?

?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • -1 17:14
  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29     
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  TEXT: - -2   |   AUDIO: - MISLR


  ENGLISH - HISTORY - INTERNATIONAL -

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - NKB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK


  1982

  17:14 , .


  /
  והעמדתיהו
  5975 בביתי 1004 ובמלכותי 4438 עד 5704 העולם 5769 וכסאו 3678 יהיה 1961 נכון 3559 עד 5704 עולם׃ 5769

  17:14 , .  17:14 ө үө ө үөүө , үөүө .

  17:14 , .  και
  2532 πιστωσω αυτον 846 εν 1722 1520 οικω 3624 μου 3450 και 2532 εν 1722 1520 βασιλεια 932 αυτου 847 εως 2193 αιωνος 165 και 2532 ο 3588 3739 θρονος 2362 αυτου 847 εσται 2071 5704 ανωρθωμενος εως 2193 αιωνος 165
  Czech BKR
  17:14 Ale postavm jej v dom svm a v krlovstv svm a na vky, a trn jeho bude nepohnuteln a na vky.

  17:14 ; .


  Croatian Bible

  17:14 Utvrdit u ga u svojem domu i u svom kraljevstvu zauvijek, i prijestolje e mu vrsto stajati zasvagda.'"  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

  God Rules.NET