Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2KINGS 17

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  17:1 Kn al doisprezecelea an al lui Ahaz, kmpqratul lui Iuda, a knceput sq domneascq peste Israel la Samaria, Osea, fiul lui Ela. A domnit nouq ani.

  17:2 El a fqcut ce este rqu knaintea Domnului, totuw nu ca kmpqrayii lui Israel dinaintea lui.

  17:3 Salmanasar, kmpqratul Asiriei, s`a suit kmpotriva lui; wi Osea i s`a supus, wi i -a plqtit un bir.

  17:4 Dar kmpqratul Asiriei a descoperit o uneltire la Osea, cqci trimesese soli lui So, kmpqratul Egiptului, wi nu mai plqtea pe fiecare an birul kmpqratului Asiriei. Kmpqratul Asiriei l -a knchis wi l -a pus kn lanyuri kntr`o temniyq.

  17:5 Wi kmpqratul Asiriei a strqbqtut toatq yara, wi s`a suit kmpotriva Samariei, pe care a kmpresurat -o timp de trei ani.

  17:6 Kn al nouqlea an al lui Osea, kmpqratul Asiriei a luat Samaria, wi a dus pe Israel kn robie kn Asiria, l -a pus sq locuiascq la Halah wi la Habor, lkngq rkul Gozan, wi kn cetqyile Mezilor.

  17:7 Lucrul acesta s`a kntkmplat pentrucq copiii lui Israel au pqcqtuit kmpotriva Domnului, Dumnezeului lor, care -i scosese din yara Egiptului, de supt mkna lui Faraon, kmpqratul Egiptului, wi pentrucq s`au knchinat la alyi dumnezei.

  17:8 Au urmat obiceiurile neamurilor pe cari Domnul le izgonise dinaintea copiilor lui Israel, wi obiceiurile rknduite de kmpqrayii lui Israel.

  17:9 Copiii lui Israel au fqcut pe ascuns kmpotriva Domnului, Dumnezeului lor, lucruri cari nu sknt bune. Wi-au zidit knqlyimi kn toate cetqyile lor, dela turnurile strqjerilor pknq la cetqyile kntqrite.

  17:10 Wi-au ridicat stklpi idolewti wi Astartee pe orice deal wi subt orice copac verde.

  17:11 Wi acolo au ars tqmkie pe toate knqlyimile, ca wi neamurile pe cari le izgonise Domnul dinaintea lor, wi au fqcut lucruri rele, prin cari au mkniat pe Domnul.

  17:12 Au slujit idolilor, despre cari Domnul le zisese: ,,Sq nu faceyi lucrul acesta!``

  17:13 Domnul a knwtiinyat pe Israel wi Iuda prin toyi proorocii Lui, prin toyi vqzqtorii, wi le -a zis: ,,Kntoarceyi-vq dela cqile voastre cele rele, wi pqziyi poruncile wi rknduielile Mele, urmknd kn totul legea pe care am dat -o pqrinyilor vowtri wi pe care v`am trimes -o prin robii Mei proorocii.``

  17:14 Dar ei n`au ascultat, wi-au knyqpenit grumazul, ca wi pqrinyii lor, cari nu crezuserq kn Domnul, Dumnezeul lor.

  17:15 N`au vrut sq wtie de legile Lui, de legqmkntul pe care -l fqcuse cu pqrinyii lor, wi de knwtiinyqrile pe cari li le dqduse. S`au luat dupq lucruri de nimic, wi ei knwiwi n`au fost deckt nimic, wi dupq neamurile kn mijlocul cqrora trqiau, mqcar cq Domnul le poruncise sq nu se ia dupq ele.

  17:16 Au pqrqsit toate poruncile Domnului, Dumnezeul lor, wi-au fqcut viyei turnayi, au fqcut idoli de ai Astarteei, s`au knchinat knaintea kntregei owtiri a cerurilor, wi au slujit lui Baal.

  17:17 Au trecut prin foc pe fiii wi fiicele lor, s`au dedat la ghicire wi vrqjitorii, wi s`au vkndut ca sq facq ce este rqu knaintea Domnului, mkniindu -L.

  17:18 De aceea Domnul S`a mkniat foarte tare kmpotriva lui Israel, wi i -a kndepqrtat dela Faya Lui. -N`a rqmas deckt seminyia lui Iuda:

  17:19 wi chiar Iuda nu pqzise poruncile Domnului Dumnezeului lui, ci se luase dupq obiceiurile rknduite de Israel. -

  17:20 Domnul a lepqdat tot neamul lui Israel; i -a smerit, i -a dat kn mknile jqfuitorilor, wi a sfkrwit prin a -i izgoni dinaintea Feyei Lui.

