Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 3JOHN 1

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  1:1 Presbiterul (Sau: bqtrknul.) cqtre prea iubitul Gaiu, pe care -l iubesc kn adevqr.

  1:2 Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale sq-yi meargq bine, wi sqnqtatea ta sq sporeascq tot awa cum sporewte sufletul tqu.

  1:3 A fost o mare bucurie pentru mine, cknd au venit frayii wi au mqrturisit cq ewti credincios adevqrului wi cq umbli kn adevqr.

  1:4 Eu n`am bucurie mai mare deckt sq aud despre copiii mei cq umblq kn adevqr.

  1:5 Prea iubitule, tu lucrezi cu credinciowie kn tot ce faci pentru frayi; wi pentru strqini totodatq.

  1:6 Ei au mqrturisit despre dragostea ta knaintea Bisericii. Vei face bine sq kngrijewti de cqlqtoria lor, kntr`un chip vrednic de Dumnezeu;

  1:7 cqci au plecat pentru dragostea Numelui Lui, fqrq sq primeascq ceva dela Neamuri.

  1:8 Este datoria noastrq dar, sq primim bine pe astfel de oameni, ca sq lucrqm kmpreunq cu adevqrul.

  1:9 Am scris ceva Bisericii, dar Diotref, cqruia ki place sq aibq kntkietatea kntre ei, nu vrea sq wtie de noi.

  1:10 De aceea, cknd voi veni, ki voi aduce aminte de faptele pe cari le face, cqci ne clevetewte cu vorbe rele. Nu se mulyqmewte cu atkt; dar nici el nu primewte pe frayi, wi kmpiedecq wi pe cei ce voiesc sq -i primeascq, wi -i dq afarq din Bisericq.

  1:11 Prea iubitule, nu urma rqul, ci binele. Cine face binele, este din Dumnezeu: cine face rqul, n`a vqzut pe Dumnezeu.

  1:12 Toyi, chiar wi Adevqrul, mqrturisesc bine despre Dimitrie; wi noi mqrturisim despre el: wi wtii cq mqrturisirea noastrq este adevqratq.

  1:13 Aw avea sq-yi spun multe lucruri, dar nu voiesc sq yi le scriu cu cernealq wi condei.

  1:14 Nqdqjduiesc sq te vqd kn curknd, wi atunci vom vorbi gurq cqtre gurq. Pacea sq fie cu tine. Prietenii kyi trimet sqnqtate. Spune sqnqtate prietenilor, fiecqruia pe nume. Amin


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск