King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page
Bad Advertisement?

GodRules Store:

 • Bargains
 • New Releases
 • Best Sellers
 • Your Own Online Business

  News/Reviews:

 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?
 • GREEK AND HEBREW BIBLE - DEUTERONOMY 32
  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - FB - TWITTER - GR VIDEOS - GR FORUMS - GR YOUTUBE      Deu 32:1
  האזינו השׁמים ואדברה ותשׁמע הארץ אמרי פי׃
  Deu 32:2
  יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשׂעירם עלי דשׁא וכרביבים עלי עשׂב׃
  Deu 32:3
  כי שׁם יהוה אקרא הבו גדל לאלהינו׃
  Deu 32:4
  הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משׁפט אל אמונה ואין עול צדיק וישׁר הוא׃
  Deu 32:5
  שׁחת לו  לא  בניו  מומם  דור  עקשׁ  ופתלתל׃
  Deu 32:6
  ה ליהוה תגמלו זאת עם נבל ולא חכם הלוא הוא אביך  קנך  הוא  עשׂך  ויכננך׃
  Deu 32:7
  זכר ימות עולם בינו שׁנות דר ודר שׁאל אביך  ויגדך  זקניך  ויאמרו׃
  Deu 32:8
  בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבלת עמים למספר בני ישׂראל׃
  Deu 32:9
  כי חלק יהוה עמו יעקב חבל נחלתו׃
  Deu 32:10
  ימצאהו בארץ מדבר ובתהו ילל ישׁמן יסבבנהו יבוננהו יצרנהו כאישׁון עינו׃
  Deu 32:11
  כנשׁר יעיר קנו על גוזליו ירחף יפרשׂ כנפיו יקחהו ישׂאהו על אברתו׃  
  Deu 32:12
  יהוה בדד ינחנו ואין עמו אל נכר׃
  Deu 32:13
  ירכבהו על במותי ארץ ויאכל תנובת שׂדי וינקהו דבשׁ מסלע ושׁמן מחלמישׁ צור׃
  Deu 32:14
  חמאת בקר וחלב צאן עם חלב כרים ואילים בני בשׁן ועתודים עם חלב כליות חטה ודם ענב תשׁתה חמר׃
  Deu 32:15
  וישׁמן ישׁרון ויבעט שׁמנת עבית כשׂית ויטשׁ אלוה עשׂהו וינבל צור ישׁעתו׃
  Deu 32:16
  יקנאהו בזרים בתועבת יכעיסהו׃
  Deu 32:17
  יזבחו לשׁדים לא אלה אלהים לא ידעום חדשׁים מקרב באו לא שׂערום אבתיכם׃  
  Deu 32:18
  צור ילדך תשׁי ותשׁכח אל מחללך׃
  Deu 32:19
  וירא יהוה וינאץ מכעס בניו ובנתיו׃
  Deu 32:20
  ויאמר אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם כי דור תהפכת המה בנים לא אמן׃
  Deu 32:21
  הם קנאוני בלא אל כעסוני בהבליהם ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם׃
  Deu 32:22
  כי אשׁ קדחה באפי ותיקד עד שׁאול תחתית ותאכל ארץ ויבלה ותלהט מוסדי הרים׃
  Deu 32:23
  אספה עלימו רעות חצי אכלה׃
  Deu 32:24
  מזי רעב ולחמי רשׁף וקטב מרירי ושׁן בהמת אשׁלח בם  עם  חמת  זחלי  עפר׃  
  Deu 32:25
  מחוץ תשׁכל חרב ומחדרים אימה גם בחור גם בתולה יונק עם אישׁ שׂיבה׃
  Deu 32:26
  אמרתי אפאיהם אשׁביתה מאנושׁ זכרם׃
  Deu 32:27
  לולי כעס אויב אגור פן ינכרו צרימו פן יאמרו ידנו רמה ולא יהוה פעל כל זאת׃
  Deu 32:28
  כי גוי אבד  עצות  המה  ואין  בהם  תבונה׃  
  Deu 32:29
  לו חכמו ישׂכילו זאת יבינו לאחריתם׃
  Deu 32:30
  איכה ירדף אחד אלף ושׁנים יניסו רבבה אם לא כי צורם מכרם ויהוה הסגירם׃
  Deu 32:31
  כי לא כצורנו צורם ואיבינו פלילים׃
  Deu 32:32
  כי מגפן סדם גפנם ומשׁדמת עמרה ענבמו ענבי רושׁ אשׁכלת מררת׃
  Deu 32:33
  חמת תנינם יינם וראשׁ פתנים אכזר׃
  Deu 32:34
  הלא הוא כמס עמדי חתום באוצרתי׃
  Deu 32:35
  לי  נקם  ושׁלם  לעת  תמוט  רגלם  כי  קרוב  יום  אידם  וחשׁ  עתדת׃  
  Deu 32:36
  כי ידין יהוה עמו ועל עבדיו יתנחם כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב׃
  Deu 32:37
  ואמר אי אלהימו צור חסיו׃
  Deu 32:38
  אשׁר חלב זבחימו יאכלו ישׁתו יין נסיכם יקומו ויעזרכם יהי עליכם סתרה׃
  Deu 32:39
  ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל׃
  Deu 32:40
  כי אשׂא אל שׁמים ידי ואמרתי חי אנכי לעלם׃
  Deu 32:41
  אם שׁנותי ברק חרבי ותאחז במשׁפט ידי אשׁיב נקם לצרי ולמשׂנאי אשׁלם׃
  Deu 32:42
  אשׁכיר חצי מדם וחרבי תאכל בשׂר מדם חלל ושׁביה מראשׁ פרעות אויב׃
  Deu 32:43
  הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישׁיב לצריו וכפר אדמתו עמו׃
  Deu 32:44
  ויבא משׁה וידבר את כל דברי השׁירה הזאת באזני העם הוא והושׁע בן נון׃
  Deu 32:45
  ויכל משׁה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישׂראל׃
  Deu 32:46
  ויאמר אלהם שׂימו לבבכם לכל הדברים אשׁר אנכי מעיד בכם  היום  אשׁר  תצום  את  בניכם  לשׁמר  לעשׂות את כל דברי התורה הזאת׃
  Deu 32:47
  כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשׁר אתם עברים את הירדן שׁמה לרשׁתה׃
  Deu 32:48
  וידבר יהוה אל משׁה בעצם היום הזה לאמר׃
  Deu 32:49
  עלה אל הר העברים הזה הר נבו אשׁר בארץ מואב אשׁר על פני ירחו וראה את ארץ כנען אשׁר אני נתן לבני ישׂראל לאחזה׃
  Deu 32:50
  ומת בהר אשׁר אתה עלה שׁמה והאסף אל עמיך כאשׁר מת אהרן אחיך בהר ההר ויאסף אל עמיו׃
  Deu 32:51
  על אשׁר מעלתם בי  בתוך  בני  ישׂראל במי מריבת קדשׁ מדבר צן על אשׁר לא קדשׁתם אותי בתוך בני ישׂראל׃
  Deu 32:52
  כי מנגד תראה את הארץ ושׁמה לא תבוא אל הארץ אשׁר אני נתן לבני ישׂראל׃

  GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.