Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 17

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  17:1 A po esti dnech pojal Je Petra a Jakuba a Jana bratra jeho, i uvedl je na horu vysokou soukrom,

  17:2 A promnil se ped nimi. I zastkvla se tv jeho jako slunce, a roucho jeho uinno bl jako svtlo.

  17:3 A aj, ukzali se jim Moj a Eli, rozmlouvajc s nm.

  17:4 A odpovdv Petr, ekl Jeovi: Pane, dobr jest nm tuto bti. Chce-li, udlejme tuto ti stnky, tob jeden a Mojovi jeden a Eliovi jeden.

  17:5 Kdy pak on jet mluvil, aj, oblak svtl zastnil je. A aj, zavznl hlas z oblaku kouc: Toto jest ten mj mil Syn, v nm mi se dobe zalbilo, toho poslouchejte.

  17:6 To uslyave uedlnci, padli na tvi sv a bli se velmi.

  17:7 A pistoupiv Je, dotekl se jich, ka jim: Vstate, nebojte se.

  17:8 A pozdvihe o svch, dnho nevidli, ne samho Jee.

  17:9 Kdy pak sstupovali s hory, pikzal jim Je, ka: dnmu nepravte tohoto vidn, dokud by Syn lovka nevstal z mrtvch.

  17:10 I otzali se ho uedlnci jeho, kouce: Co to pak zkonci prav, e m Eli prve pijti?

  17:11 A Je odpovdaje, ekl jim: Eli zajist pijde prve a naprav vecky vci.

  17:12 Ale pravm vm, e Eli ji piel, avak nepoznali ho, ale uinili mu, co chtli. Tak i Syn lovka trpti bude od nich.

  17:13 Tedy srozumli uedlnci, e jim to prav o Janovi Ktiteli.

  17:14 A kdy pili k zstupu, pistoupil k nmu lovk jeden, a poklekl ped nm na kolena,

  17:15 A ekl: Pane, smiluj se nad synem mm, nebo nmsink jest, a bdn se trp. asto zajist pad do ohn a astokrt do vody.

  17:16 I pivedl jsem ho uedlnkm tvm, ale nemohli ho uzdraviti.

  17:17 Odpovdaje pak Je, ekl: nrode nevrn a pevrcen, dokud budu s vmi? Dokud vs trpti budu? Pivete jej sem ke mn.

  17:18 I pohrozil jemu Je. I vylo od nho belstv a uzdraven jest mldenec v tu hodinu.

  17:19 Tedy pistoupive uedlnci k Jeovi soukrom, ekli jemu: Pro jsme my ho nemohli vyvrci?

  17:20 ekl jim Je: Pro nevru vai. Amen zajist pravm vm: Budete-li mti vru, jako jest zrno horin, dte hoe tto: Jdi odsud tam, a pjde, a nebude vm nic nemonho.

  17:21 Toto pak pokolen nevychz, jedin skrze modlitbu a pst.

  17:22 A kdy byli v Galileji, ekl jim Je: Syn lovka bude zrazen v ruce lid bezbonch.

  17:23 A zabij jej, a tetho dne z mrtvch vstane. I zarmoutili se nramn.

  17:24 A kdy pili do Kafarnaum, pistoupili, kte plat vybrali, ku Petrovi a ekli: Co mistr v nedv platu?

  17:25 A on ekl: Dv. A kdy vel do domu, pedel jej Je e, ka: Co se tob zd, imone? Krlov zemt od kterch berou da anebo plat, od syn-li svch, ili od cizch?

  17:26 Odpovdl jemu Petr: Od cizch. I d mu Je: Tedy synov jsou svobodn?

  17:27 Ale abychom jich nepohorili, jda k moi, vrz udici, a tu rybu, kter nejprve uvzne, vezmi, a otevra sta jej, nalezne gro. Ten vezma, dej jim za mne i za sebe.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .