اليونانية والعبرية الكتاب المقدس
2 CHRONICLES 20

أَسْبَق بَنْد - تابِع بَنْد - عَوْن


2Ch 20:1
ויהי אחריכן באו בני מואב ובני עמון ועמהם מהעמונים על יהושׁפט למלחמה׃
2Ch 20:2
ויבאו ויגידו ליהושׁפט לאמר בא עליך המון רב מעבר לים מארם והנם בחצצון תמר היא עין גדי׃
2Ch 20:3
וירא ויתן יהושׁפט את פניו לדרושׁ ליהוה ויקרא צום על כל יהודה׃
2Ch 20:4
ויקבצו יהודה לבקשׁ מיהוה גם מכל ערי יהודה באו לבקשׁ את יהוה׃
2Ch 20:5
ויעמד יהושׁפט בקהל יהודה וירושׁלם בבית יהוה לפני החצר החדשׁה׃
2Ch 20:6
ויאמר יהוה אלהי אבתינו הלא אתה הוא אלהים בשׁמים ואתה מושׁל בכל ממלכות הגוים ובידך כח וגבורה ואין עמך להתיצב׃
2Ch 20:7
הלא אתה אלהינו הורשׁת את ישׁבי הארץ הזאת מלפני עמך ישׂראל ותתנה לזרע אברהם אהבך לעולם׃
2Ch 20:8
וישׁבו בה ויבנו לך בה מקדשׁ לשׁמך לאמר׃
2Ch 20:9
אם תבוא עלינו רעה חרב שׁפוט ודבר ורעב נעמדה לפני הבית הזה ולפניך כי שׁמך בבית הזה ונזעק אליך מצרתנו ותשׁמע ותושׁיע׃
2Ch 20:10
ועתה הנה בני עמון ומואב והר שׂעיר אשׁר לא נתתה לישׂראל לבוא בהם בבאם מארץ מצרים כי סרו מעליהם ולא השׁמידום׃
2Ch 20:11
והנה הם גמלים עלינו לבוא לגרשׁנו מירשׁתך אשׁר הורשׁתנו׃
2Ch 20:12
אלהינו הלא תשׁפט בם כי אין בנו כח לפני ההמון הרב הזה הבא עלינו ואנחנו לא נדע מה נעשׂה כי עליך עינינו׃
2Ch 20:13
וכל יהודה עמדים לפני יהוה גם טפם נשׁיהם ובניהם׃
2Ch 20:14
ויחזיאל בן זכריהו בן בניה בן יעיאל בן מתניה הלוי מן בני אסף היתה עליו רוח יהוה בתוך הקהל׃
2Ch 20:15
ויאמר הקשׁיבו כל יהודה וישׁבי ירושׁלם והמלך יהושׁפט כה אמר יהוה לכם אתם אל תיראו ואל תחתו מפני ההמון הרב הזה כי לא לכם המלחמה כי לאלהים׃
2Ch 20:16
מחר רדו עליהם הנם עלים במעלה הציץ ומצאתם אתם בסוף הנחל פני מדבר ירואל׃
2Ch 20:17
לא לכם להלחם בזאת התיצבו עמדו וראו את ישׁועת יהוה עמכם יהודה וירושׁלם אל תיראו ואל תחתו מחר צאו לפניהם ויהוה עמכם׃
2Ch 20:18
ויקד יהושׁפט אפים ארצה וכל יהודה וישׁבי ירושׁלם נפלו לפני יהוה להשׁתחות ליהוה׃
2Ch 20:19
ויקמו הלוים מן בני הקהתים ומן בני הקרחים להלל ליהוה אלהי ישׂראל בקול גדול למעלה׃
2Ch 20:20
וישׁכימו בבקר ויצאו למדבר תקוע ובצאתם עמד יהושׁפט ויאמר שׁמעוני יהודה וישׁבי ירושׁלם האמינו ביהוה אלהיכם ותאמנו האמינו בנביאיו והצליחו׃
2Ch 20:21
ויועץ אל העם ויעמד משׁררים ליהוה ומהללים להדרת קדשׁ בצאת לפני החלוץ ואמרים הודו ליהוה כי לעולם חסדו׃
2Ch 20:22
ובעת החלו ברנה ותהלה נתן יהוה מארבים על בני עמון מואב והר שׂעיר הבאים ליהודה וינגפו׃
2Ch 20:23
ויעמדו בני עמון ומואב על ישׁבי הר שׂעיר להחרים ולהשׁמיד וככלותם ביושׁבי שׂעיר עזרו אישׁ ברעהו למשׁחית׃
2Ch 20:24
ויהודה בא על המצפה למדבר ויפנו אל ההמון והנם פגרים נפלים ארצה ואין פליטה׃
2Ch 20:25
ויבא יהושׁפט ועמו לבז את שׁללם וימצאו בהם לרב ורכושׁ ופגרים וכלי חמדות וינצלו להם לאין משׂא ויהיו ימים שׁלושׁה בזזים את השׁלל כי רב הוא׃
2Ch 20:26
וביום הרבעי נקהלו לעמק ברכה כי שׁם ברכו את יהוה על כן קראו את שׁם המקום ההוא עמק ברכה עד היום׃
2Ch 20:27
וישׁבו כל אישׁ יהודה וירושׁלם ויהושׁפט בראשׁם לשׁוב אל ירושׁלם בשׂמחה כי שׂמחם יהוה מאויביהם׃
2Ch 20:28
ויבאו ירושׁלם בנבלים ובכנרות ובחצצרות אל בית יהוה׃
2Ch 20:29
ויהי פחד אלהים על כל ממלכות הארצות בשׁמעם כי נלחם יהוה עם אויבי ישׂראל׃
2Ch 20:30
ותשׁקט מלכות יהושׁפט וינח לו אלהיו מסביב׃
2Ch 20:31
וימלך יהושׁפט על יהודה בן שׁלשׁים וחמשׁ שׁנה במלכו ועשׂרים וחמשׁ שׁנה מלך בירושׁלם ושׁם אמו עזובה בת שׁלחי׃
2Ch 20:32
וילך בדרך אביו אסא ולא סר ממנה לעשׂות הישׁר בעיני יהוה׃
2Ch 20:33
אך הבמות לא סרו ועוד העם לא הכינו לבבם לאלהי אבתיהם׃
2Ch 20:34
ויתר דברי יהושׁפט הראשׁנים והאחרנים הנם כתובים בדברי יהוא בן חנני אשׁר העלה על ספר מלכי ישׂראל׃
2Ch 20:35
ואחריכן אתחבר יהושׁפט מלך יהודה עם אחזיה מלך ישׂראל הוא הרשׁיע לעשׂות׃
2Ch 20:36
ויחברהו עמו לעשׂות אניות ללכת תרשׁישׁ ויעשׂו אניות בעציון גבר׃
2Ch 20:37
ויתנבא אליעזר בן דדוהו ממרשׁה על יהושׁפט לאמר כהתחברך עם אחזיהו פרץ יהוה את מעשׂיך וישׁברו אניות ולא עצרו ללכת אל תרשׁישׁ׃

تابِع بَنْد - بشارة بَيَان

God Rules.NET
Search 100+ volumes of books at one time.