Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JOSHUA 12

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  12:1 Ovo su zemaljski kraljevi to su ih pobijedili Izraelci i osvojili njihovu zemlju s onu stranu Jordana k istoku, od potoka Arnona do gore Hermona, sa svom Arabom na istoku:

  12:2 Sihon, kralj amorejski, koji je stolovao u Hebonu; njegovo se kraljevstvo protezalo od Aroera, koji lei na rubu doline potoka Arnona, sredinom doline i polovinom Gileada pa do potoka Jaboka, gdje je graniilo s Amoncima;

  12:3 i na istoku mu bila Araba do Keneretskog mora s jedne strane i sve do Arabskog ili Slanog mora prema Bet Hajeimotu; i dalje na jugu do obronaka Pisge.

  12:4 Meaio s njime Og, kralj baanski, jedan od posljednjih Refaimaca; stolovao je u Atarotu i Edreju.

  12:5 A vladao je gorom Hermonom i Salkom, itavim Baanom sve do geurske i maakadske mee te drugom polovinom Gileada sve do granice Sihona, kralja hebonskoga.

  12:6 Mojsije, sluga Jahvin, i sinovi Izraelovi sve su ih pobili i predao je Mojsije, sluga Jahvin, tu zemlju u posjed plemenu Rubenovu i Gadovu plemenu te polovini plemena Manaeova.

  12:7 A ovo su zemaljski kraljevi to su ih pobijedili Joua i sinovi Izraelovi s ovu stranu Jordana k zapadu, od Baal Gada u libanonskoj ravnici pa do gore Halaka, koja se die prema Seiru, a tu je zemlju Joua dao u batinu plemenima Izraelovim prema njihovim dijelovima,

  12:8 u Gorju, u efeli, u Arabi i po obroncima, u Pustinji te u Negebu: zemlju hetitsku, amorejsku i kanaansku, periansku, hivijsku i jebusejsku:

  12:9 jerihonski kralj, jedan; kralj Aja kod Betela, jedan;

  12:10 jeruzalemski kralj, jedan; hebronski kralj, jedan;

  12:11 jarmutski kralj, jedan; lakiki kralj, jedan;

  12:12 eglonski kralj, jedan; gezerski kralj, jedan;

  12:13 debirski kralj, jedan; gederski kralj, jedan;

  12:14 hormski kralj, jedan; aradski kralj, jedan;

  12:15 kralj Libne, jedan; adulamski kralj, jedan;

  12:16 makedski kralj, jedan; betelski kralj, jedan;

  12:17 kralj Tapuaha, jedan; heferski kralj, jedan;

  12:18 afeki kralj, jedan; aronski kralj, jedan;

  12:19 madonski kralj, jedan; hasorski kralj, jedan;

  12:20 imron-meronski kralj, jedan; ahafski kralj, jedan;

  12:21 tanaaki kralj, jedan; megidski kralj, jedan;

  12:22 kedeki kralj, jedan; kralj Jokneama na Karmelu, jedan;

  12:23 dorski kralj u pokrajini dorskoj, jedan; gojski kralj u Gilgalu, jedan;

  12:24 tirki kralj, jedan. U svemu trideset i jedan kralj.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .