Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2KINGS 18

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  18:1 Kn al treilea an al lui Osea, fiul lui Ela, kmpqratul lui Israel, a knceput sq domneascq Ezechia, fiul lui Ahaz, kmpqratul lui Iuda.

  18:2 Avea douqzeci wi cinci de ani cknd a ajuns kmpqrat, wi a domnit douqzeci wi nouq de ani la Ierusalim. Mamq-sa se chema Abi, fata lui Zaharia.

  18:3 El a fqcut ce este plqcut knaintea Domnului, kntocmai cum fqcuse tatql squ David.

  18:4 A kndepqrtat knqlyimile, a sfqrkmat stklpii idolewti, a tqiat Astarteele, wi a sfqrkmat kn bucqyi warpele de aramq, pe care -l fqcuse Moise, cqci copiii lui Israel arseserq pknq atunci tqmkie knaintea lui: kl numeau Nehuwtan.

  18:5 El wi -a pus kncrederea kn Domnul, Dumnezeul lui Israel; wi dintre toyi kmpqrayii lui Iuda, cari au venit dupq el sau cari au fost knainte de el, n`a fost niciunul ca el.

  18:6 El s`a alipit de Domnul, nu s`a abqtut dela El, wi a pqzit poruncile pe cari le dqduse lui Moise Domnul.

  18:7 Wi Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit kn tot ce a fqcut. El s`a rqsculat kmpotriva kmpqratului Asiriei, wi nu i -a mai fost supus.

  18:8 A bqtut pe Filisteni pknq la Gaza, wi le -a pustiit yinutul, dela toate turnurile de pazq pknq la cetqyile kntqrite.

  18:9 Kn al patrulea an al kmpqratului Ezechia, care era al waptelea an al lui Osea, fiul lui Ela, kmpqratul lui Israel, Salmanasar, kmpqratul Asiriei, s`a suit kmpotriva Samariei, wi a kmpresurat -o.

  18:10 Dupq trei ani, a luat -o, kn al waselea an al lui Ezechia, care era al nouqlea an al lui Osea, kmpqratul lui Israel: atunci a fost luatq Samaria.

  18:11 Kmpqratul Asiriei a dus pe Israel rob kn Asiria, wi i -a awezat la Halah wi Habor, lkngq rkul Gozan, wi kn cetqyile Mezilor,

  18:12 pentrucq n`ascultaserq de glasul Domnului, Dumnezeului lor, wi cqlcaserq legqmkntul Lui; pentrucq nici n`ascultaserq, nici nu kmpliniserq tot ce poruncise Moise, robul Domnului.

  18:13 Kn al patrusprezecelea an al kmpqratului Ezechia, Sanherib, kmpqratul Asiriei, s`a suit kmpotriva tuturor cetqyilor kntqrite din Iuda, wi a pus stqpknire pe ele.

  18:14 Ezechia, kmpqratul lui Iuda, a trimes sq spunq kmpqratului Asiriei la Lachis: ,,Am grewit! Depqrteazq-te de mine. Ce vei pune asupra mea, voi purta.`` Wi kmpqratul Asiriei a cerut lui Ezechia, kmpqratul lui Iuda, trei sute de talanyi de argint wi treizeci de talanyi de aur.

  18:15 Ezechia a dat tot argintul care se afla kn Casa Domnului wi kn vistieriile casei kmpqratului.

  18:16 Atunci a luat Ezechia, kmpqratul lui Iuda, wi a dat kmpqratului Asiriei, aurul cu care acoperise uwile wi uwiorii Templului Domnului.

  18:17 Kmpqratul Asiriei a trimes din Lachis la Ierusalim, la kmpqratul Ezechia, pe Tartan, Rab-Saris, wi pe Rabwache cu o owtire puternicq. S`au suit wi au ajuns la Ierusalim. Cknd s`au suit wi au ajuns, s`au oprit la canalul de apq al iazului de sus, pe drumul care duce kn ogorul nqlbitorului.

  18:18 Au chemat pe kmpqrat; wi Eliachim, fiul lui Hilchia, mai marele peste casa kmpqratului, s`a dus la ei, cu Webna, logofqtul, wi cu Ioah, fiul lui Asaf, arhivarul.

  18:19 Rabwache le -a zis: ,,Spuneyi lui Ezechia: ,Awa vorbewte marele kmpqrat, kmpqratul Asiriei: ,Ce este kncrederea aceasta pe care te bizuiewti?``

  18:20 Tu ai zis: ,Pentru rqzboi trebuie chibzuinyq wi putere.` Dar acestea sknt doar vorbe kn vknt. Kn cine dar yi-ai pus kncrederea de te-ai rqsculat kmpotriva mea?