  17:21 Cqci Israel se deslipise de casa lui David, wi fqcuserq kmpqrat pe Ieroboam, fiul lui Nebat, care -i abqtuse dela Domnul, wi fqcuse pe Israel sq sqvkrweascq un mare pqcat.

  17:22 Copiii lui Israel se dqduserq la toate pqcatele pe cari le fqcuse Ieroboam; nu s`au abqtut dela ele,

  17:23 pknq ce Domnul a izgonit pe Israel dinaintea Lui, cum vestise prin toyi slujitorii Sqi prooroci. Wi Israel a fost dus kn robie, departe de yara lui, kn Asiria, unde a rqmas pknq kn ziua de azi.

  17:24 Kmpqratul Asiriei a adus oameni din Babilon, din Cuta, din Ava, din Hamat wi din Sefarvaim, wi i -a awezat kn cetqyile Samariei kn locul copiilor lui Israel. Au pus stqpknire pe Samaria, wi au locuit kn cetqyile ei.

  17:25 Cknd au knceput sq locuiascq aici, nu se temeau de Domnul, wi Domnul a trimes kmpotriva lor niwte lei, cari -i omorau!

  17:26 Atunci au spus kmpqratului Asiriei: ,,Neamurile pe cari le-ai strqmutat wi le-ai awezat kn cetqyile Samariei nu cunosc felul kn care sq slujeascq Dumnezeului yqrii, wi El a trimes kmpotriva lor niwte lei cari le omoarq, pentrucq nu cunosc felul kn care trebuie sq slujeascq Dumnezeului yqrii.``

  17:27 Kmpqratul Asiriei a dat urmqtoarea poruncq: ,,Trimeteyi pe unul din preoyii pe cari i-ayi luat de acolo kn robie; sq plece sq se aweze acolo, wi sq le knveye felul kn care sq slujeascq Dumnezeului yqrii.``

  17:28 Unul din preoyii cari fuseserq luayi robi din Samaria, a venit de s`a awezat la Betel, wi le -a knvqyat cum sq se teamq de Domnul.

  17:29 Dar neamurile wi-au fqcut fiecare dumnezeii sqi kn cetqyile pe cari le locuiau, wi i-au awezat kn templele idolewti din knqlyimile zidite de Samariteni.

  17:30 Oamenii din Babilon au fqcut pe Sucot-Benot, oamenii din Cut au fqcut pe Nergal, cei din Hamat au fqcut pe Awima,

  17:31 cei din Ava au fqcut pe Nibhaz wi Tartac; cei din Sefarvaim kwi ardeau copiii kn foc kn cinstea lui Adramelec wi Anamelec, dumnezeii din Sefarvaim.

  17:32 Totodatq se knchinau wi Domnului, wi wi-au fqcut preoyi ai knqlyimilor, luayi din tot poporul: preoyii acewtia aduceau pentru ei jertfe kn templele din knqlyimi.

  17:33 Astfel se knchinau Domnului, dar slujeau kn acelaw timp wi dumnezeilor lor, dupq obiceiul neamurilor de unde fuseserq mutayi.

  17:34 Pknq kn ziua de astqzi kwi urmeazq ei obiceiurile dela knceput: nu se knchinq Domnului, wi nu se yin nici de legile wi rknduielile lor, nici de legile wi poruncile date de Domnul copiilor lui Iacov, cqruia i -a pus numele Israel.

  17:35 Domnul fqcuse legqmknt cu ei, wi le dqduse porunca aceasta: ,,Sq nu vq temeyi de alyi dumnezei; sq nu vq knchinayi knaintea lor, sq nu le slujiyi, wi sq nu le aduceyi jertfe.

  17:36 Ci sq vq temeyi de Domnul, care v`a scos din yara Egiptului cu o mare putere wi cu brayul kntins; knaintea Lui sq vq knchinayi, wi Lui sq -I aduceyi jertfe.

  17:37 Sq pqziyi wi sq kmpliniyi totdeauna knvqyqturile, rknduielile, legea wi poruncile, pe cari vi le -a scris El, wi sq nu vq temeyi de alyi dumnezei.

  17:38 Sq nu uitayi legqmkntul pe care l-am fqcut cu voi, wi sq nu vq temeyi de alyi dumnezei.

  17:39 Ci sq vq temeyi de Domnul, Dumnezeul vostru; wi El vq va izbqvi din mkna tuturor vrqjmawilor vowtri.``

  17:40 Ei n`au ascultat, wi au urmat obiceiurile lor dela knceput.

  17:41 Neamurile acestea se temeau de Domnul wi slujeau wi chipurilor lor cioplite; wi copiii lor wi copiii copiilor lor fac pknq kn ziua de azi ce au fqcut pqrinyii lor.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск