Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 3 4

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  4:1 A tak krl alomoun byl krlem nade vm Izraelem.

  4:2 Tato pak byla knata jeho: Azari syn Sdochv knetem,

  4:3 Elichoref a Achi synov Ssovi byli psai, Jozafat syn Achiludv kanclem,

  4:4 A Banai syn Joiadv nad vojskem, Sdoch pak a Abiatar knmi,

  4:5 A Azari syn Ntanv nad ednky, a Zbud syn Ntanv nejvy rada krlovsk,

  4:6 A Achisar vlda domu, Adoniram pak syn Abdy nad vybranm lidem.

  4:7 Ml tak alomoun dvancte vlda nade vm Izraelem, kte opatrovali potravou krle i dm jeho. Kadho roku za msc jeden kad ml opatrovati krle.

  4:8 A tato jsou jmna jejich: Syn Chur na hoe Efraim;

  4:9 Syn Deker v Makaz a v Salbim, a v Betsemes a v Elon Betchanan;

  4:10 Syn Chesed v Arubot, jeho bylo Socho i vecka zem Chefer;

  4:11 Syn Abinadabv, jeho byly vecky koniny Dor, a ml Tafat dceru alomounovu za manelku;

  4:12 Baana syn Achiludv, jeho byl Tanach a Mageddo, i vecken Betsan, kter jest vedl Sartan pod Jezreelem, od Betsan a do Abelmehula a a za Jekmaam;

  4:13 Syn Geber v Rmot Gald, jeho byly vsi Jair, syna Manassesova, kter jsou v Gald, jeho byla krajina Argob, kter jest v Bzan, edeste mst velikch hrazench a zvitch;

  4:14 Achinadab syn Iddo v Mahanaim;

  4:15 Achimaas v Neftalm, on tak pojal Basemat dceru alomounovu za manelku;

  4:16 Baana syn Chusai v Asser a v Alot;

  4:17 Jozafat syn Paruach v Izachar;

  4:18 Semei syn Ela v Beniamin;

  4:19 Geber syn Uri v zemi Gald, v zemi Seona, krle Amorejskho, a Oga krle Bzan; ten sm vldaem jednm pedstaven byl t zemi.

  4:20 Tehd Juda a Izrael rozmnoeni jsouce jako psek pi moi v mnostv, jedli a pili, a veselili se.

  4:21 Nebo alomoun panoval nade vemi krlovstvmi od eky a k zemi Filistinsk, a a k koninm Egyptskm. I pineli dary a slouili alomounovi po vecky dny ivota jeho.

  4:22 Vychzelo pak ku potrav alomounovi na kad den tidceti mr bli, a edeste mr mouky obecn,

  4:23 Deset vol krmnch a dvadceti vol pastevnch, a sto ovec, krom jelen, srn, bvol a ptactva vykrmenho.

  4:24 On zajist panoval vudy s tto strany eky od Tipsach a do Gzy nade vemi krli, kte byli ped ekou, a ml pokoj se vech stran vkol.

  4:25 I bydlil Juda a Izrael bezpen, jeden kad pod svm vinnm kmenem a pod svm fkem, od Dan a do Bersab, po vecky dny alomounovy.

  4:26 Ml tak alomoun tyidceti tisc kon na stn k vozm svm, a dvancte tisc jzdnch.

  4:27 A tak opatrovali ti ednci krle alomouna i vecky, kte pichzeli k stolu krle alomouna, jeden kad za msc svj, nedopoutjce, aby v em nedostatek bti ml.

  4:28 Jemene tak a slmy pro kon a pro mezky dodvali k tomu mstu, kde byl krl, jeden kad, jak mu uloeno bylo.

  4:29 Nadto dal Bh moudrost alomounovi a prozetelnost velikou nramn, a irokost mysli, jako jest psku na behu moskm.

  4:30 Nebo vt byla moudrost alomounova, ne moudrost vech nrod vchodnch, a ne velik moudrost Egyptskch.

  4:31 Nbr moudej byl nad vecky lidi, a i nad Etana Ezrachitskho, t nad Hmana, a Kalkole i Darda, syny Mchol, a rozneslo se jmno jeho po vech nrodech vkol.

  4:32 Sloil tak ti tisce pslov, a psniek jeho bylo tisc a pt.

  4:33 Vypsal t i o stromch, pona od cedru, kter jest na Libnu, a do mchu, kter roste na zdi; psal i o hovadech a o ptcch, a zemplazch a o rybch.

  4:34 Proto pichzeli ze vech nrod poslouchati moudrosti alomounovy, i ode vech krl zem, kte slyeli o moudrosti jeho.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .