Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - NEHEMIAH 10

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  10:1 I zbog svega toga obvezujemo se pismeno na vjernost." Na zapeaenoj ispravi stajala su imena naih knezova, levita i sveenika ...

  10:2 Na zapeaenoj ispravi su bili: namjesnik Nehemija, sin Hakalijin, i Sidkija,

  10:3 Seraja, Azarja, Jeremija,

  10:4 Pahur, Amarja, Malkija,

  10:5 Hatu, ebanija, Maluk,

  10:6 Harim, Meremot, Obadja,

  10:7 Daniel, Gineton, Baruk,

  10:8 Meulam, Abija, Mijamin,

  10:9 Maazja, Bilgaj, emaja - to su sveenici.

  10:10 Zatim leviti: Jeua, sin Azanijin, Binuj, od sinova Henadadovih - Kadmiel,

  10:11 i braa njihova: ekanija, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan,

  10:12 Mika, Rehob, Haabja,

  10:13 Zakur, erebja, ebanija,

  10:14 Hodija, Bani, Beninu.

  10:15 Glavari naroda: Paro, Pahat Moab, Elam, Zatu, Bani,

  10:16 Buni, Azgad, Bebaj,

  10:17 Adonija, Bigvaj, Adin,

  10:18 Ater, Ezekija, Azur,

  10:19 Hodija, Haum, Besaj,

  10:20 Harif, Anatot, Nebaj,

  10:21 Magpija, Meulam, Hazir,

  10:22 Meezabel, Sadok, Jadua,

  10:23 Pelatja, Hanan, Anaja,

  10:24 Hoea, Hananija, Haub,

  10:25 Halohe, Pilha, obek,

  10:26 Rehum, Haabna, Maaseja,

  10:27 Ahija, Hanan, Anan,

  10:28 Maluk, Harim, Baana.

  10:29 ... ali i ostali narod, sveenici, leviti - vratari, pjevai, netinci - i svi koji su se prema Zakonu Bojem odvojili od zemaljskih naroda, a i njihove ene, sinovi i keri, svi koji su bili sposobni da razumiju,

  10:30 prikljuili su se svojoj brai i glavarima te su se obvezali prisegom i zakletvom da e stupati prema Zakonu Bojem, koji je dan po rukama Mojsija, sluge Bojega, i da e drati i vriti sve zapovijedi Jahve, Boga naega, njegove naredbe i zakone.

  10:31 I osobito: da neemo davati svojih keri narodima zemaljskim i njihovih keri neemo uzimati svojim sinovima.

  10:32 I ako narodi zemlje donesu na prodaju robu ili kakvo god ito u dan subotnji, mi nita neemo od njih kupovati u subotu ni u drugi posveeni dan. Svake sedme godine ostavljat emo zemlju da poine i otputati dugove svake ruke.

  10:33 Uzeli smo kao obavezu: da emo svake godine davati treinu ekela za bogosluje u Domu Boga svojega:

  10:34 za postavljeni kruh, za trajne prinosnice i za svagdanje paljenice, za rtve subotnje, mladog mjeseca, blagdanske i za okajnice, da se pomiri Izrael; i za svaku slubu u Domu Boga naega.

  10:35 Mi sveenici, leviti i narod bacili smo drijeb za prinos drva koja treba da odreenog dana svake godine prema svojim obiteljima donosimo u Dom Boga naega za vatru na rtveniku Jahve, Boga naega, kako je zapisano u Zakonu;

  10:36 da emo svake godine donositi u Dom Jahvin prvine od plodova zemlje i prve plodove svakoga drveta

  10:37 i prvoroene sinove i prvine svoje stoke, kako je to pisano u Zakonu - prvine od krupne i sitne stoke neka se odnose u Dom Boga naega, jer su odreene sveenicima koji slue u Domu Boga naega.

  10:38 Povrh toga prvine svojih naava, plodova svakog drveta, novoga vina i ulja nosit emo sveenicima u sobe Doma Boga naega; a desetinu od svoje zemlje levitima, jer leviti uzimaju desetinu u svim mjestima gdje radimo.

  10:39 Sveenik, sin Aronov, neka prati levite kad skupljaju desetinu. Leviti neka donose desetinu desetine u Dom Boga naega, u sobe riznice,

  10:40 jer su onamo duni, Izraelci i leviti donositi prinos od ita, vina i ulja. Ondje se nalaze posude svetita, sveenici u slubi, vratari i pjevai. Neemo vie zanemarivati Doma Boga svojega.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .