Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ACTS 2

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  2:1 Kn ziua Cincizecimii, erau toyi kmpreunq kn acelaw loc.

  2:2 Deodatq a venit din cer un sunet ca vkjkitul unui vknt puternic, wi a umplut toatq casa unde wedeau ei.

  2:3 Niwte limbi ca de foc au fost vqzute kmpqryindu-se printre ei, wi s`au awezat ckte una pe fiecare din ei.

  2:4 Wi toyi s`au umplut de Duh Sfknt, wi au knceput sq vorbeascq kn alte limbi, dupq cum le da Duhul sq vorbeascq.

  2:5 Wi se aflau atunci kn Ierusalim Iudei, oameni cucernici din toate neamurile cari sknt supt cer.

  2:6 Cknd s`a auzit sunetul acela, mulyimea s`a adunat wi a rqmas kncremenitq; pentrucq fiecare ki auzea vorbind kn limba lui.

  2:7 Toyi se mirau, se minunau, wi ziceau unii cqtre alyii: ,,Toyi acewtia cari vorbesc, nu sknt Galileeni?

  2:8 Cum dar ki auzim vorbind fiecqruia din noi kn limba noastrq, kn care ne-am nqscut?

  2:9 Paryi, Mezi, Elamiyi, locuitori din Mesopotamia, Iudea, Capadocia, Pont, Asia,

  2:10 Frigia, Pamfilia, Egipt, pqryile Libiei dinspre Cirena, oaspeyi din Roma, Iudei sau prozeliyi,

  2:11 Cretani wi Arabi, ki auzim vorbind kn limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!``

  2:12 Toyi erau uimiyi, nu wtiau ce sq creadq, wi ziceau unii cqtre alyii: ,,Ce vrea sq zicq aceasta?``

  2:13 Dar alyii kwi bqteau joc, wi ziceau: ,,Sknt plini de must!``

  2:14 Atunci Petru s`a sculat kn picioare cu cei unsprezece, a ridicat glasul, wi le -a zis: ,,Bqrbayi Iudei wi voi toyi cei cari locuiyi kn Ierusalim, sq wtiyi lucrul acesta, wi ascultayi cuvintele mele!

  2:15 Oamenii acewtia nu sknt beyi, cum vq knchipuiyi voi, cqci nu este deckt al treilea ceas din zi.

  2:16 Ci aceasta este ce a fost spus prin proorocul Ioel:

  2:17 ,,Kn zilele de pe urmq, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice fqpturq; feciorii vowtri wi fetele voastre vor prooroci, tinerii vowtri vor avea vedenii, wi bqtrknii vowtri vor visa visuri!

  2:18 Da, chiar wi peste robii Mei wi peste roabele Mele voi turna, kn zilele acelea, din Duhul Meu, wi vor prooroci.

  2:19 Voi face sq se arate semne sus kn cer wi minuni jos pe pqmknt, sknge, foc wi un vkrtej de fum;

  2:20 soarele se va preface kn kntunerec, wi luna kn sknge, knainte ca sq vinq ziua Domnului, ziua aceea mare wi strqlucitq.

  2:21 Atunci oricine va chema Numele Domnului, va fi mkntuit.``

  2:22 Bqrbayi Israeliyi, ascultayi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu knaintea voastrq prin minunile, semnele wi lucrqrile pline de putere, pe cari le -a fqcut Dumnezeu prin El kn mijlocul vostru, dupq cum bine wtiyi;

  2:23 pe Omul acesta, dat kn mknile voastre, dupq sfatul hotqrkt wi dupq wtiinya mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-ayi rqstignit wi L-ayi omorkt prin mkna celor fqrqdelege.

  2:24 Dar Dumnezeu L -a knviat, deslegkndu -I legqturile moryii, pentrucq nu era cu putinyq sq fie yinut de ea.

  2:25 Cqci David zice despre El: ,,Eu aveam totdeauna pe Domnul knaintea mea, pentrucq El este la dreapta mea, ca sq nu mq clatin.

  2:26 De aceea, mi se bucurq inima, wi mi se veselewte limba; chiar wi trupul mi se va odihni kn nqdejde:

  2:27 cqci nu-mi vei lqsa sufletul kn Locuinya moryilor, wi nu vei kngqdui ca Sfkntul Tqu sq vadq putrezirea.

  2:28 Mi-ai fqcut cunoscut cqile vieyii, wi Mq vei umplea de bucurie cu starea Ta de fayq.``

  2:29 Ckt despre patriarhul David, sq-mi fie kngqduit, frayilor, sq vq spun fqrq sfialq cq a murit wi a fost kngropat; wi mormkntul lui este kn mijlocul nostru pknq kn ziua de azi.

  2:30 Fiindcq David era prooroc, wi wtia cq Dumnezeu ki fqgqduise cu jurqmknt cq va ridica pe unul din urmawii sqi pe scaunul lui de domnie,

  2:31 despre knvierea lui Hristos a proorocit wi a vorbit el, cknd a zis cq sufletul lui nu va fi lqsat kn Locuinya moryilor, wi trupul lui nu va vedea putrezirea.

  2:32 Dumnezeu a knviat pe acest Isus, wi noi toyi skntem martori ai lui.

  2:33 Wi acum, odatq ce S`a knqlyat prin dreapta lui Dumnezeu, wi a primit dela Tatql fqgqduinya Duhului Sfknt, a turnat ce vedeyi wi auziyi.

  2:34 Cqci David nu s`a suit kn ceruri, ci el singur zice: ,,Domnul a zis Domnului meu: ,Wezi la dreapta Mea,

  2:35 pknqce voi pune pe vrqjmawii Tqi supt picioarele Tale.`

  2:36 Sq wtie bine dar, toatq casa lui Israel, cq Dumnezeu a fqcut Domn wi Hristos pe acest Isus, pe care L-ayi rqstignit voi.``

  2:37 Dupq ce au auzit aceste cuvinte, ei au rqmas strqpunwi kn inimq, wi au zis lui Petru wi celorlalyi apostoli: ,,Frayilor, ce sq facem?``

  2:38 ,,Pocqiyi-vq``, le -a zis Petru, ,,wi fiecare din voi sq fie botezat kn Numele lui Isus Hristos, spre iertarea pqcatelor voastre; apoi veyi primi darul Sfkntului Duh.

  2:39 Cqci fqgqduinya aceasta este pentru voi, pentru copiii vowtri, wi pentru toyi cei ce sknt departe acum, kn orickt de mare numqr ki va chema Domnul, Dumnezeul nostru.``

  2:40 Wi, cu multe alte cuvinte, mqrturisea, ki kndemna, wi zicea: ,,Mkntuiyi-vq din mijlocul acestui neam ticqlos.``

  2:41 Cei ce au primit propovqduirea lui, au fost botezayi; wi kn ziua aceea, la numqrul ucenicilor s`au adaus aproape trei mii de suflete.

  2:42 Ei stqruiau kn knvqyqtura apostolilor, kn legqtura frqyeascq, kn frkngerea pknii, wi kn rugqciuni.

  2:43 Fiecare era plin de fricq, wi prin apostoli se fqceau multe minuni wi semne.

  2:44 Toyi cei ce credeau, erau kmpreunq la un loc, wi aveau toate de obwte.

  2:45 Kwi vindeau ogoarele wi averile, wi banii ki kmpqryeau kntre toyi, dupq nevoile fiecqruia.

  2:46 Toyi kmpreunq erau nelipsiyi dela Templu kn fiecare zi, frkngeau pknea acasq, wi luau hrana, cu bucurie wi curqyie de inimq.

  2:47 Ei lqudau pe Dumnezeu, wi erau plqcuyi knaintea kntregului norod. Wi Domnul adquga kn fiecare zi la numqrul lor pe cei ce erau mkntuiyi.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск