King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page
Bad Advertisement?

GodRules Store:

 • Bargains
 • New Releases
 • Best Sellers
 • Your Own Online Business

  News/Reviews:

 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?
 • GREEK AND HEBREW BIBLE - 2 CHRONICLES 35
  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - FB - TWITTER - GR VIDEOS - GR FORUMS - GR YOUTUBE      2Ch 35:1
  ויעשׂ יאשׁיהו בירושׁלם פסח ליהוה וישׁחטו הפסח בארבעה עשׂר לחדשׁ הראשׁון׃
  2Ch 35:2
  ויעמד הכהנים על משׁמרותם ויחזקם לעבודת בית יהוה׃
  2Ch 35:3
  ויאמר ללוים המבונים לכל ישׂראל הקדושׁים ליהוה תנו את ארון הקדשׁ בבית אשׁר בנה שׁלמה בן דויד מלך ישׂראל אין לכם  משׂא  בכתף  עתה  עבדו  את  יהוה  אלהיכם ואת עמו ישׂראל׃
  2Ch 35:4
  והכונו לבית אבותיכם  כמחלקותיכם בכתב דויד מלך ישׂראל ובמכתב שׁלמה בנו׃
  2Ch 35:5
  ועמדו בקדשׁ לפלגות בית האבות  לאחיכם בני העם וחלקת בית אב  ללוים׃
  2Ch 35:6
  ושׁחטו הפסח והתקדשׁו והכינו לאחיכם לעשׂות כדבר יהוה ביד משׁה׃
  2Ch 35:7
  וירם יאשׁיהו לבני העם צאן כבשׂים ובני עזים הכל לפסחים לכל הנמצא למספר שׁלשׁים אלף ובקר שׁלשׁת אלפים אלה מרכושׁ המלך׃
  2Ch 35:8
  ושׂריו לנדבה לעם לכהנים וללוים הרימו חלקיה וזכריהו ויחיאל נגידי בית האלהים לכהנים נתנו לפסחים אלפים ושׁשׁ מאות ובקר שׁלשׁ מאות׃
  2Ch 35:9
  וכונניהו ושׁמעיהו ונתנאל אחיו וחשׁביהו ויעיאל ויוזבד שׂרי הלוים הרימו ללוים לפסחים חמשׁת אלפים ובקר חמשׁ מאות׃
  2Ch 35:10
  ותכון העבודה ויעמדו הכהנים על עמדם והלוים על מחלקותם כמצות המלך׃
  2Ch 35:11
  וישׁחטו הפסח ויזרקו הכהנים מידם והלוים מפשׁיטים׃
  2Ch 35:12
  ויסירו העלה לתתם למפלגות לבית אבות  לבני  העם  להקריב ליהוה ככתוב בספר משׁה וכן לבקר׃
  2Ch 35:13
  ויבשׁלו הפסח באשׁ כמשׁפט והקדשׁים בשׁלו בסירות ובדודים ובצלחות ויריצו לכל בני העם׃
  2Ch 35:14
  ואחר הכינו להם ולכהנים כי הכהנים בני אהרן בהעלות העולה והחלבים עד לילה והלוים הכינו להם ולכהנים בני אהרן׃
  2Ch 35:15
  והמשׁררים בני אסף על מעמדם כמצות דויד ואסף והימן וידתון חוזה המלך והשׁערים לשׁער ושׁער אין להם  לסור  מעל  עבדתם  כי  אחיהם  הלוים  הכינו׃
  2Ch 35:16
  ותכון כל עבודת יהוה ביום ההוא לעשׂות הפסח והעלות עלות על מזבח יהוה כמצות המלך יאשׁיהו׃
  2Ch 35:17
  ויעשׂו בני ישׂראל הנמצאים את הפסח בעת ההיא ואת חג המצות שׁבעת ימים׃
  2Ch 35:18
  ולא נעשׂה פסח כמהו בישׂראל מימי שׁמואל הנביא וכל מלכי ישׂראל לא עשׂו כפסח אשׁר עשׂה יאשׁיהו והכהנים והלוים וכל יהודה וישׂראל הנמצא ויושׁבי ירושׁלם׃
  2Ch 35:19
  בשׁמונה עשׂרה שׁנה למלכות יאשׁיהו נעשׂה הפסח הזה׃
  2Ch 35:20
  אחרי כל זאת אשׁר הכין יאשׁיהו את הבית עלה נכו מלך מצרים להלחם בכרכמישׁ על פרת ויצא לקראתו יאשׁיהו׃
  2Ch 35:21
  וישׁלח אליו מלאכים לאמר מה לי  ולך  מלך  יהודה  לא  עליך  אתה  היום  כי  אל  בית  מלחמתי ואלהים אמר לבהלני חדל לך  מאלהים  אשׁר  עמי  ואל  ישׁחיתך׃
  2Ch 35:22
  ולא הסב יאשׁיהו פניו ממנו כי להלחם בו  התחפשׂ  ולא  שׁמע  אל  דברי  נכו  מפי  אלהים  ויבא  להלחם  בבקעת  מגדו׃  
  2Ch 35:23
  וירו הירים למלך יאשׁיהו ויאמר המלך לעבדיו העבירוני כי החליתי מאד׃
  2Ch 35:24
  ויעבירהו עבדיו מן המרכבה וירכיבהו על רכב המשׁנה אשׁר לו  ויוליכהו ירושׁלם וימת ויקבר בקברות אבתיו  וכל  יהודה  וירושׁלם מתאבלים  על  יאשׁיהו׃
  2Ch 35:25
  ויקונן ירמיהו על יאשׁיהו ויאמרו כל השׁרים והשׁרות בקינותיהם על יאשׁיהו עד היום ויתנום לחק על ישׂראל והנם כתובים על הקינות׃
  2Ch 35:26
  ויתר דברי יאשׁיהו וחסדיו ככתוב בתורת יהוה׃
  2Ch 35:27
  ודבריו הראשׁנים והאחרנים הנם כתובים על ספר מלכי ישׂראל ויהודה׃

  GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.