  18:21 Iatq, ai pus -o kn Egipt, ai luat kn ajutor trestia aceea frkntq, care knyeapq wi strqpunge mkna oricui se sprijinewte pe ea: awa este Faraon, kmpqratul Egiptului, pentru toyi ceice se kncred kn el.

  18:22 Poate cq kmi veyi spune: ,Kn Domnul, Dumnezeul nostru, ne kncredem.` Dar nu este El acela ale cqrui knqlyimi wi altare le -a kndepqrtat Ezechia, zicknd lui Iuda wi Ierusalimului: ,Sq vq knchinayi knaintea altarului acestuia la Ierusalim?`

  18:23 Acum fq o knvoialq cu stqpknul meu, kmpqratul Asiriei: kyi voi da douq mii de cai, sq vedem dacq poyi din partea ta sq dai atkyia cqlqreyi ca sq kncalece pe ei.

  18:24 Wi cum ai putea kndepqrta o cqpetenie din cei mai mici slujitori ai stqpknului meu? Kyi pui kncrederea kn Egipt pentru carq wi cqlqreyi.

  18:25 De altfel, oare fqrq voia Domnului m`am suit eu kmpotriva acestui loc, ca sq -l nimicesc? Domnul mi -a zis: ,,Suie-te kmpotriva yqrii acesteia, wi nimicewte -o.``

  18:26 Eliachim, fiul, lui Hilchia, Webna wi Ioah, au zis lui Rabwache: ,,Vorbewte robilor tqi kn limba aramaicq, fiindcq o knyelegem; nu ne vorbi kn limba iudaicq, kn auzul poporului de pe zid.``

  18:27 Rabwache le -a rqspuns: ,,Oare stqpknului tqu wi yie m`a trimes stqpknul meu sq spun aceste vorbe? Oare nu acestor oameni cari stau pe zid sq-wi mqnknce balega wi sq-wi bea udul cu voi?``

  18:28 Atunci Rabwache, knaintknd, a strigat cu glas tare kn limba iudaicq, wi a zis: ,,Ascultayi cuvkntul marelui kmpqrat, kmpqratul Asiriei!

  18:29 Awa vorbewte kmpqratul: ,Sq nu vq knwele Ezechia, cqci nu va putea sq vq izbqveascq din mkna mea.

  18:30 Sq nu vq facq Ezechia sq vq kncredeyi kn Domnul, zicknd: ,Domnul ne va izbqvi, wi cetatea aceasta nu va fi datq kn mknile kmpqratului Asiriei.`

  18:31 N`ascultayi de Ezechia; cqci awa vorbewte kmpqratul Asiriei: ,Faceyi pace cu mine, supuneyi-vq mie, wi fiecare din voi va mknca din via lui wi din smochinul lui, fiecare va bea apq din fkntkna lui,

  18:32 pknq voi veni, wi vq voi duce kntr`o yarq ca a voastrq, kntr`o yarq cu grku wi cu vin, o yarq cu pkne wi vii, o yarq cu mqslini de untdelemn wi miere, wi veyi trqi wi nu veyi muri. N`ascultayi dar de Ezechia, care vq amqgewte zicknd: ,Domnul ne va izbqvi.`

  18:33 Oare dumnezeii neamurilor au izbqvit ei fiecare yara lui din mkna kmpqratului Asiriei?

  18:34 Unde sknt dumnezeii Hamatului wi Arpadului? Unde sknt dumnezeii Sefarvaimului, Henei wi Ivei? Au izbqvit ei Samaria din mkna mea?

  18:35 Cari dintre toyi dumnezeii acestor yqri wi-au izbqvit yara din mkna mea, pentruca wi Domnul sq izbqveascq Ierusalimul din mkna mea?``

  18:36 Poporul a tqcut, wi nu i -a rqspuns o vorbq; cqci kmpqratul dqduse porunca aceasta: ,,Sq nu -i rqspundeyi.``

  18:37 Wi Eliachim, fiul lui Hilchia, cqpetenia casei kmpqratului, Webna, logofqtul, wi Ioah, fiul lui Asaf, scriitorul, au venit la Ezechia, cu hainele sfkwiate, wi i-au spus cuvintele lui Rabwache.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск