Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • / - GENESIS 15
  - - FONTS - HELP
      


  Gen 15:1
  אחר הדברים האלה היה דבר יהוה אל אברם במחזה לאמר אל תירא אברם אנכי מגן לך שׂכרך הרבה מאד׃
  Gen 15:2
  ויאמר אברם אדני יהוה מה תתן לי ואנכי הולך ערירי ובן משׁק ביתי הוא דמשׂק אליעזר׃
  Gen 15:3
  ויאמר אברם הן לי לא נתתה זרע והנה בן ביתי יורשׁ אתי׃
  Gen 15:4
  והנה דבר יהוה אליו לאמר לא יירשׁך זה כי אם אשׁר יצא ממעיך הוא יירשׁך׃
  Gen 15:5
  ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט נא השׁמימה וספר הכוכבים אם תוכל לספר אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך׃
  Gen 15:6
  והאמן ביהוה ויחשׁבה לו צדקה׃
  Gen 15:7
  ויאמר אליו אני יהוה אשׁר הוצאתיך מאור כשׂדים לתת לך את הארץ הזאת לרשׁתה׃
  Gen 15:8
  ויאמר אדני יהוה במה אדע כי אירשׁנה׃
  Gen 15:9
  ויאמר אליו קחה לי עגלה משׁלשׁת ועז משׁלשׁת ואיל משׁלשׁ ותר וגוזל׃
  Gen 15:10
  ויקח לו את כל אלה ויבתר אתם בתוך ויתן אישׁ בתרו לקראת רעהו ואת הצפר לא בתר׃
  Gen 15:11
  וירד העיט על הפגרים וישׁב אתם אברם׃
  Gen 15:12
  ויהי השׁמשׁ לבוא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשׁכה גדלה נפלת עליו׃
  Gen 15:13
  ויאמר לאברם ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שׁנה׃
  Gen 15:14
  וגם את הגוי אשׁר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכשׁ גדול׃
  Gen 15:15
  ואתה תבוא אל אבתיך בשׁלום תקבר בשׂיבה טובה׃
  Gen 15:16
  ודור רביעי ישׁובו הנה כי לא שׁלם עון האמרי עד הנה׃
  Gen 15:17
  ויהי השׁמשׁ באה ועלטה היה והנה תנור עשׁן ולפיד אשׁ אשׁר עבר בין הגזרים האלה׃
  Gen 15:18
  ביום ההוא כרת יהוה את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדל נהר פרת׃
  Gen 15:19
  את הקיני ואת הקנזי ואת הקדמני׃
  Gen 15:20
  ואת החתי ואת הפרזי ואת הרפאים׃
  Gen 15:21
  ואת האמרי ואת הכנעני ואת הגרגשׁי ואת היבוסי׃

  -

  God Rules.NET
   100 +   .