Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 1

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  1:1 Prvn zprvu jsem zajist sepsal, Teofile, o vech vcech, kter Je zaal dlat i uit

  1:2 a do dne, kdy byl vzat vzhru, kdy skrze Ducha Svatho dal pikzn apotolm, kter vyvolil.

  1:3 Tm tak po svm utrpen mnoha jistmi dkazy prokzal, e je iv, kdy se jim po tyicet dn ukazoval a mluvil o Bom krlovstv.

  1:4 A kdy [je] shromdil, pikzal jim, aby neodchzeli z Jeruzalma, ale aby oekvali Otcovo zaslben, "kter jste," [jak ekl,] "slyeli ode mne;

  1:5 nebo Jan zajist ktil vodou, ale vy budete poktni Duchem Svatm po tchto nemnoha dnech."

  1:6 Kdy se tedy spolu seli, zeptali se ho: "Pane, obnov pro Izrael krlovstv v tomto ase?"

  1:7 [On] jim vak ekl: "Nen vae vc znt asy nebo doby, kter Otec uloil ve sv moci;

  1:8 ale pijmete moc Ducha Svatho pichzejcho na vs a budete mi svdky v Jeruzalm, v celm Judsku i [v] Sama a a do poslednch [konin] zem."

  1:9 A kdy to povdl, byl ped jejich zraky vyzdvien [vzhru a] oblak jim ho vzal z o.

  1:10 Kdy se pak [za nm] upen dvali, jak odchz do nebe, hle, postavili se k nim dva mui v blm rouchu,

  1:11 kte [jim] ekli: "Mui galilejt, co stojte a hledte do nebe? Tento Je, kter byl od vs vzat vzhru do nebe, pijde [stejnm] zpsobem, jak jste ho vidli odchzet do nebe."

  1:12 Tehdy se vrtili do Jeruzalma od hory zvan Olivetsk, kter je blzko Jeruzalma - ve vzdlenosti [jedn] sobotn cesty.

  1:13 A kdy veli, vystoupili do horn mstnosti [domu], kde pobvali: Petr, Jakub, Jan a Ondej, Filip a Tom, Bartolomj a Matou, Jakub Alfev a imon Zltes a Juda Jakubv.

  1:14 Ti vichni zstvali jednomysln v modlitb a prosb se enami, i [s] Mari, Jeovou matkou, a s jeho bratry.

  1:15 V tch dnech pak povstal uprosted uednk Petr (poet lid byl dohromady asi sto dvacet) a ekl:

  1:16 "Brati, muselo se naplnit to Psmo, kter Davidovmi sty pedpovdl Duch Svat o Jidi, kter se stal vdcem tch, kdo zajali Jee.

  1:17 Nebo byl zapotn mezi ns a obdrel podl na tto slub."

  1:18 (Ten tedy zskal za odmnu [sv] nepravosti pole, ale kdy spadl stemhlav, roztrhl se v pli a vechny jeho vnitnosti vyhezly.

  1:19 A [to] velo ve znmost vem obyvatelm Jeruzalma, take to pole bylo v jejich vlastnm jazyce pojmenovno Akeldama, to jest Pole krve.)

  1:20 "V knize alm je pece napsno: 'Jeho pbytek a zpustne a a nen, kdo by v nm bydlel' a: 'Jeho ad a zaujme jin.'

  1:21 Proto mus jeden z tch mu, kte s nmi chodili po cel as, kdy Pn Je pebval mezi nmi,

  1:22 ponaje Janovm ktem a do toho dne, kdy byl od ns vzat vzhru, bt s nmi svdkem jeho vzken."

  1:23 Postavili tedy dva: Josefa zvanho Barsab (kter ml pjmen Justus) a Matje.

  1:24 A kdy se pomodlili, ekli: "Ty, Pane, kter zn vechna srdce, uka, kterho jsi vyvolil z tchto dvou,

  1:25 aby obdrel podl na tto slub a apotolstv, od nho Jid odstoupil, aby odeel na sv msto."

  1:26 Dali jim tedy losy a los padl na Matje. A [tak] byl pipoten k jedencti apotolm.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .