Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - Ĺçäđŕ 2

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  2:1 Tito pak jsou lidé té krajiny, kteříž se z zajetí a přestěhování toho brali, jakž je byl přestěhoval Nabuchodonozor král Babylonský do Babylona, a navrátili se do Jeruzaléma a do Judstva, jeden každý do města svého,

  2:2 Kteříž přišli s Zorobábelem, s Jesua, s Nehemiášem, Saraiášem, Reelaiášem, Mardocheem, Bilsanem, Misparem, Bigvajem, Rechumem a Baanou. Počet mužů z lidu Izraelského:

  2:3 Synů Farosových dva tisíce, sto sedmdesáte dva.

  2:4 Synů Sefatiášových tři sta sedmdesáte dva.

  2:5 Synů Arachových sedm set sedmdesát pět.

  2:6 Synů Pachat Moábových, synů Jesue a Joábových dva tisíce, osm set a dvanácte.

  2:7 Synů Elamových tisíc, dvě stě padesáte čtyři.

  2:8 Synů Zattuových devět set čtyřidceti pět.

  2:9 Synů Zakkai sedm set a šedesát.

  2:10 Synů Báni šest set čtyřidceti dva.

  2:11 Synů Bebai šest set třimecítma.

  2:12 Synů Azgadových tisíc, dvě stě dvamecítma.

  2:13 Synů Adonikamových šest set šedesáte šest.

  2:14 Synů Bigvai dva tisíce, padesáte šest.

  2:15 Synů Adinových čtyři sta padesáte čtyři.

  2:16 Synů Aterových z Ezechiáše devadesát osm.

  2:17 Synů Bezai tři sta třimecítma.

  2:18 Synů Jorahových sto a dvanácte.

  2:19 Synů Chasumových dvě stě třimecítma.

  2:20 Synů Gibbarových devadesáte pět.

  2:21 Synů Betlémských sto třimecítma.

  2:22 Mužů Netofatských padesáte šest.

  2:23 Mužů Anatotských sto osmmecítma.

  2:24 Synů Azmavetských čtyřidceti dva.

  2:25 Synů Kariatarimských, Kafirských a Berotských sedm set čtyřidceti a tři.

  2:26 Synů Ráma a Gabaa šest set jedenmecítma.

  2:27 Mužů Michmas sto dvamecítma.

  2:28 Mužů z Bethel a Hai dvě stě třimecítma.

  2:29 Synů z Nébo padesáte dva.

  2:30 Synů Magbisových sto padesáte šest.

  2:31 Synů Elama druhého tisíc, dvě stě padesáte čtyři.

  2:32 Synů Charimových tři sta dvadceti.

  2:33 Synů Lodových, Chadidových a Onových sedm set dvadceti pět.

  2:34 Synů Jerecho tři sta čtyřidceti pět.

  2:35 Synů Senaa tři tisíce, šest set a třidceti.

  2:36 Kněží, synů Jedaiášových z domu Jesua, devět set sedmdesáte tři.

  2:37 Synů Immerových tisíc, padesáte dva.

  2:38 Synů Paschurových tisíc, dvě stě čtyřidceti sedm.

  2:39 Synů Charimových tisíc a sedmnácte.

  2:40 Levítů, synů Jesua a Kadmiele, synů Hodaviášových, sedmdesáte čtyři.

  2:41 Zpěváků, synů Azafových, sto dvadceti osm.

  2:42 Synů vrátných, synů Sallumových, synů Aterových, synů Talmonových, synů Akkubových, synů Chatita, synů Sobai, všech sto třidceti devět.

  2:43 Netinejských, synů Zicha, synů Chasufa, synů Tabbaot,

  2:44 Synů Keros, synů Siaha, synů Fádon,

  2:45 Synů Lebana, synů Chagaba, synů Akkub,

  2:46 Synů Chagab, synů Samlai, synů Chanan,

  2:47 Synů Giddel, synů Gachar, synů Reaia,

  2:48 Synů Rezin, synů Nekoda, synů Gazam,

  2:49 Synů Uza, synů Paseach, synů Besai,

  2:50 Synů Asna, synů Meunim, synů Nefusim,

  2:51 Synů Bakbuk, synů Chakufa, synů Charchur,

  2:52 Synů Bazlut, synů Mechida, synů Charsa,

  2:53 Synů Barkos, synů Sisera, synů Tamach,

  2:54 Synů Neziach, synů Chatifa,

  2:55 Synů služebníků Šalomounových, synů Sotai, synů Soferet, synů Feruda,

  2:56 Synů Jaala, synů Darkon, synů Giddel,

  2:57 Synů Sefatiášových, synů Chattil, synů Pocheret Hazebaim, synů Ami,

  2:58 Všech Netinejských a synů služebníků Šalomounových tři sta devadesáte dva.

  2:59 Tito také byli, kteříž šli z Telmelach, Telcharsa, Cherub, Addan a Immer, ale nemohli ukázati domu otců svých a semene svého, že by z Izraele byli:

  2:60 Synů Delaiášových, synů Tobiášových, synů Nekodových šest set padesáte dva.

  2:61 A z synů kněžských synové Chabaiášovi, synové Kózovi, synové Barzillai, kterýž pojav sobě ze dcer Barzillai Galádského manželku, nazván jest jménem jejich.

  2:62 Ti vyhledávali zapsání o sobě, chtíce prokázati rod svůj, ale nenašlo se. Protož zbaveni jsou kněžství.

  2:63 A zapověděl jim Tirsata, aby nejedli z věcí svatosvatých, dokudž by nestál kněz s urim a thumim.

  2:64 Všeho toho shromáždění pospolu čtyřidceti a dva tisíce, tři sta šedesáte,

  2:65 Kromě služebníků jejich, a děvek jejich, jichž bylo sedm tisíc, tři sta třidceti sedm. A mezi nimi bylo zpěváků a zpěvakyní dvě stě.

  2:66 Koní jejich sedm set třidceti šest, mezků jejich dvě stě čtyřidceti pět.

  2:67 Velbloudů jejich čtyři sta třidceti pět, oslů šest tisíc, sedm set a dvadceti.

  2:68 Z knížat pak čeledí otcovských, někteří, když přišli k domu Hospodinovu, kterýž byl v Jeruzalémě, dobrovolně se oddavše, aby stavěli dům Boží na gruntech jeho,

  2:69 Vedlé možnosti své dali náklad k dílu: Zlata jeden a šedesáte tisíc drachem, stříbra pak pět tisíc liber, a sukní kněžských sto.

  2:70 A tak osadili se kněží i Levítové a někteří z lidu, i zpěváci i vrátní a Netinejští v městech svých, i všecken Izrael v městech svých.

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę