Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2THESSALONIANS 3

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  3:1 Kncolo, frayilor, rugayivq pentru noi ca, Cuvkntul Domnului sq se rqspkndeascq wi sq fie proslqvit cum este la voi,

  3:2 wi sq fim izbqviyi de oamenii nechibzuiyi wi rqi; cqci nu toyi au credinya.

  3:3 Credincios este Domnul: El vq va kntqri wi vq va pqzi de cel rqu.

  3:4 Cu privire la voi, avem kncredere kn Domnul cq faceyi wi veyi face ce vq poruncim.

  3:5 Domnul sq vq kndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu wi spre rqbdarea lui Hristos!

  3:6 Kn Numele Domnului nostru Isus Hristos, vq poruncim, frayilor, sq vq depqrtayi de orice frate, care trqiewte kn neorknduialq, wi nu dupq knvqyqturile, pe cari le-ayi primit dela noi.

  3:7 Voi knwivq wtiyi ce trebuie sq faceyi ca sq ne urmayi; cqci noi n`am trqit kn neorknduialq, kntre voi.

  3:8 N`am mkncat de pomanq pknea nimqnui; ci, lucrknd wi ostenindu-ne, am muncit zi wi noapte, ca sq nu fim povarq nimqnui dintre voi.

  3:9 Nu cq n`am fi avut dreptul acesta, dar am vrut sq vq dqm kn noi knwine o pildq vrednicq de urmat.

  3:10 Cqci, cknd eram la voi, vq spuneam lqmurit: ,,Cine nu vrea sq lucreze, nici sq nu mqnknce.``

  3:11 Auzim knsq cq unii dintre voi trqiesc kn neorknduialq, nu lucreazq nimic, ci se yin de nimicuri.

  3:12 Kndemnqm pe oamenii acewtia wi -i sfqtuim, kn Domnul nostru Isus Hristos, sq-wi mqnknce pknea lucrknd kn liniwte.

  3:13 Voi, frayilor, sq nu osteniyi kn facerea binelui.

  3:14 Wi dacq n`ascultq cineva ce spunem noi kn aceastq epistolq, knsemnayi-vi -l, wi sq n`aveyi nici un fel de legqturi cu el, ca sq -i fie ruwine.

  3:15 Sq nu -l socotiyi ca pe un vrqjmaw, ci sq -l mustrayi ca pe un frate.

  3:16 Knsuw Domnul pqcii sq vq dea totdeauna pacea kn orice fel. Domnul sq fie cu voi cu toyi!

  3:17 Urarea de sqnqtate este scrisq cu mkna mea: Pavel. Acesta este semnul kn fiecare epistolq; awa scriu eu.

  3:18 Harul Domnului nostru Isus Hristos sq fie cu voi cu toyi! Amin


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск