Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1THESSALONIANS 5

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  5:1 Ckt despre vremi wi soroace, n`aveyi trebuinyq sq vi se scrie, frayilor.

  5:2 Pentrucq voi knwivq wtiyi foarte bine cq ziua Domnului va veni ca un hoy noaptea.

  5:3 Cknd vor zice: ,,Pace wi liniwte!`` atunci o prqpqdenie neawteptatq va veni peste ei, ca durerile nawterii peste femeia knsqrcinatq; wi nu va fi chip de scqpare.

  5:4 Dar voi, frayilor, nu sknteyi kn kntunerec, pentruca ziua aceea sq vq prindq ca un hoy.

  5:5 Voi toyi sknteyi fii ai luminii wi fii ai zilei. Noi nu skntem ai nopyii, nici ai kntunerecului.

  5:6 De aceea sq nu dormim ca ceilalyi, ci sq veghem wi sq fim treji.

  5:7 Cqci ceice dorm, dorm noaptea; wi ceice se kmbatq, se kmbatq noaptea.

  5:8 Dar noi, cari skntem fii ai zilei, sq fim treji, sq ne kmbrqcqm cu platowa credinyei wi a dragostei, wi sq avem drept coif nqdejdea mkntuirii.

  5:9 Fiindcq Dumnezeu nu ne -a rknduit la mknie, ci ca sq cqpqtqm mkntuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos,

  5:10 care a murit pentru noi, pentruca, fie cq veghem, fie cq dormim, sq trqim kmpreunq cu El.

  5:11 Deaceea, mkngqiayi-vq wi kntqriyi-vq unii pe alyii, cum wi faceyi kn adevqr.

  5:12 Vq rugqm, frayilor, sq priviyi bine pe ceice se ostenesc kntre voi, cari vq ckrmuiesc kn Domnul, wi cari vq sfqtuiesc.

  5:13 Sq -i preyuiyi foarte mult, kn dragoste, din pricina lucrqrii lor. Trqiyi kn pace kntre voi.

  5:14 Vq rugqm, de asemenea, frayilor, sq mustrayi pe ceice trqiesc kn neorknduialq; sq kmbqrbqtayi pe cei desnqdqjduiyi; sq sprijiniyi pe cei slabi, sq fiyi rqbdqtori cu toyi.

  5:15 Luayi seama ca nimeni sq nu kntoarcq altuia rqu pentru rqu; ci cqutayi totdeauna sq faceyi ce este bine atkt kntre voi, ckt wi fayq de toyi.

  5:16 Bucurayi-vq kntotdeauna.

  5:17 Rugayi-vq nekncetat.

  5:18 Mulyqmiyi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; cqci aceasta este voia lui Dumnezeu, kn Hristos Isus, cu privire la voi.

  5:19 Nu stingeyi Duhul.

  5:20 Nu dispreyuiyi proorociile.

  5:21 Ci cercetayi toate lucrurile, wi pqstrayi ce este bun.

  5:22 Feriyi-vq de orice se pare rqu.

  5:23 Dumnezeul pqcii sq vq sfinyeascq El knsuw pe deplin; wi: duhul vostru, sufletul vostru wi trupul vostru, sq fie pqzite kntregi, fqrq prihanq la venirea Domnului nostru Isus Hristos.

  5:24 Celce v`a chemat este credincios, wi va face lucrul acesta.

  5:25 Frayilor, rugayi-vq pentru noi.

  5:26 Spuneyi sqnqtate tuturor frayilor cu o sqrutare sfkntq.

  5:27 Kn Domnul vq rog fierbinte ca epistola aceasta sq fie cititq tuturor frayilor.

  5:28 Harul Domnului nostru Isus Hristos sq fie cu voi cu toyi! Amin


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск