?

?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • - 11:24
  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27     
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47  TEXT: - -2   |   AUDIO: - MISLR - MISC   |   VIDEO: BIB


  ENGLISH - HISTORY - INTERNATIONAL -

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - NKB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK


  1982

  11:24 : , , ;


  /
  ולאלה
  428 תטמאו 2930 כל 3605 הנגע 5060 בנבלתם 5038 יטמא 2930 עד 5704 הערב׃ 6153

  11:24 : , , .  11:24 ң, өүүө , .

  11:24 : , , ;  και
  2532 εν 1722 1520 τουτοις 5125 μιανθησεσθε πας 3956 ο 3588 3739 απτομενος των 3588 θνησιμαιων αυτων 846 ακαθαρτος 169 εσται 2071 5704 εως 2193 εσπερας 2073
  Czech BKR
  11:24 Nebo tmi byste se pokvrovali. Proto kdo by se koli dotkl tla jich, neist bude a do veera.

  11:24 : , , ;


  Croatian Bible

  11:24 I od njih ete se oneistiti: tko se god dotakne njihove crkotine, neka je neist do veeri;


  VERSE 	(24) - 

  :8,27,28,31,38-40; 17:15,16 Isa 22:14 1Co 15:33 2Co 6:17  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

  God Rules.NET