Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Еврейский / Греческий лексикон Стронга - LEVITICUS 10
  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - HELP
      


  Lev 10:1
  ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא  אישׁ  מחתתו  ויתנו  בהן  אשׁ  וישׂימו עליה קטרת ויקריבו לפני יהוה אשׁ זרה אשׁר לא צוה אתם׃
  Lev 10:2
  ותצא אשׁ מלפני יהוה ותאכל אותם וימתו לפני יהוה׃
  Lev 10:3
  ויאמר משׁה אל אהרן הוא אשׁר דבר יהוה לאמר בקרבי אקדשׁ ועל פני כל העם אכבד וידם אהרן׃
  Lev 10:4
  ויקרא משׁה אל מישׁאל ואל אלצפן בני עזיאל דד אהרן ויאמר אלהם קרבו שׂאו את אחיכם מאת פני הקדשׁ אל מחוץ למחנה׃
  Lev 10:5
  ויקרבו וישׂאם בכתנתם אל מחוץ למחנה כאשׁר דבר משׁה׃
  Lev 10:6
  ויאמר משׁה אל אהרן ולאלעזר ולאיתמר בניו ראשׁיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרמו ולא תמתו ועל כל העדה יקצף ואחיכם כל בית ישׂראל יבכו את השׂרפה אשׁר שׂרף יהוה׃
  Lev 10:7
  ומפתח אהל מועד לא תצאו פן תמתו כי שׁמן משׁחת יהוה עליכם ויעשׂו כדבר משׁה׃
  Lev 10:8
  וידבר יהוה אל אהרן לאמר׃
  Lev 10:9
  יין ושׁכר אל תשׁת אתה ובניך אתך בבאכם אל אהל מועד ולא תמתו חקת עולם לדרתיכם׃
  Lev 10:10
  ולהבדיל בין הקדשׁ ובין החל ובין הטמא ובין הטהור׃
  Lev 10:11
  ולהורת את בני ישׂראל את כל החקים אשׁר דבר יהוה אליהם ביד משׁה׃
  Lev 10:12
  וידבר משׁה אל אהרן ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים קחו את המנחה הנותרת מאשׁי יהוה ואכלוה מצות אצל המזבח כי קדשׁ קדשׁים הוא׃
  Lev 10:13
  ואכלתם אתה במקום קדושׁ כי חקך וחק בניך הוא מאשׁי יהוה כי כן צויתי׃
  Lev 10:14
  ואת חזה התנופה ואת שׁוק התרומה תאכלו במקום טהור אתה ובניך ובנתיך אתך כי חקך וחק בניך נתנו מזבחי שׁלמי בני ישׂראל׃
  Lev 10:15
  שׁוק התרומה וחזה התנופה על אשׁי החלבים יביאו להניף תנופה לפני יהוה והיה לך  ולבניך  אתך  לחק  עולם  כאשׁר  צוה  יהוה׃  
  Lev 10:16
  ואת שׂעיר החטאת דרשׁ דרשׁ משׁה והנה שׂרף ויקצף על אלעזר ועל איתמר בני אהרן הנותרם לאמר׃
  Lev 10:17
  מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקדשׁ כי קדשׁ קדשׁים הוא ואתה נתן לכם  לשׂאת  את  עון  העדה  לכפר  עליהם  לפני  יהוה׃  
  Lev 10:18
  הן לא הובא את דמה אל הקדשׁ פנימה אכול תאכלו אתה בקדשׁ כאשׁר צויתי׃
  Lev 10:19
  וידבר אהרן אל משׁה הן היום הקריבו את חטאתם ואת עלתם לפני יהוה ותקראנה אתי כאלה ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני יהוה׃
  Lev 10:20
  וישׁמע משׁה וייטב בעיניו׃

  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Русская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск