Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • / - LEVITICUS 11
  - - FONTS - HELP
      


  Lev 11:1
  וידבר יהוה אל משׁה ואל אהרן לאמר אלהם׃
  Lev 11:2
  דברו אל בני ישׂראל לאמר זאת החיה אשׁר תאכלו מכל הבהמה אשׁר על הארץ׃
  Lev 11:3
  כל מפרסת פרסה ושׁסעת שׁסע פרסת מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו׃
  Lev 11:4
  אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפרסי הפרסה את הגמל כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס טמא הוא׃
  Lev 11:5
  ואת השׁפן כי מעלה גרה הוא ופרסה לא יפריס טמא הוא׃
  Lev 11:6
  ואת הארנבת כי מעלת גרה הוא ופרסה לא הפריסה טמאה הוא׃
  Lev 11:7
  ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ושׁסע שׁסע פרסה והוא גרה לא יגר טמא הוא׃
  Lev 11:8
  מבשׂרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו טמאים הם׃
  Lev 11:9
  את זה תאכלו מכל אשׁר במים כל אשׁר לו סנפיר וקשׂקשׂת במים בימים ובנחלים אתם תאכלו׃
  Lev 11:10
  וכל אשׁר אין לו סנפיר וקשׂקשׂת בימים ובנחלים מכל שׁרץ המים ומכל נפשׁ החיה אשׁר במים שׁקץ הם׃
  Lev 11:11
  ושׁקץ יהיו לכם מבשׂרם לא תאכלו ואת נבלתם תשׁקצו׃
  Lev 11:12
  כל אשׁר אין לו סנפיר וקשׂקשׂת במים שׁקץ הוא׃
  Lev 11:13
  ואת אלה תשׁקצו מן העוף לא יאכלו שׁקץ הם את הנשׁר ואת הפרס ואת העזניה׃
  Lev 11:14
  ואת הדאה ואת האיה למינה׃
  Lev 11:15
  את כל ערב למינו׃
  Lev 11:16
  ואת בת היענה ואת התחמס ואת השׁחף ואת הנץ למינהו׃
  Lev 11:17
  ואת הכוס ואת השׁלך ואת הינשׁוף׃
  Lev 11:18
  ואת התנשׁמת ואת הקאת ואת הרחם׃
  Lev 11:19
  ואת החסידה האנפה למינה ואת הדוכיפת ואת העטלף׃
  Lev 11:20
  כל שׁרץ העוף ההלך על ארבע שׁקץ הוא׃
  Lev 11:21
  אך את זה תאכלו מכל שׁרץ העוף ההלך על ארבע אשׁר לא כרעים ממעל לרגליו לנתר בהן על הארץ׃
  Lev 11:22
  את אלה מהם תאכלו את הארבה למינו ואת הסלעם למינהו ואת החרגל למינהו ואת החגב למינהו׃
  Lev 11:23
  וכל שׁרץ העוף אשׁר לו ארבע רגלים שׁקץ הוא׃
  Lev 11:24
  ולאלה תטמאו כל הנגע בנבלתם יטמא עד הערב׃
  Lev 11:25
  וכל הנשׂא מנבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב׃
  Lev 11:26
  לכל הבהמה אשׁר הוא מפרסת פרסה ושׁסע איננה שׁסעת וגרה איננה מעלה טמאים הם לכם כל הנגע בהם יטמא׃
  Lev 11:27
  וכל הולך על כפיו בכל החיה ההלכת על ארבע טמאים הם לכם כל הנגע בנבלתם יטמא עד הערב׃
  Lev 11:28
  והנשׂא את נבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב טמאים המה׃
  Lev 11:29
  וזה לכם הטמא בשׁרץ השׁרץ על הארץ החלד והעכבר והצב למינהו׃
  Lev 11:30
  והאנקה והכח והלטאה והחמט והתנשׁמת׃
  Lev 11:31
  אלה הטמאים לכם בכל השׁרץ כל הנגע בהם במתם יטמא עד הערב׃
  Lev 11:32
  וכל אשׁר יפל עליו מהם במתם יטמא מכל כלי עץ או בגד או עור או שׂק כל כלי אשׁר יעשׂה מלאכה בהם במים יובא וטמא עד הערב וטהר׃
  Lev 11:33
  וכל כלי חרשׂ אשׁר יפל מהם אל תוכו כל אשׁר בתוכו יטמא ואתו תשׁברו׃
  Lev 11:34
  מכל האכל אשׁר יאכל אשׁר יבוא עליו מים יטמא וכל משׁקה אשׁר ישׁתה בכל כלי יטמא׃
  Lev 11:35
  וכל אשׁר יפל מנבלתם עליו יטמא תנור וכירים יתץ טמאים הם וטמאים יהיו׃
  Lev 11:36
  אך מעין ובור מקוה מים יהיה טהור ונגע בנבלתם יטמא׃
  Lev 11:37
  וכי יפל מנבלתם על כל זרע זרוע אשׁר יזרע טהור הוא׃
  Lev 11:38
  וכי יתן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו טמא הוא׃
  Lev 11:39
  וכי ימות מן הבהמה אשׁר היא לכם לאכלה הנגע בנבלתה יטמא עד הערב׃
  Lev 11:40
  והאכל מנבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב והנשׂא את נבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב׃
  Lev 11:41
  וכל השׁרץ השׁרץ על הארץ שׁקץ הוא לא יאכל׃
  Lev 11:42
  כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע עד כל מרבה רגלים לכל השׁרץ השׁרץ על הארץ לא תאכלום כי שׁקץ הם׃
  Lev 11:43
  אל תשׁקצו את נפשׁתיכם בכל השׁרץ השׁרץ ולא תטמאו בהם ונטמתם׃
  Lev 11:44
  כי אני יהוה אלהיכם והתקדשׁתם והייתם קדשׁים כי קדושׁ אני ולא תטמאו את נפשׁתיכם בכל השׁרץ הרמשׂ על הארץ׃
  Lev 11:45
  כי אני יהוה המעלה אתכם מארץ מצרים להית לכם לאלהים והייתם קדשׁים כי קדושׁ אני׃
  Lev 11:46
  זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפשׁ החיה הרמשׂת במים ולכל נפשׁ השׁרצת על הארץ׃
  Lev 11:47
  להבדיל בין הטמא ובין הטהר ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשׁר לא תאכל׃

  -

  God Rules.NET
   100 +   .