Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ACTS 1

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  1:1 Teofile, kn cea dintki carte a mea, am vorbit despre tot ce a knceput Isus sq facq wi sq knveye pe oameni,

  1:2 dela knceput pknq kn ziua kn care S`a knqlyat la cer, dupq ce, prin Duhul Sfknt, dqduse poruncile Sale apostolilor, pe cari -i alesese.

  1:3 Dupq patima Lui, li S`a knfqyiwat viu, prin multe dovezi, arqtkndu-li-Se deseori timp de patruzeci de zile, wi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Kmpqrqyia lui Dumnezeu.

  1:4 Pe cknd Se afla cu ei, le -a poruncit sq nu se depqrteze de Ierusalim, ci sq awtepte acolo fqgqduinya Tatqlui, ,,pe care,`` le -a zis El, ,,ayi auzit -o dela Mine.

  1:5 Cqci Ioan a botezat cu apq, dar voi, nu dupq multe zile, veyi fi botezayi cu Duhul Sfknt.``

  1:6 Deci apostolii, pe cknd erau strknwi laolaltq, L-au kntrebat: ,,Doamne, kn vremea aceasta ai de gknd sq awezi din nou Kmpqrqyia lui Israel?``

  1:7 El le -a rqspuns: ,,Nu este treaba voastrq sq wtiyi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatql le -a pqstrat supt stqpknirea Sa.

  1:8 Ci voi veyi primi o putere, cknd Se va pogork Duhul Sfknt peste voi, wi-Mi veyi fi martori kn Ierusalim, kn toatq Iudea, kn Samaria, wi pknq la marginile pqmkntului.``

  1:9 Dupq ce a spus aceste lucruri, pe cknd se uitau ei la El, S`a knqlyat la cer, wi un nor L -a ascuns din ochii lor.

  1:10 Wi cum stqteau ei cu ochii pironiyi spre cer, pe cknd Se suia El, iatq cq li s`au arqtat doi bqrbayi kmbrqcayi kn alb,

  1:11 wi au zis: ,,Bqrbayi Galileeni, de ce stayi wi vq uitayi spre cer? Acest Isus, care S`a knqlyat la cer din mijlocul vostru, va veni kn acelaw fel cum L-ayi vqzut mergknd la cer.``

  1:12 Atunci ei s`au kntors kn Ierusalim din muntele numit al Mqslinilor, care este lkngq Ierusalim, departe ckt un drum kn ziua Sabatului.

  1:13 Cknd au ajuns acasq, s`au suit kn odaia de sus, unde stqteau de obicei. Erau: Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul, wi Iuda, fiul lui Iacov.

  1:14 Toyi acewtia stqruiau cu un cuget kn rugqciune wi kn cereri, kmpreunq cu femeile, wi cu Maria, mama lui Isus, wi cu frayii Lui.

  1:15 Kn zilele acelea, Petru s`a sculat kn mijlocul frayilor, -numqrul celor adunayi laolaltq era de aproape o sutq douqzeci, -wi a zis:

  1:16 ,,Frayilor, trebuia sq se kmplineascq Scriptura spusq de Duhul Sfknt mai knainte, prin gura lui David, despre Iuda, care a fost cqlquza celor ce au prins pe Isus.

  1:17 El era din numqrul nostru, wi era pqrtaw al aceleiawi slujbe.

  1:18 Omul acesta a dobkndit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a cqzut cu capul kn jos, a plesnit kn douq prin mijloc, wi i s`au vqrsat toate mqruntaiele.

  1:19 Lucrul acesta a ajuns awa de cunoscut de toyi locuitorii din Ierusalim, knckt ogorul acela a fost numit kn limba lor: ,Acheldama`, adicq: ,Ogorul skngelui.` -

  1:20 Kn adevqr, kn cartea Psalmilor este scris: ,Locuinya lui sq rqmknq pustie, wi nimeni sq nu locuiascq kn ea!` Wi: ,Slujba lui s`o ia altul!`

  1:21 Trebuie deci ca, dintre ceice ne-au knsoyit kn toatq vremea kn care a trqit Domnul Isus kntre noi,

  1:22 cu kncepere dela botezul lui Ioan pknq kn ziua cknd S`a knqlyat El dela noi, sq fie rknduit, unul care sq ne knsoyeascq drept martor al knvierii Lui.

  1:23 Ei au pus knainte pe doi: pe Iosif, numit Barsaba, zis wi Iust, wi pe Matia.

  1:24 Apoi au fqcut urmqtoarea rugqciune: ,Doamne, Tu, care cunowti inimile tuturor oamenilor, aratq-ne pe care din acewti doi l-ai ales,

  1:25 ca sq ia loc kn slujba wi apostolia aceasta, din care a cqzut Iuda, ca sq meargq la locul lui.`

  1:26 Au tras la soryi, wi soryul a cqzut pe Matia, care a fost numqrat kmpreunq cu cei unsprezece apostoli.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск