اليونانية والعبرية الكتاب المقدس
DEUTERONOMY 28

أَسْبَق بَنْد - تابِع بَنْد - عَوْن


Deu 28:1
והיה אם שׁמוע תשׁמע בקול יהוה אלהיך לשׁמר לעשׂות את כל מצותיו אשׁר אנכי מצוך היום ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל גויי הארץ׃
Deu 28:2
ובאו עליך כל הברכות האלה והשׂיגך כי תשׁמע בקול יהוה אלהיך׃
Deu 28:3
ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשׂדה׃
Deu 28:4
ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שׁגר אלפיך ועשׁתרות צאנך׃
Deu 28:5
ברוך טנאך ומשׁארתך׃
Deu 28:6
ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך׃
Deu 28:7
יתן יהוה את איביך הקמים עליך נגפים לפניך בדרך אחד יצאו אליך ובשׁבעה דרכים ינוסו לפניך׃
Deu 28:8
יצו יהוה אתך את הברכה באסמיך ובכל משׁלח ידך וברכך בארץ אשׁר יהוה אלהיך נתן׃
Deu 28:9
יקימך יהוה לו לעם קדושׁ כאשׁר נשׁבע לך כי תשׁמר את מצות יהוה אלהיך והלכת בדרכיו׃
Deu 28:10
וראו כל עמי הארץ כי שׁם יהוה נקרא עליך ויראו ממך׃
Deu 28:11
והותרך יהוה לטובה בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה אשׁר נשׁבע יהוה לאבתיך לתת׃
Deu 28:12
יפתח יהוה לך את אוצרו הטוב את השׁמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשׂה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה׃
Deu 28:13
ונתנך יהוה לראשׁ ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה כי תשׁמע אל מצות יהוה אלהיך אשׁר אנכי מצוך היום לשׁמר ולעשׂות׃
Deu 28:14
ולא תסור מכל הדברים אשׁר אנכי מצוה אתכם היום ימין ושׂמאול ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדם׃
Deu 28:15
והיה אם לא תשׁמע בקול יהוה אלהיך לשׁמר לעשׂות את כל מצותיו וחקתיו אשׁר אנכי מצוך היום ובאו עליך כל הקללות האלה והשׂיגוך׃
Deu 28:16
ארור אתה בעיר וארור אתה בשׂדה׃
Deu 28:17
ארור טנאך ומשׁארתך׃
Deu 28:18
ארור פרי בטנך ופרי אדמתך שׁגר אלפיך ועשׁתרת צאנך׃
Deu 28:19
ארור אתה בבאך וארור אתה בצאתך׃
Deu 28:20
ישׁלח יהוה בך את המארה את המהומה ואת המגערת בכל משׁלח ידך אשׁר תעשׂה עד השׁמדך ועד אבדך מהר מפני רע מעלליך אשׁר עזבתני׃
Deu 28:21
ידבק יהוה בך את הדבר עד כלתו אתך מעל האדמה אשׁר אתה בא שׁמה לרשׁתה׃
Deu 28:22
יככה יהוה בשׁחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחר ובחרב ובשׁדפון ובירקון ורדפוך עד אבדך׃
Deu 28:23
והיו שׁמיך אשׁר על ראשׁך נחשׁת והארץ אשׁר תחתיך ברזל׃
Deu 28:24
יתן יהוה את מטר ארצך אבק ועפר מן השׁמים ירד עליך עד השׁמדך׃
Deu 28:25
יתנך יהוה נגף לפני איביך בדרך אחד תצא אליו ובשׁבעה דרכים תנוס לפניו והיית לזעוה לכל ממלכות הארץ׃
Deu 28:26
והיתה נבלתך למאכל לכל עוף השׁמים ולבהמת הארץ ואין מחריד׃
Deu 28:27
יככה יהוה בשׁחין מצרים ובעפלים ובגרב ובחרס אשׁר לא תוכל להרפא׃
Deu 28:28
יככה יהוה בשׁגעון ובעורון ובתמהון לבב׃
Deu 28:29
והיית ממשׁשׁ בצהרים כאשׁר ימשׁשׁ העור באפלה ולא תצליח את דרכיך והיית אך עשׁוק וגזול כל הימים ואין מושׁיע׃
Deu 28:30
אשׁה תארשׂ ואישׁ אחר ישׁגלנה בית תבנה ולא תשׁב בו כרם תטע ולא תחללנו׃
Deu 28:31
שׁורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו חמרך גזול מלפניך ולא ישׁוב לך צאנך נתנות לאיביך ואין לך מושׁיע׃
Deu 28:32
בניך ובנתיך נתנים לעם אחר ועיניך ראות וכלות אליהם כל היום ואין לאל ידך׃
Deu 28:33
פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשׁר לא ידעת והיית רק עשׁוק ורצוץ כל הימים׃
Deu 28:34
והיית משׁגע ממראה עיניך אשׁר תראה׃
Deu 28:35
יככה יהוה בשׁחין רע על הברכים ועל השׁקים אשׁר לא תוכל להרפא מכף רגלך ועד קדקדך׃
Deu 28:36
יולך יהוה אתך ואת מלכך אשׁר תקים עליך אל גוי אשׁר לא ידעת אתה ואבתיך ועבדת שׁם אלהים אחרים עץ ואבן׃
Deu 28:37
והיית לשׁמה למשׁל ולשׁנינה בכל העמים אשׁר ינהגך יהוה שׁמה׃
Deu 28:38
זרע רב תוציא השׂדה ומעט תאסף כי יחסלנו הארבה׃
Deu 28:39
כרמים תטע ועבדת ויין לא תשׁתה ולא תאגר כי תאכלנו התלעת׃
Deu 28:40
זיתים יהיו לך בכל גבולך ושׁמן לא תסוך כי ישׁל זיתך׃
Deu 28:41
בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשׁבי׃
Deu 28:42
כל עצך ופרי אדמתך יירשׁ הצלצל׃
Deu 28:43
הגר אשׁר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה׃
Deu 28:44
הוא ילוך ואתה לא תלונו הוא יהיה לראשׁ ואתה תהיה לזנב׃
Deu 28:45
ובאו עליך כל הקללות האלה ורדפוך והשׂיגוך עד השׁמדך כי לא שׁמעת בקול יהוה אלהיך לשׁמר מצותיו וחקתיו אשׁר צוך׃
Deu 28:46
והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם׃
Deu 28:47
תחת אשׁר לא עבדת את יהוה אלהיך בשׂמחה ובטוב לבב מרב כל׃
Deu 28:48
ועבדת את איביך אשׁר ישׁלחנו יהוה בך ברעב ובצמא ובעירם ובחסר כל ונתן על ברזל על צוארך עד השׁמידו אתך׃
Deu 28:49
ישׂא יהוה עליך גוי מרחק מקצה הארץ כאשׁר ידאה הנשׁר גוי אשׁר לא תשׁמע לשׁנו׃
Deu 28:50
גוי עז פנים אשׁר לא ישׂא פנים לזקן ונער לא יחן׃
Deu 28:51
ואכל פרי בהמתך ופרי אדמתך עד השׁמדך אשׁר לא ישׁאיר לך דגן תירושׁ ויצהר שׁגר אלפיך ועשׁתרת צאנך עד האבידו אתך׃
Deu 28:52
והצר לך בכל שׁעריך עד רדת חמתיך הגבהת והבצרות אשׁר אתה בטח בהן בכל ארצך והצר לך בכל שׁעריך בכל ארצך אשׁר נתן יהוה אלהיך׃
Deu 28:53
ואכלת פרי בטנך בשׂר בניך ובנתיך אשׁר נתן לך יהוה אלהיך במצור ובמצוק אשׁר יציק לך איבך׃
Deu 28:54
האישׁ הרך בך והענג מאד תרע עינו באחיו ובאשׁת חיקו וביתר בניו אשׁר יותיר׃
Deu 28:55
מתת לאחד מהם מבשׂר בניו אשׁר יאכל מבלי השׁאיר לו כל במצור ובמצוק אשׁר יציק לך איבך בכל שׁעריך׃
Deu 28:56
הרכה בך והענגה אשׁר לא נסתה כף רגלה הצג על הארץ מהתענג ומרך תרע עינה באישׁ חיקה ובבנה ובבתה׃
Deu 28:57
ובשׁליתה היוצת מבין רגליה ובבניה אשׁר תלד כי תאכלם בחסר כל בסתר במצור ובמצוק אשׁר יציק לך איבך בשׁעריך׃
Deu 28:58
אם לא תשׁמר לעשׂות את כל דברי התורה הזאת הכתבים בספר הזה ליראה את השׁם הנכבד והנורא הזה את יהוה אלהיך׃
Deu 28:59
והפלא יהוה את מכתך ואת מכות זרעך מכות גדלת ונאמנות וחלים רעים ונאמנים׃
Deu 28:60
והשׁיב בך את כל מדוה מצרים אשׁר יגרת מפניהם ודבקו׃
Deu 28:61
גם כל חלי וכל מכה אשׁר לא כתוב בספר התורה הזאת יעלם יהוה עליך עד השׁמדך׃
Deu 28:62
ונשׁארתם במתי מעט תחת אשׁר הייתם ככוכבי השׁמים לרב כי לא שׁמעת בקול יהוה אלהיך׃
Deu 28:63
והיה כאשׁר שׂשׂ יהוה עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם כן ישׂישׂ יהוה עליכם להאביד אתכם ולהשׁמיד אתכם ונסחתם מעל האדמה אשׁר אתה בא שׁמה לרשׁתה׃
Deu 28:64
והפיצך יהוה בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ ועבדת שׁם אלהים אחרים אשׁר לא ידעת אתה ואבתיך עץ ואבן׃
Deu 28:65
ובגוים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך ונתן יהוה לך שׁם לב רגז וכליון עינים ודאבון נפשׁ׃
Deu 28:66
והיו חייך תלאים לך מנגד ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך׃
Deu 28:67
בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בקר מפחד לבבך אשׁר תפחד וממראה עיניך אשׁר תראה׃
Deu 28:68
והשׁיבך יהוה מצרים באניות בדרך אשׁר אמרתי לך לא תסיף עוד לראתה והתמכרתם שׁם לאיביך לעבדים ולשׁפחות ואין קנה׃

تابِع بَنْد - بشارة بَيَان

God Rules.NET
Search 100+ volumes of books at one time.