Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Äĺ˙íč˙ 2

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  2:1 Když pak přišel den Letnic, byli všichni jednomyslně spolu.

  2:2 A náhle nastal zvuk z nebe, jako valícího se prudkého větru, a naplnil celý dům, kde seděli.

  2:3 Tehdy se jim ukázaly jakoby rozdělené jazyky ohně a posadily se na každém z nich.

  2:4 A všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.

  2:5 V Jeruzalémě tehdy přebývali Židé, zbožní muži z každého národa pod nebem.

  2:6 A když nastal ten zvuk, sešlo se množství [lidí] a byli zmateni, protože je každý slyšel, jak mluví [jeho] vlastním jazykem.

  2:7 Všichni tedy žasli a v údivu říkali jedni druhým: "Hleďte, copak nejsou ti všichni, kteří [tu] mluví, Galilejci?

  2:8 Jak to, [že] tedy každý slyšíme svůj vlastní jazyk, ve kterém jsme se narodili?

  2:9 Parthové, Médové, Elamité a obyvatelé Mezopotámie, Judska i Kappadokie, Pontu a Asie,

  2:10 Frygie i Pamfylie, Egypta i krajů Libye vedle Kyrény a příchozí z Říma, Židé i proselyté,

  2:11 Kréťané i Arabové - slyšíme je mluvit našimi jazyky o velikých Božích věcech!"

  2:12 A tak všichni žasli a bezradně říkali jeden druhému: "Co má tohle znamenat?"

  2:13 Jiní se ale posmívali a říkali: "Jsou opilí novým vínem!"

  2:14 Petr však [spolu] s jedenácti povstal, pozvedl svůj hlas a promluvil: "Muži z Judska i všichni, kteří přebýváte v Jeruzalémě, toto ať je vám známo a vyslechněte má slova:

  2:15 Jistěže tito nejsou opilí, jak se domníváte. Vždyť je [teprve] třetí denní hodina!

  2:16 Ale toto je to, co bylo předpověděno ústy proroka Joele:

  2:17 'A stane se v posledních dnech, praví Bůh, [že] vyleji ze svého Ducha na veškeré tělo a vaši synové i vaše dcery budou prorokovat; vaši mladíci budou vídat vidění a vaši starci budou mívat sny.

  2:18 V těch dnech zajisté vyleji ze svého Ducha na své služebníky i na své služebnice a budou prorokovat.

  2:19 A ukážu zázraky nahoře na nebi a znamení dole na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu.

  2:20 Slunce se obrátí v temnotu a měsíc v krev, dříve než přijde ten veliký a zjevný Pánův den.

  2:21 A stane se, [že] každý, kdo bude vzývat jméno Pána, bude spasen.' "

  2:22 "Izraelité, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského, toho muže, kterého mezi vámi Bůh prokázal divy, zázraky a znameními, které skrze něho Bůh dělal uprostřed vás, jak sami víte,

  2:23 toho jste, vydaného z Božího uloženého rozhodnutí a předzvědění, vzali a zabili ukřižováním skrze ruce bezbožníků.

  2:24 Bůh ho [ale] vzkřísil a zprostil bolestí smrti, protože nebylo možné, aby ho držela ve své moci.

  2:25 David přece o něm říká: 'Viděl jsem Pána vždycky před sebou, neboť je mi po pravici, abych nezakolísal.

  2:26 Proto se mé srdce rozveselilo a můj jazyk zajásal, nadto i mé tělo spočine v naději.

  2:27 Neboť nenecháš mou duši v pekle a svému Svatému nedáš spatřit porušení.

  2:28 Oznámil jsi mi cesty života a svou tváří mě naplníš potěšením.'

  2:29 Bratři, mohu vám směle říci o patriarchovi Davidovi, že zemřel a byl pochován a jeho hrob je u nás až do dnešního dne.

  2:30 A poněvadž byl prorok a věděl, že se mu Bůh zavázal přísahou, [že] z plodu jeho beder pozdvihne Krista podle těla a posadí [ho] na jeho trůn,

  2:31 viděl [to] předem a mluvil o Kristově vzkříšení, že jeho duše 'nebyla zanechána v pekle' a jeho tělo 'nespatřilo porušení'.

  2:32 Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni jsme toho svědky.

  2:33 Když byl tedy Boží pravicí vyvýšen, přijal od Otce zaslíbení Ducha Svatého a vylil to, co nyní vidíte a slyšíte.

  2:34 David přece nevystoupil do nebe, ale sám říká: 'Pán řekl mému Pánu: Seď po mé pravici,

  2:35 dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou.'

  2:36 Ať tedy ví s jistotou všechen dům Izraele, že Bůh ho učinil Pánem a Kristem - toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali."

  2:37 A když [to] slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme dělat, bratři?"

  2:38 Petr jim tedy řekl: "Čiňte pokání a ať se každý z vás pokřtí ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha Svatého.

  2:39 To zaslíbení totiž [platí] vám i vašim dětem i všem, kdo [jsou] daleko, kohokoli povolá Pán, náš Bůh."

  2:40 Dosvědčoval [to] ještě mnoha jinými slovy a vyzýval [je]: "Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!"

  2:41 Ti, kteří ochotně přijali jeho slova, tedy byli pokřtěni. V ten den se připojilo okolo tří tisíc duší

  2:42 a zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách.

  2:43 Na každou duši tedy přišla bázeň a skrze apoštoly se dělo mnoho zázraků a znamení.

  2:44 Všichni věřící pak byli pospolu a měli všechno společné.

  2:45 Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali je všem, jak kdo potřeboval.

  2:46 Každý den také zůstávali jednomyslně v chrámu a po domech lámali chléb a přijímali pokrm s radostí a prostotou srdce;

  2:47 chválili Boha a měli milost u všeho lidu. A Pán denně přidával církvi ty, kteří byli spaseni.

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę