اليونانية والعبرية الكتاب المقدس
DEUTERONOMY 32

أَسْبَق بَنْد - تابِع بَنْد - عَوْن


Deu 32:1
האזינו השׁמים ואדברה ותשׁמע הארץ אמרי פי׃
Deu 32:2
יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשׂעירם עלי דשׁא וכרביבים עלי עשׂב׃
Deu 32:3
כי שׁם יהוה אקרא הבו גדל לאלהינו׃
Deu 32:4
הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משׁפט אל אמונה ואין עול צדיק וישׁר הוא׃
Deu 32:5
שׁחת לו לא בניו מומם דור עקשׁ ופתלתל׃
Deu 32:6
ה ליהוה תגמלו זאת עם נבל ולא חכם הלוא הוא אביך קנך הוא עשׂך ויכננך׃
Deu 32:7
זכר ימות עולם בינו שׁנות דר ודר שׁאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו׃
Deu 32:8
בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבלת עמים למספר בני ישׂראל׃
Deu 32:9
כי חלק יהוה עמו יעקב חבל נחלתו׃
Deu 32:10
ימצאהו בארץ מדבר ובתהו ילל ישׁמן יסבבנהו יבוננהו יצרנהו כאישׁון עינו׃
Deu 32:11
כנשׁר יעיר קנו על גוזליו ירחף יפרשׂ כנפיו יקחהו ישׂאהו על אברתו׃
Deu 32:12
יהוה בדד ינחנו ואין עמו אל נכר׃
Deu 32:13
ירכבהו על במותי ארץ ויאכל תנובת שׂדי וינקהו דבשׁ מסלע ושׁמן מחלמישׁ צור׃
Deu 32:14
חמאת בקר וחלב צאן עם חלב כרים ואילים בני בשׁן ועתודים עם חלב כליות חטה ודם ענב תשׁתה חמר׃
Deu 32:15
וישׁמן ישׁרון ויבעט שׁמנת עבית כשׂית ויטשׁ אלוה עשׂהו וינבל צור ישׁעתו׃
Deu 32:16
יקנאהו בזרים בתועבת יכעיסהו׃
Deu 32:17
יזבחו לשׁדים לא אלה אלהים לא ידעום חדשׁים מקרב באו לא שׂערום אבתיכם׃
Deu 32:18
צור ילדך תשׁי ותשׁכח אל מחללך׃
Deu 32:19
וירא יהוה וינאץ מכעס בניו ובנתיו׃
Deu 32:20
ויאמר אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם כי דור תהפכת המה בנים לא אמן׃
Deu 32:21
הם קנאוני בלא אל כעסוני בהבליהם ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם׃
Deu 32:22
כי אשׁ קדחה באפי ותיקד עד שׁאול תחתית ותאכל ארץ ויבלה ותלהט מוסדי הרים׃
Deu 32:23
אספה עלימו רעות חצי אכלה׃
Deu 32:24
מזי רעב ולחמי רשׁף וקטב מרירי ושׁן בהמת אשׁלח בם עם חמת זחלי עפר׃
Deu 32:25
מחוץ תשׁכל חרב ומחדרים אימה גם בחור גם בתולה יונק עם אישׁ שׂיבה׃
Deu 32:26
אמרתי אפאיהם אשׁביתה מאנושׁ זכרם׃
Deu 32:27
לולי כעס אויב אגור פן ינכרו צרימו פן יאמרו ידנו רמה ולא יהוה פעל כל זאת׃
Deu 32:28
כי גוי אבד עצות המה ואין בהם תבונה׃
Deu 32:29
לו חכמו ישׂכילו זאת יבינו לאחריתם׃
Deu 32:30
איכה ירדף אחד אלף ושׁנים יניסו רבבה אם לא כי צורם מכרם ויהוה הסגירם׃
Deu 32:31
כי לא כצורנו צורם ואיבינו פלילים׃
Deu 32:32
כי מגפן סדם גפנם ומשׁדמת עמרה ענבמו ענבי רושׁ אשׁכלת מררת׃
Deu 32:33
חמת תנינם יינם וראשׁ פתנים אכזר׃
Deu 32:34
הלא הוא כמס עמדי חתום באוצרתי׃
Deu 32:35
לי נקם ושׁלם לעת תמוט רגלם כי קרוב יום אידם וחשׁ עתדת׃
Deu 32:36
כי ידין יהוה עמו ועל עבדיו יתנחם כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב׃
Deu 32:37
ואמר אי אלהימו צור חסיו׃
Deu 32:38
אשׁר חלב זבחימו יאכלו ישׁתו יין נסיכם יקומו ויעזרכם יהי עליכם סתרה׃
Deu 32:39
ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל׃
Deu 32:40
כי אשׂא אל שׁמים ידי ואמרתי חי אנכי לעלם׃
Deu 32:41
אם שׁנותי ברק חרבי ותאחז במשׁפט ידי אשׁיב נקם לצרי ולמשׂנאי אשׁלם׃
Deu 32:42
אשׁכיר חצי מדם וחרבי תאכל בשׂר מדם חלל ושׁביה מראשׁ פרעות אויב׃
Deu 32:43
הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישׁיב לצריו וכפר אדמתו עמו׃
Deu 32:44
ויבא משׁה וידבר את כל דברי השׁירה הזאת באזני העם הוא והושׁע בן נון׃
Deu 32:45
ויכל משׁה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישׂראל׃
Deu 32:46
ויאמר אלהם שׂימו לבבכם לכל הדברים אשׁר אנכי מעיד בכם היום אשׁר תצום את בניכם לשׁמר לעשׂות את כל דברי התורה הזאת׃
Deu 32:47
כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשׁר אתם עברים את הירדן שׁמה לרשׁתה׃
Deu 32:48
וידבר יהוה אל משׁה בעצם היום הזה לאמר׃
Deu 32:49
עלה אל הר העברים הזה הר נבו אשׁר בארץ מואב אשׁר על פני ירחו וראה את ארץ כנען אשׁר אני נתן לבני ישׂראל לאחזה׃
Deu 32:50
ומת בהר אשׁר אתה עלה שׁמה והאסף אל עמיך כאשׁר מת אהרן אחיך בהר ההר ויאסף אל עמיו׃
Deu 32:51
על אשׁר מעלתם בי בתוך בני ישׂראל במי מריבת קדשׁ מדבר צן על אשׁר לא קדשׁתם אותי בתוך בני ישׂראל׃
Deu 32:52
כי מנגד תראה את הארץ ושׁמה לא תבוא אל הארץ אשׁר אני נתן לבני ישׂראל׃

تابِع بَنْد - بشارة بَيَان

God Rules.NET
Search 100+ volumes of books at one time.