Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JOSHUA 15

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  15:1 Dio to je pripao plemenu sinova Judinih, po njihovim porodicama, bijae prema granici edomskoj, na jug do Sinske pustinje, na krajnjem jugu.

  15:2 A juna im mea ila od kraja Slanoga mora od zaljeva to je na jugu;

  15:3 izlazila je onda juno od Akrabimskog uspona, pruala se preko Sina i uzlazila juno od Kade Barnee, prelazila Hesron, penjala se k Adari i odatle okretala prema Karkai,

  15:4 potom prelazila Asmon i dopirala do Potoka egipatskog i najposlije izbijala na more. To vam je juna mea.

  15:5 Na istoku je mea bila: Slano more do ua Jordana. Sjeverna je mea poinjala od Slanog mora kod ua Jordana.

  15:6 Odatle je mea uzlazila u Bet-Hoglu, tekla sjeverno uz Bet-Arabu, ila gore na Kamen Bohana, sina Rubenova.

  15:7 Mea se zatim dizala od Akorske doline prema Debiru, okretala na sjever prema Gelilotu, koji lei naprama Adumimskom usponu, juno od Potoka; dalje je mea prolazila prema vodama En-emea te izlazila kod En-Rogela.

  15:8 Odatle se preko doline Ben-Hinom s juga dizala k Jebusejskom obronku, to jest k Jeruzalemu. Potom se uspinjala na vrh gore koja prema zapadu gleda na dolinu Hinon i lei na sjevernom kraju doline Refaima.

  15:9 S vrha te gore zavijala je mea na izvor Neftoah te izlazila prema gradovima u gori Efronu da zatim okrene k Baali, to jest Kirjat Jearimu.

  15:10 Od Baale mea je okretala na zapad prema gori Seiru i onda, prolazei sjeverno od gore Jearima, to jest Kesalona, sputala se u Bet-eme te ila k Timni.

  15:11 Dalje je mea tekla k sjevernom obronku Ekrona, okretala prema ikronu, prelazila visove Baale, pruala se do Jabneela da konano izbije na more.

  15:12 Zapadna je mea Veliko more s obalom. To su bile zemlje sinova Judinih, unaokolo, po porodicama njihovim.

  15:13 Kaleb, sin Jefuneov, primi dio meu sinovima Judinim, kako je Jahve naredio Joui. Dao mu je Kirjat Arbu, glavni grad sinova Anakovih - Hebron.

  15:14 Kaleb protjera odatle tri sina Anakova: eaja, Ahimana i Talmaja, potomke Anakove.

  15:15 Odatle krenu na stanovnike Debira, koji se neko zvao Kirjat Sefer.

  15:16 Tada ree Kaleb: "Tko pokori i zauzme Kirjat Sefer, dat u mu svoju ker Aksu za enu."

  15:17 Zauze ga Otniel, sin Kenaza, brata Kalebova; i dade mu Kaleb svoju ker Aksu za enu.

  15:18 Kad je prila muu, on je nagovori da u svoga oca zatrai polje. Ona sie s magarca, a Kaleb je upita: "ta hoe?"

  15:19 Ona odgovori: "Daj mi blagoslov! Kad si mi dao kraj u Negebu, daj mi i koji izvor vode." I on joj dade Gornje i Donje izvore.

  15:20 To je bila batina plemena sinova Judinih po porodicama njihovim.

  15:21 Meani su gradovi plemena sinova Judinih, du edomske mee prema jugu, bili: Kabseel, Eder, Jagur;

  15:22 Kina, Dimona, Adada;

  15:23 Kede, Hasor Jitnan;

  15:24 Zif, Telem, Bealot;

  15:25 Novi Hasor, Kirjat Hesron (to jest Hasor);

  15:26 Amam, ema, Molada;

  15:27 Hasar Gada, Hemon, Bet-Pelet;

  15:28 Hasar ual, Beer eba s pripadnim podrujima;

  15:29 Baala, Ijim, Esem;

  15:30 Eltolad, Kesil, Horma;

  15:31 Siklag, Madmana, Sansana;

  15:32 Lebaot, elhim, En Rimon: svega dvadeset i devet gradova s njihovim selima.

  15:33 U Dolini: Etaol, Sora, Ana;

  15:34 Zanoah, En Ganim, Tapuah, Haenam;

  15:35 Jarmut, Adulam, Soko, Azeka;

  15:36 aarajim, Aditajim, Hagedera i Gederotajim: etrnaest gradova s njihovim selima.

  15:37 Senan, Hadaa, Migdal-Gad;

  15:38 Dilean, Hamispe, Jokteel;

  15:39 Laki, Boskat, Eglon;

  15:40 Kabon, Lahmas, Kitli;

  15:41 Gederot, Bet-Dagon, Naama, Makeda: esnaest gradova s njihovim selima.

  15:42 Libna, Eter, Aan;

  15:43 Jiftah, Ana, Nesib;

  15:44 Keila, Akzib i Marea: devet gradova s njihovim selima.

  15:45 Ekron s naseljima i selima njegovim;

  15:46 od Ekrona pa do Mora, sve to se nalazi pokraj Adoda, s njihovim selima;

  15:47 Adod s naseljima i selima njegovim, Gaza s naseljima i selima njegovim do Egipatskog potoka i Velikog mora, koje je mea.

  15:48 A u Gori: amir, Jatir, Soko;

  15:49 Dana, Kirjat Sefer (to je Debir);

  15:50 Anab, Etemoa, Anim;

  15:51 Goen, Holon, Gilo: jedanaest gradova s njihovim selima.

  15:52 Arab, Duma, Eean;

  15:53 Janum, Bet-Tapuah, Afeka,

  15:54 Humta, Kirjat Arba (to jest Hebron), Sior: devet gradova s njihovim selima.

  15:55 Maon, Karmel, Zif, Juta;

  15:56 Jizreel, Jokdeam, Zanoah;

  15:57 Hakajin, Gibea, Timna: deset gradova s njihovim selima.

  15:58 Halhul, Bet-Sur, Gedor;

  15:59 Maarat, Bet-Anot, Eltekon: est gradova s njihovim selima. Tekoa, Efrata (to jest Betlehem), Peor, Etan, Kulon, Tatam, Sores, Karem, Galim, Beter, Manah: jedanaest gradova s njihovim selima.

  15:60 Kirjat Baal (to jest Kirjat Jearim) i Haraba: dva grada s njihovim selima.

  15:61 U pustinji: Bet Haaraba, Midin, Sekaka;

  15:62 Haniban, Slani grad i En-Gedi: est gradova s njihovim selima.

  15:63 A Jebusejce koji su ivjeli u Jeruzalemu nisu mogli protjerati sinovi Judini. Tako su ostali sa sinovima Judinim u Jeruzalemu sve do danas.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .