Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ESTHER 9

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  9:1 Kn luna a douqsprezecea, adicq luna Adar, kn a treisprezecea zi a lunii, ziua kn care avea sq se aducq la kndeplinire porunca wi hotqrkrea kmpqratului, wi cknd vrqjmawii Iudeilor nqdqjduiserq sq stqpkneascq peste ei, s`a kntkmplat tocmai dimpotrivq, cq Iudeii au stqpknit asupra vrqjmawilor lor.

  9:2 Iudeii s`au strkns kn cetqyile lor, kn toate yinuturile kmpqratului Ahawverow, ca sq punq mkna pe ceice cqutau sq -i peardq. Nimeni n`a putut sq le stea kmpotrivq, cqci frica de ei apucase pe toate popoarele!

  9:3 Wi toyi mai marii yinuturilor, cqpeteniile owtirii, dregqtorii, slujbawii kmpqratului, au sprijinit pe Iudei, din pricina fricei pe care le -o knsufla Mardoheu.

  9:4 Cqci Mardoheu era puternic kn casa kmpqratului, wi faima lui se rqspkndea kn toate yinuturile, pentrucq ajungea din ce kn ce mai puternic.

  9:5 Iudeii au ucis cu lovituri de sabie pe toyi vrqjmawii lor, i-au omorkt wi i-au prqpqdit. Au fqcut ce au vrut cu vrqjmawii lor.

  9:6 Kn capitala Susa, Iudeii au ucis wi au prqpqdit cinci sute de oameni,

  9:7 wi au junghiat pe Parwandata, Dalfon, Aspata,

  9:8 Porata, Adalia, Aridata,

  9:9 Parmawta, Arizai, Aridai, wi Vaiezata,

  9:10 cei zece fii ai lui Haman, fiul lui Hamedata, vrqjmawul Iudeilor. Dar n`au pus mkna pe averile lor.

  9:11 Kn ziua aceea, numqrul celor ce fuseserq uciwi kn capitala Susa a ajuns la cunowtinya kmpqratului.

  9:12 Wi kmpqratul a zis kmpqrqtesei Estera: ,,Iudeii au ucis wi au prqpqdit kn capitala Susa cinci sute de oameni wi pe cei zece fii ai lui Haman. Ce vor fi fqcut kn celelalte yinuturi ale kmpqratului?... Care-yi este cererea? Ea kyi va fi kmplinitq. Ce mai dorewti? Vei cqpqta.``

  9:13 Estera a rqspuns: ,,Dacq kmpqratul gqsewte cu cale, sq fie kngqduit Iudeilor cari sknt la Susa sq facq wi mkne dupq porunca de azi, wi sq spknzure pe lemn pe cei zece fii ai lui Haman.``

  9:14 Wi kmpqratul a poruncit sq se facq awa. Porunca a fost adusq la cunowtinya poporului din Susa. Au spknzurat pe cei zece fii ai lui Haman.

  9:15 Iudeii cari se aflau kn Susa s`au strkns din nou kn a patrusprezecea zi a lunii Adar, wi au ucis kn Susa trei sute de oameni. Dar n`au pus mkna pe averile lor.

  9:16 Ceilalyi Iudei din celelalte yinuturi ale kmpqratului s`au strkns wi wi-au apqrat viaya. Au cqpqtat astfel odihnq, scqpknd de vrqjmawii lor, wi au ucis waptezeci wi cinci de mii din cei ce le erau vrqjmawi. Dar n`au pus mkna pe averile lor.

  9:17 Aceste lucruri s`au kntkmplat kn a treisprezecea zi a lunii Adar. Kn ziua a patrusprezecea, Iudeii s`au odihnit, wi au fqcut din ea o zi de ospqy wi de bucurie.

  9:18 Cei ce se aflau la Susa, s`au strkns kn ziua a treisprezecea wi a patrusprezecea, dar kn ziua a cincisprezecea s`au odihnit, wi au fqcut din ea o zi de ospqy wi de bucurie.

  9:19 De aceea Iudeii dela yarq, cari locuiesc kn cetqyi fqrq ziduri, au fqcut din ziua a patrusprezecea a lunii Adar o zi de bucurie, de ospqy wi de sqrbqtoare, kn care kwi trimet daruri unii altora.

  9:20 Mardoheu a scris aceste lucruri, wi a trimes scrisori tuturor Iudeilor din toate yinuturile kmpqratului Ahawverow, de aproape wi din depqrtare.

  9:21 Le poruncea sq prqznuiascq kn fiecare an ziua a patrusprezecea wi a cincisprezecea a lunii Adar,

  9:22 ca zile kn cari cqpqtaserq odihnq, scqpknd de vrajmawii lor. Le -a poruncit sq prqznuiascq luna kn care kntristarea lor se prefqcuse kn bucurie wi jalea lor kn zi de sqrbqtoare, wi sq facq din aceste zile niwte zile de ospqy wi de bucurie, cknd sq-wi trimeatq daruri de mkncare unii altora wi sq kmpartq daruri celor lipsiyi.

  9:23 Iudeii s`au kndatorat sq facq ceeace wi kncepuserq sq facq wi ce le scrisese Mardoheu.

  9:24 Cqci Haman, fiul lui Hamedata, Agaghitul, vrqjmawul tuturor Iudeilor, fqcuse planul sq -i peardq, wi aruncase Pur, adicq soryul, ca sq -i omoare wi sq -i nimiceascq.

  9:25 Dar Estera, venind knaintea kmpqratului, kmpqratul a poruncit kn scris sq kntoarcq asupra capului lui Haman planul cel rqu pe care -l fqcuse kmpotriva Iudeilor, wi sq -l spknzure pe lemn, pe el wi pe fiii lui.

  9:26 De aceea zilele acestea s`au numit Purim, dela numirea Pur. Potrivit cu tot cuprinsul acestei scrisori, potrivit cu cele ce vqzuserq ei knwiwi wi potrivit cu cele ce li se kntkmplaserq,

  9:27 Iudeii au luat pentru ei, pentru sqmknya lor, wi pentru toyi ceice se vor lipi de ei, hotqrkrea wi kndatorirea neschimbqcioasq ca sq prqznuiascq kn fiecare an aceste douq zile, kn felul rknduit, wi la vremea hotqrktq.

  9:28 Zilele acestea trebuiau sq fie pomenite wi prqznuite din neam kn neam, kn fiecare familie, kn fiecare yinut wi kn fiecare cetate. Wi zilele acestea Purim nu trebuiau desfiinyate niciodatq din mijlocul Iudeilor, nici sq se wteargq aducerea aminte de ele printre urmawii lor.

  9:29 Kmpqrqteasa Estera, fata lui Abihail, wi Iudeul Mardoheu au scris stqruitor a doua oarq pentruca sq kntqreascq scrisoarea privitoare la Purim.

  9:30 Au trimes scrisori tuturor Iudeilor, kn cele o sutq douqzeci wi wapte de yinuturi ale kmpqratului Ahawverow. Ele cuprindeau cuvinte de pace wi de credinciowie,

  9:31 kntqrind yinerea acestor zile Purim, la vremea hotqrktq, cum le rknduiserq Iudeul Mardoheu wi kmpqrqteasa Estera pentru ei, wi cum wi le rknduiserq wi pentru ei knwiwi wi pentru sqmknya lor, cu prilejul postului lor wi yipetelor lor.

  9:32 Porunca Esterei a kntqrit awezarea acestei sqrbqtori Purim, wi lucrul acesta a fost scris kn carte.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск