ואת המקטרים לבעל לשׁמשׁ ולירח ולמזלות ולכל צבא השׁמים׃
2Ki 23:6
ויצא את האשׁרה מבית יהוה מחוץ לירושׁלם אל נחל קדרון וישׂרף אתה בנחל קדרון וידק לעפר וישׁלך את עפרה על קבר בני העם׃
2Ki 23:7
ויתץ את בתי הקדשׁים אשׁר בבית יהוה אשׁר הנשׁים ארגות שׁם בתים לאשׁרה׃
2Ki 23:8
ויבא את כל הכהנים מערי יהודה ויטמא את הבמות אשׁר קטרו שׁמה הכהנים מגבע עד באר שׁבע ונתץ את במות השׁערים אשׁר פתח שׁער יהושׁע שׂר העיר אשׁר על שׂמאול אישׁ בשׁער העיר׃
2Ki 23:9
אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח יהוה בירושׁלם כי אם אכלו מצות בתוך אחיהם׃
2Ki 23:10
וטמא את התפת אשׁר בגי בני הנם לבלתי להעביר אישׁ את בנו ואת בתו באשׁ למלך׃
2Ki 23:11
וישׁבת את הסוסים אשׁר נתנו מלכי יהודה לשׁמשׁ מבא בית יהוה אל לשׁכת נתן מלך הסריס אשׁר בפרורים ואת מרכבות השׁמשׁ שׂרף באשׁ׃
2Ki 23:12
ואת המזבחות אשׁר על הגג עלית אחז אשׁר עשׂו מלכי יהודה ואת המזבחות אשׁר עשׂה מנשׁה בשׁתי חצרות בית יהוה נתץ המלך וירץ משׁם והשׁליך את עפרם אל נחל קדרון׃
2Ki 23:13
ואת הבמות אשׁר על פני ירושׁלם אשׁר מימין להר המשׁחית אשׁר בנה שׁלמה מלך ישׂראל לעשׁתרת שׁקץ צידנים ולכמושׁ שׁקץ מואב ולמלכם תועבת בני עמון טמא המלך׃
2Ki 23:14
ושׁבר את המצבות ויכרת את האשׁרים וימלא את מקומם עצמות אדם׃
2Ki 23:15
וגם את המזבח אשׁר בבית אל הבמה אשׁר עשׂה ירבעם בן נבט אשׁר החטיא את ישׂראל גם את המזבח ההוא ואת הבמה נתץ וישׂרף את הבמה הדק לעפר ושׂרף אשׁרה׃
2Ki 23:16
ויפן יאשׁיהו וירא את הקברים אשׁר שׁם בהר וישׁלח ויקח את העצמות מן הקברים וישׂרף על המזבח ויטמאהו כדבר יהוה אשׁר קרא אישׁ האלהים אשׁר קרא את הדברים האלה׃
2Ki 23:17
ויאמר מה הציון הלז אשׁר אני ראה ויאמרו אליו אנשׁי העיר הקבר אישׁ האלהים אשׁר בא מיהודה ויקרא את הדברים האלה אשׁר עשׂית על המזבח בית אל׃
2Ki 23:18
ויאמר הניחו לו אישׁ אל ינע עצמתיו וימלטו עצמתיו את עצמות הנביא אשׁר בא משׁמרון׃
2Ki 23:19
וגם את כל בתי הבמות אשׁר בערי שׁמרון אשׁר עשׂו מלכי ישׂראל להכעיס הסיר יאשׁיהו ויעשׂ להם ככל המעשׂים אשׁר עשׂה בבית אל׃
2Ki 23:20
ויזבח את כל כהני הבמות אשׁר שׁם על המזבחות וישׂרף את עצמות אדם עליהם וישׁב ירושׁלם׃
2Ki 23:21
ויצו המלך את כל העם לאמר עשׂו פסח ליהוה אלהיכם ככתוב על ספר הברית הזה׃
2Ki 23:22
כי לא נעשׂה כפסח הזה מימי השׁפטים אשׁר שׁפטו את ישׂראל וכל ימי מלכי ישׂראל ומלכי יהודה׃
2Ki 23:23
כי אם בשׁמנה עשׂרה שׁנה למלך יאשׁיהו נעשׂה הפסח הזה ליהוה בירושׁלם׃
2Ki 23:24
וגם את האבות ואת הידענים ואת התרפים ואת הגללים ואת כל השׁקצים אשׁר נראו בארץ יהודה ובירושׁלם בער יאשׁיהו למען הקים את דברי התורה הכתבים על הספר אשׁר מצא חלקיהו הכהן בית יהוה׃
2Ki 23:25
וכמהו לא היה לפניו מלך אשׁר שׁב אל יהוה בכל לבבו ובכל נפשׁו ובכל מאדו ככל תורת משׁה ואחריו לא קם כמהו׃
2Ki 23:26
אך לא שׁב יהוה מחרון אפו הגדול אשׁר חרה אפו ביהודה על כל הכעסים אשׁר הכעיסו מנשׁה׃
2Ki 23:27
ויאמר יהוה גם את יהודה אסיר מעל פני כאשׁר הסרתי את ישׂראל ומאסתי את העיר הזאת אשׁר בחרתי את ירושׁלם ואת הבית אשׁר אמרתי יהיה שׁמי שׁם׃
2Ki 23:28
ויתר דברי יאשׁיהו וכל אשׁר עשׂה הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה׃
2Ki 23:29
בימיו עלה פרעה נכה מלך מצרים על מלך אשׁור על נהר פרת וילך המלך יאשׁיהו לקראתו וימיתהו במגדו כראתו אתו׃
2Ki 23:30
וירכבהו עבדיו מת ממגדו ויבאהו ירושׁלם ויקברהו בקברתו ויקח עם הארץ את יהואחז בן יאשׁיהו וימשׁחו אתו וימליכו אתו תחת אביו׃
2Ki 23:31
בן עשׂרים ושׁלשׁ שׁנה יהואחז במלכו ושׁלשׁה חדשׁים מלך בירושׁלם ושׁם אמו חמוטל בת ירמיהו מלבנה׃
2Ki 23:32
ויעשׂ הרע בעיני יהוה ככל אשׁר עשׂו אבתיו׃
2Ki 23:33
ויאסרהו פרעה נכה ברבלה בארץ חמת במלך בירושׁלם ויתן ענשׁ על הארץ מאה ככר כסף וככר זהב׃
2Ki 23:34
וימלך פרעה נכה את אליקים בן יאשׁיהו תחת יאשׁיהו אביו ויסב את שׁמו יהויקים ואת יהואחז לקח ויבא מצרים וימת שׁם׃
2Ki 23:35
והכסף והזהב נתן יהויקים לפרעה אך העריך את הארץ לתת את הכסף על פי פרעה אישׁ כערכו נגשׂ את הכסף ואת הזהב את עם הארץ לתת לפרעה נכה׃
2Ki 23:36
בן עשׂרים וחמשׁ שׁנה יהויקים במלכו ואחת עשׂרה שׁנה מלך בירושׁלם ושׁם אמו זבידה בת פדיה מן רומה׃
2Ki 23:37
ויעשׂ הרע בעיני יהוה ככל אשׁר עשׂו אבתיו׃

تابِع بَنْد - بشارة بَيَان

God Rules.NET
Search 100+ volumes of books at one time.