Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - GENESIS 46

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  46:1 Tako Izrael krene na put sa svim to bijae njegovo i stigne u Beer ebu te prinese rtvu Bogu svoga oca Izaka.

  46:2 U nonom vienju zovne Bog Izraela: "Jakove! Jakove!" On odgovori: "Evo me!"

  46:3 "Ja sam Bog, Bog tvoga oca. Ne boj se sii u Egipat, jer u ondje od tebe proizvesti velik narod.

  46:4 Ja u sii u Egipat s tobom i sam u te vratiti ovamo; a Josip e ti svojom rukom oi zaklopiti."

  46:5 I Jakov krene iz Beer ebe. Sinovi Izraelovi postave svoga oca Jakova, svoju djecu i svoje ene u kola to ih je faraon poslao da ga prevezu.

  46:6 Uzmu sa sobom svoje blago i dobra to ih bijahu stekli u zemlji kanaanskoj te stignu Jakov i sve njegovo potomstvo u Egipat.

  46:7 Sa sobom je u Egipat poveo svoje sinove i unuke, svoje keri i keri svojih sinova, sve svoje potomstvo.

  46:8 Ovo su imena Izraelaca - Jakova i njegovih potomaka - koji su stigli u Egipat: Jakovljev prvoroenac Ruben.

  46:9 Rubenovi sinovi: Henok, Falu, Hesron i Karmi.

  46:10 Sinovi imunovi: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar i aul, sin Kanaanke.

  46:11 Sinovi Levijevi: Geron, Kehat i Merari.

  46:12 Sinovi Judini: Er, Onan, ela, Peres i Zerah. Er i Onan umrli su u zemlji kanaanskoj. Peresovi sinovi bili su Hesron i Hamul.

  46:13 Sinovi Jisakarovi: Tola, Fuva, Jaub i imron.

  46:14 Sinovi Zebulunovi: Sered, Elon i Jahleel.

  46:15 To su sinovi koje je Lea imala s Jakovom u Padan Aramu i jo kerka Dina. U svemu je, dakle, imao sinova i keri trideset i troje.

  46:16 Sinovi Gadovi: Sifjon, Hagi, uni, Esbon, Eri, Arodi i Areli.

  46:17 Sinovi Aerovi: Jimna, Jiva, Jivi, Berija i sestra im Serah. Sinovi Berijini: Heber i Malkiel.

  46:18 To su bili potomci Zilpe, koju je Laban darovao svojoj keri Lei. Ona je tako rodila Jakovu esnaest dua.

  46:19 Sinovi Jakovljeve ene Rahele: Josip i Benjamin.

  46:20 Josipu su se u egipatskoj zemlji rodili Manae i Efrajim. Rodila mu ih je ki onskog sveenika Poti-Fere.

  46:21 Sinovi Benjaminovi: Bela, Beker, Abel, Gera, Naaman, Ehi, Ro, Mupim, Hupim i Ard.

  46:22 To su bili potomci Rahelini koje je rodila Jakovu - u svemu njih etrnaest.

  46:23 Danov je sin Huim.

  46:24 Sinovi Naftalijevi: Jahseel, Guni, Jeser i ilem.

  46:25 To su bili potomci Bilhe, koju je Laban dao svojoj keri Raheli. Ona je Jakovu rodila sedam potomaka.

  46:26 Tako je sve Jakovljeve eljadi to je od njega poteklo i u Egipat doselilo - ne ukljuujui ena Jakovljevih sinova - u svemu ezdeset i est osoba.

  46:27 I k tome dva sina Josipova to su mu se rodila u Egiptu. Prema tome, sve eljadi Jakovljeva doma to se naseli u Egiptu bijae sedamdeset dua.

  46:28 Izrael posla Judu naprijed k Josipu da se pred njim pojavi u Goenu. Kad stignu u goenski kraj,

  46:29 Josip upregne svoja kola i zaputi se u Goen - u susret svome ocu Izraelu. Stupivi preda nj, pade mu oko vrata i dugo je tako plakao.

  46:30 Onda Izrael ree Josipu: "Sada, poto sam roenim oima vidio da si jo iv, mogu umrijeti."

  46:31 Zatim Josip ree svojoj brai i oevoj obitelji: "Otii u i obavijestiti faraona; rei u mu: 'Moja braa i obitelj moga oca, koji su bili u zemlji kanaanskoj, doli su k meni.

  46:32 Oni su ljudi pastiri, uvijek su se bavili stoarstvom; dotjerali su sa sobom svoja stada i sve to im pripada.'

  46:33 Tako, kad vas faraon pozove i zapita: 'ime se bavite?'

  46:34 odgovorite: 'Ljudi smo, sluge tvoje, koji se od poetka do sad bavimo stoarstvom; i mi i nai preci', tako da se moete naseliti u goenskom kraju. Svi su, naime, pastiri Egipanima mrski."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .