Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - NEHEMIAH 7

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  7:1 Dupq ce s`a zidit zidul wi am pus uwile poryilor, au fost puwi kn slujbele lor uwierii, ckntqreyii wi Leviyii.

  7:2 Am poruncit fratelui meu Hanani, wi lui Hanania, cqpetenia cetqyuii Ierusalimului, om care kntrecea pe mulyi prin credinciowia wi prin frica lui de Dumnezeu,

  7:3 wi le-am zis: ,,Sq nu se deschidq poryile Ierusalimului knainte de cqldura soarelui, wi uwile sq fie knchise cu kncuietorile, kn faya voastrq. Locuitorii Ierusalimului sq facq de strajq, fiecare la locul lui, knaintea casei lui.``

  7:4 Cetatea era kncqpqtoare wi mare, dar popor era puyin kn ea, wi casele nu erau zidite.

  7:5 Dumnezeul meu mi -a pus kn inimq gkndul sq adun pe mai mari, pe dregqtori wi poporul, ca sq -i numqr. Am gqsit o carte cu spiyele de neam ale celor ce se suiserq kntki din robie, wi am vqzut scris kn ea cele ce urmeazq.

  7:6 Iatq pe cei din yarq cari s`au kntors din robie, din aceia pe cari ki luase robi Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului, wi cari s`au kntors la Ierusalim wi kn Iuda, fiecare kn cetatea lui.

  7:7 Au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilwan, Misperet, Bigvai, Nehum, Baana. Numqrul bqrbayilor din poporul lui Israel:

  7:8 fiii lui Pareow, douq mii o sutq waptezeci wi doi;

  7:9 fiii lui Wefatia, trei sute waptezeci wi doi;

  7:10 fiii lui Arah, wase sute cincizeci wi doi;

  7:11 fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua wi ai lui Ioab, douq mii opt sute optsprezece;

  7:12 fiii lui Elam, o mie douq sute cincizeci wi patru;

  7:13 fiii lui Zatu, opt sute patruzeci wi cinci;

  7:14 fiii lui Zacai, wapte sute wasezeci;

  7:15 fiii lui Binui, wase sute patruzeci wi opt;

  7:16 fiii lui Bebai, wase sute douqzeci wi opt;

  7:17 fiii lui Azgad, douq mii trei sute douqzeci wi doi;

  7:18 fiii lui Adonicam, wase sute wase zeci wi wapte;

  7:19 fiii lui Bigvai, douq mii wase zeci wi wapte;

  7:20 fiii lui Adin, wase sute cincizeci wi cinci;

  7:21 fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouqzeci wi opt;

  7:22 fiii lui Hawum, trei sute douqzeci wi opt;

  7:23 fiii lui Beyai, trei sute douqzeci wi patru;

  7:24 fiii lui Harif, o sutq doisprezece;

  7:25 fiii lui Gabaon, nouqzeci wi cinci;

  7:26 oamenii din Betleem wi din Netofa, o sutq optzeci wi opt;

  7:27 oamenii din Anatot, o sutq douqzeci wi opt;

  7:28 oamenii din Bet-Azmavet, patruzeci wi doi;

  7:29 oamenii din Chiriat-Iearim, din Chefira wi din Beerot, wapte sute patruzeci wi trei;

  7:30 oamenii din Rama wi din Gheba, wase sute douqzeci wi unu;

  7:31 oamenii din Micmas, o sutq douqzeci wi doi;

  7:32 oamenii din Betel wi din Ai, o sutq douqzeci wi trei;

  7:33 oamenii din celalt Nebo, cincizeci wi doi;

  7:34 fiii celuilalt Elam, o mie douq sute cincizeci wi patru;

  7:35 fiii lui Harim, trei sute douqzeci;

  7:36 fiii lui Ierihon, trei sute patruzeci wi cinci;

  7:37 fiii lui Lod, lui Hadid wi lui Ono, wapte sute douqzeci wi unu;

  7:38 fiii lui Senaa, trei mii nouq sute treizeci.

  7:39 Preoyi: fiii lui Iedaia, din casa lui Iosua, nouq sute wapte zeci wi trei;

  7:40 fiii lui Imer, o mie cinci zeci wi doi;

  7:41 fiii lui Pawhur, o mie douq sute patruzeci wi wapte;

  7:42 fiii lui Harim, o mie waptesprezece.

  7:43 Leviyi: fiii lui Iosua wi lui Cadmiel, din fiii lui Hodva, waptezeci wi patru.

  7:44 Ckntqreyi: fiii lui Asaf, o sutq patruzeci wi opt.

  7:45 Uwieri: fiii lui Walum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiiii lui Wobai, o sutq treizeci wi opt.

  7:46 Slujitori ai Templului: fiii lui Yiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,

  7:47 fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon,

  7:48 fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Salmai,

  7:49 fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar,

  7:50 fiii lui Reaia, fiii lui Reyin, fiii lui Necoda,

  7:51 fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah,

  7:52 fiii lui Besai, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefiwim,

  7:53 fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur,

  7:54 fiii lui Baylit, fiii lui Mehida, fiii lui Harwa,

  7:55 fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah,

  7:56 fiii lui Neyiah, fiii lui Hatifa.

  7:57 Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida,

  7:58 fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel,

  7:59 fiii lui Wefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Hayebaim, fiii lui Amon.

  7:60 Toyi slujitorii Templului wi fiii robilor lui Solomon: trei sute nouqzeci wi doi.

  7:61 Iatq pe ceice au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harwa, din Cherub-Adon, wi din Imer, wi cari n`au putut sq-wi arate casa pqrinteascq wi neamul, ca dovadq cq erau din Israel.

  7:62 Fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, wase sute patruzeci wi doi.

  7:63 Wi dintre preoyi: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacoy, fiii lui Barzilai, care luase de nevastq pe una din fetele lui Barzilai, Galaaditul, wi a fost numit cu numele lor.

  7:64 Wi-au cqutat cartea spiyelor neamului lor, dar n`au gqsit -o. De aceea au fost dayi afarq din preoyie,

  7:65 wi dregqtorul le -a spus sq nu mqnknce din lucrurile prea sfinte pknq nu va kntreba un preot pe Urim wi Tumim.

  7:66 Adunarea kntreagq era de patruzeci wi douq de mii trei sute wasezeci de inwi,

  7:67 afarq de robii wi roabele lor, kn numqr de wapte mii trei sute treizeci wi wapte. Printre ei se aflau douq sute patruzeci wi cinci de ckntqreyi wi ckntqreye.

  7:68 Aveau wapte sute treizeci wi wase de cai, douq sute patruzeci wi cinci de catkri,

  7:69 patru sute treizeci wi cinci de cqmile, wi wase mii wapte sute douqzeci de mqgari.

  7:70 Mulyi din capii de familie au fqcut daruri pentru lucrare. Dregqtorul a dat vistieriei o mie de darici de aur, cincizeci de potire, cinci sute treizeci de vewminte preoyewti.

  7:71 Capii de familie au dat kn vistieria lucrqrii douqzeci de mii de darici de aur wi douq mii douqsute de mine de argint.

  7:72 Celalt popor a dat douqzeci de mii de darici de aur, douq mii de mine de argint, wi wasezeci wi wapte de vewminte preoyewti.

  7:73 Preoyii wi Leviyii, uwierii, ckntqreyii, oamenii din popor, slujitorii Templului wi tot Israelul s`au awezat kn cetqyile lor


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск