Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Еврейский / Греческий лексикон Стронга - ISAIAH 36
  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - HELP
      


  Isa 36:1
  ויהי בארבע עשׂרה שׁנה למלך חזקיהו עלה סנחריב מלך אשׁור על כל ערי יהודה הבצרות ויתפשׂם׃
  Isa 36:2
  וישׁלח מלך אשׁור את רב  שׁקה  מלכישׁ ירושׁלמה אל המלך חזקיהו בחיל כבד ויעמד בתעלת הברכה העליונה במסלת שׂדה כובס׃
  Isa 36:3
  ויצא אליו אליקים בן חלקיהו אשׁר על הבית ושׁבנא הספר ויואח בן אסף המזכיר׃
  Isa 36:4
  ויאמר אליהם רב  שׁקה  אמרו נא אל חזקיהו כה אמר המלך הגדול מלך אשׁור מה הבטחון הזה אשׁר בטחת׃
  Isa 36:5
  אמרתי אך דבר שׂפתים עצה וגבורה למלחמה עתה על מי בטחת כי מרדת׃
  Isa 36:6
  הנה בטחת על משׁענת הקנה הרצוץ הזה על מצרים אשׁר יסמך אישׁ עליו ובא בכפו ונקבה כן פרעה מלך מצרים לכל הבטחים עליו׃
  Isa 36:7
  וכי תאמר אלי אל יהוה אלהינו בטחנו הלוא הוא אשׁר הסיר חזקיהו את במתיו ואת מזבחתיו ויאמר ליהודה ולירושׁלם לפני המזבח הזה תשׁתחוו׃
  Isa 36:8
  ועתה התערב נא את אדני המלך אשׁור ואתנה לך  אלפים  סוסים אם תוכל לתת לך  רכבים  עליהם׃
  Isa 36:9
  ואיך תשׁיב את פני פחת אחד עבדי אדני הקטנים ותבטח לך  על  מצרים לרכב ולפרשׁים׃
  Isa 36:10
  ועתה המבלעדי יהוה עליתי על הארץ הזאת להשׁחיתה יהוה אמר אלי עלה אל הארץ הזאת והשׁחיתה׃
  Isa 36:11
  ויאמר אליקים ושׁבנא ויואח אל רב  שׁקה  דבר נא אל עבדיך ארמית כי שׁמעים אנחנו ואל תדבר אלינו יהודית באזני העם אשׁר על החומה׃
  Isa 36:12
  ויאמר רב  שׁקה  האל אדניך ואליך שׁלחני אדני לדבר את הדברים האלה הלא על האנשׁים הישׁבים על החומה לאכל את חראיהם ולשׁתות את שׁיניהם עמכם׃
  Isa 36:13
  ויעמד רב  שׁקה  ויקרא בקול גדול יהודית ויאמר שׁמעו את דברי המלך הגדול מלך אשׁור׃
  Isa 36:14
  כה אמר המלך אל ישׁא לכם  חזקיהו  כי  לא  יוכל להציל אתכם׃
  Isa 36:15
  ואל יבטח אתכם חזקיהו אל יהוה לאמר הצל יצילנו יהוה לא תנתן העיר הזאת ביד מלך אשׁור׃
  Isa 36:16
  אל תשׁמעו אל חזקיהו כי כה אמר המלך אשׁור עשׂו אתי ברכה וצאו אלי ואכלו אישׁ גפנו ואישׁ תאנתו ושׁתו אישׁ מי בורו׃
  Isa 36:17
  עד באי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם ארץ דגן ותירושׁ ארץ לחם וכרמים׃
  Isa 36:18
  פן יסית אתכם חזקיהו לאמר יהוה יצילנו ההצילו אלהי הגוים אישׁ את ארצו מיד מלך אשׁור׃
  Isa 36:19
  איה אלהי חמת וארפד איה אלהי ספרוים וכי הצילו את שׁמרון מידי׃
  Isa 36:20
  מי בכל אלהי הארצות האלה אשׁר הצילו את ארצם מידי כי יציל יהוה את ירושׁלם מידי׃
  Isa 36:21
  ויחרישׁו ולא ענו אתו דבר כי מצות המלך היא לאמר לא תענהו׃
  Isa 36:22
  ויבא אליקים בן חלקיהו אשׁר על הבית ושׁבנא הסופר ויואח בן אסף המזכיר אל חזקיהו קרועי בגדים ויגידו לו  את  דברי רב  שׁקה׃  

  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Русская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск