Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JOSHUA 13

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  13:1 Kad je Joua ostario i odmakao u svojim godinama, ree mu Jahve: "Ve si star i vremean, a ostalo je mnogo zemlje da se osvoji.

  13:2 Evo podruja to jo preostaju: sve pokrajine filistejske i sva zemlja geurska;

  13:3 od ihora, to je pred Egiptom, sve do granice Ekrona na sjeveru, a rauna se kao podruje Kanaanaca; pet kneevina filistejskih: Gaza, Adod, Akelon, Git i Ekron; zatim Avijci

  13:4 na jugu. Sva zemlja kanaanska od Are koja pripada Sidoncima, pa do Afeka i do mee amorejske;

  13:5 onda zemlja Giblijaca i sav Libanon prema istoku, od Baal Gada u podnoju gore Hermona do Lebo Hamata.

  13:6 Sve stanovnike gorja, od Libanona do Misrefota na zapadu - sve Sidonce otjerat u ispred sinova Izraelovih. Samo razdijeli Izraelu zemlju u batinu, kao to sam ti zapovjedio.

  13:7 Razdijeli, dakle, tu zemlju u batinu meu devet plemena i polovinu plemena Manaeova."

  13:8 Druga polovina plemena Manaeova, a s njome pleme Rubenovo i Gadovo, primie svoju batinu koju im je predao Mojsije preko Jordana, na istoku. Mojsije, sluga Jahvin, dodijelio im je ovako:

  13:9 od Aroera, koji se nalazi uz obalu potoka Arnona, i od grada usred doline, svu visoravan od Medebe do Dibona;

  13:10 sve gradove Sihona, kralja amorejskoga, koji je vladao u Hebonu, sve do mee sinova Amonovih;

  13:11 i Gilead, i krajinu geursku i maakansku sa svom gorom Hermonom, i sav Baan do Salke;

  13:12 a u Baanu sve kraljevstvo Oga, koji je vladao u Atarotu i Edreju i bio posljednji potomak Refaima. Mojsije ih je pobijedio i protjerao.

  13:13 Ali sinovi Izraelovi nisu protjerali Geurce i Maakance, pa tako ostadoe Geurci i Maakanci usred Izraela sve do dananjega dana.

  13:14 Samo plemenu Levijevu ne dade batine: Jahve, Bog Izraelov, njegova je batina, kao to je rekao.

  13:15 Mojsije dade plemenu sinova Rubenovih dijelove po njihovim porodicama.

  13:16 Primili su zemlju od Aroera, koji lei uz obalu potoka Arnona, i od grada koji je u sredini doline i svu visoravan kod Medebe;

  13:17 Hebon sa svim njegovim gradovima koji lee na visoravni: Dibon, Bamot Baal, Bet Baal Meon;

  13:18 Jahas, Kedemot, Mefaat;

  13:19 Kirjatajim, Sibmu i Seret Haahar na gori iznad doline;

  13:20 Bet Peor, Adot Hapisgu, Bet Hajeimot;

  13:21 sve gradove na visoravni i sve kraljevstvo Sihona, amorejskog kralja, koji je vladao u Hebonu. Mojsije ga je pobijedio kao i knezove midjanske: Avija, Rekema, Sura, Hura, Reba, podanike Sihonove, koji su ivjeli u toj zemlji;

  13:22 i vraa Bileama, sina Beorova, ubili su sinovi Izraelovi otricom maa s ostalim rtvama.

  13:23 Mea sinova Rubenovih bijae Jordan. To je bila batina sinova Rubenovih po njihovim porodicama: gradovi i sela njihova.

  13:24 Onda dade Mojsije plemenu Gadovu, sinovima Gadovim, dijelove po porodicama njihovim.

  13:25 Primili su u posjed: Jazer i sve gradove gileadske, polovinu zemlje sinova Amonovih sve do Aroera, nasuprot Rabi,

  13:26 i od Hebona do Ramat Hamispe i Betonima, i od Mahanajima do pokrajine Lo-Debar;

  13:27 a u dolini: Bet Haram, Bet Nimru, Sukot i Safon, to jest ostatak kraljevstva Sihona, kralja hebonskoga; Jordan s obalom sve do kraja Kineretskoga mora, na istonoj strani Jordana.

  13:28 To je batina sinova Gadovih, po njihovim porodicama, gradovi i sela njihova.

  13:29 Mojsije je dao dio polovini plemena Manaeova po njegovim porodicama.

  13:30 Dobili su u posjed zemlju od Mahanajima, sav Baan, sve kraljevstvo Oga, kralja baanskoga, i sva Sela Jairova to su u Baanu - ezdeset gradova.

  13:31 A polovina Gileada, Atarot i Edrej, gradovi kraljevstva Ogova u Baanu, pripali su sinovima Makira, sina Manaeova, i to polovini sinova Makirovih po njihovim porodicama.

  13:32 Tako je Mojsije bio podijelio batine na Moapskim poljanama, s druge strane Jordana, istono od Jerihona.

  13:33 Levijevu plemenu ne dade Mojsije batine: Jahve, Bog Izraelov, njihova je batina, kao to im je sam rekao.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .