Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ACTS 3

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  3:1 Petru wi Ioan se suiau kmpreunq la Templu, la ceasul rugqciunii: era ceasul al nouqlea.

  3:2 Acolo era un om olog din nawtere, care era dus wi pus kn toate zilele la poarta Templului, numitq ,,Frumoasq``, ca sq cearq de milq dela cei ce intrau kn Templu.

  3:3 Omul acesta, cknd a vqzut pe Petru wi pe Ioan cq voiau sq intre kn Templu, le -a cerut milostenie.

  3:4 Petru, ca wi Ioan, s`a uitat yintq la el, wi a zis: ,,Uitq-te la noi!``

  3:5 Wi el se uita la ei cu luare aminte, wi awtepta sq capete ceva dela ei.

  3:6 Atunci Petru i -a zis: ,,Argint wi aur, n`am; dar ce am, kyi dau: Kn Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoalq-te wi umblq!``

  3:7 L -a apucat de mkna dreaptq, wi l -a ridicat kn sus. Kndatq i s`au kntqrit tqlpile wi glesnele;

  3:8 dintr`o sqriturq a fost kn picioare, wi a knceput sq umble. A intrat cu ei kn Templu, umblknd, sqrind, wi lqudknd pe Dumnezeu.

  3:9 Tot norodul l -a vqzut umblknd wi lqudknd pe Dumnezeu.

  3:10 Kl cunowteau cq era cel ce wedea la poarta ,,Frumoasq`` a Templului, ca sq cearq de pomanq, wi s`au umplut de uimire wi de mirare pentru cele ce i se kntkmplaserq.

  3:11 Fiindcq el se yinea de Petru wi de Ioan, tot norodul, mirat, a alergat la ei kn pridvorul zis al lui Solomon.

  3:12 Petru, cknd a vqzut lucrul acesta, a luat cuvkntul, wi a zis norodului: ,,Bqrbayi Israeliyi, pentruce vq mirayi de lucrul acesta? Dece vq uitayi cu ochii yintq la noi, ca wi cum prin puterea noastrq sau prin cucernicia noastrq am fi fqcut pe omul acesta sq umble?

  3:13 Dumnezeul lui Avraam, Isaac wi Iacov, Dumnezeul pqrinyilor nowtri, a proslqvit pe Robul Squ Isus, pe care voi L-ayi dat kn mkna lui Pilat; wi v`ayi lepqdat de El knaintea lui, mqcar cq el era de pqrere sq -I dea drumul.

  3:14 Voi v`ayi lepqdat de Cel Sfknt wi Neprihqnit, wi ayi cerut sq vi se dqruiascq un ucigaw.

  3:15 Ayi omorkt pe Domnul vieyii, pe care Dumnezeu L -a knviat din moryi; noi skntem martori ai Lui.

  3:16 Prin credinya kn Numele lui Isus, a kntqrit Numele Lui pe omul acesta, pe care -l vedeyi wi -l cunoawteyi; credinya kn El a dat omului acestuia o tqmqduire deplinq, cum vedeyi cu toyii.

  3:17 Wi acum, frayilor, wtiu cq din newtiinyq ayi fqcut awa, ca wi mai marii vowtri.

  3:18 Dar Dumnezeu a kmplinit astfel ce vestise mai knainte prin gura tuturor proorocilor Lui: cq, adicq, Hristosul Squ va pqtimi.

  3:19 Pocqiyi-vq dar, wi kntoarceyi-vq la Dumnezeu, pentru ca sq vi se wteargq pqcatele, ca sq vinq dela Domnul vremile de knviorare,

  3:20 wi sq trimeatq pe Cel ce a fost rknduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos,

  3:21 pe care cerul trebuie sq -L primeascq, pknq la vremile awezqrii din nou a tuturor lucrurilor: despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinyilor Sqi prooroci din vechime.

  3:22 Kn adevqr, Moise a zis pqrinyilor nowtri: ,,Domnul, Dumnezeul vostru, vq va ridica dintre frayii vowtri un prooroc ca mine; pe El sq -L ascultayi kn tot ce vq va spune.

  3:23 Wi oricine nu va asculta de Proorocul acela, va fi nimicit cu desqvkrwire din mijlocul norodului.``

  3:24 Deasemenea toyi proorocii, dela Samuel wi ceilalyi, cari au urmat dupq el, wi au vorbit, au vestit zilele acestea.

  3:25 Voi sknteyi fiii proorocilor wi ai legqmkntului, pe care l -a fqcut Dumnezeu cu pqrinyii nowtri, cknd a zis lui Avraam: ,,Toate neamurile pqmkntului vor fi binecuvkntate kn sqmknya ta.``

  3:26 Dumnezeu, dupq ce a ridicat pe Robul Squ Isus, L -a trimes mai kntki vouq, ca sq vq binecuvknteze, kntorcknd pe fiecare din voi dela fqrqdelegile sale.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск