Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - COLOSSIANS 4

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  4:1 Stqpknilor, dayi robilor vowtri ce le datorayi, wi ce li se cuvine, cqci wtiyi cq wi voi aveyi un Stqpkn kn cer.

  4:2 Stqruiyi kn rugqciune, vegheayi kn ea cu mulyqmiri.

  4:3 Rugayi-vq tot odatq wi pentru noi, ca Dumnezeu sq ne deschidq o uwq pentru Cuvknt, ca sq putem vesti taina lui Hristos, pentru care iatq, mq gqsesc kn lanyuri:

  4:4 ca s`o fac cunoscut awa cum trebuie sq vorbesc despre ea.

  4:5 Purtayi-vq cu knyelepciune fayq de cei de afarq; rqscumpqrayi vremea.

  4:6 Vorbirea voastrq sq fie totdeauna cu har, dreasq cu sare, ca sq wtiyi cum trebuie sq rqspundeyi fiecqruia.

  4:7 Tot ce este cu privire la mine, vq va spune Tihic, fratele prea iubit wi slujitorul credincios, tovarqwul meu de slujbq kn Domnul.

  4:8 Vi l-am trimes knadins, ca sq luayi cunowtinyq despre starea noastrq, wi sq vq mkngkie inimile.

  4:9 L-am trimes kmpreunq cu Onisim, fratele credincios wi prea iubit, care este dintr`ai vowtri. Ei vq vor spune tot ce se petrece pe aici.

  4:10 Aristarh, tovarqwul meu de temniyq, vq trimete sqnqtate; tot awa wi Marcu, vqrul lui Barnaba (cu privire la care ayi primit porunci... dacq vine la voi, sq -l primiyi bine),

  4:11 wi Isus, zis Iust: ei sknt din numqrul celor tqiayi kmprejur, wi singurii cari au lucrat kmpreunq cu mine pentru Kmpqrqyia lui Dumnezeu, oameni cari mi-au fost de mkngqiere.

  4:12 Epafra, care este dintr`ai vowtri, vq trimete sqnqtate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptq pentru voi kn rugqciunile sale, pentruca, desqvkrwiyi wi deplin kncredinyayi, sq stqruiyi kn voia lui Dumnezeu.

  4:13 Cqci vq mqrturisesc cq are o mare rkvnq pentru voi, pentru cei din Laodicea wi pentru cei din Ierapole.

  4:14 Luca, doftorul prea iubit, wi Dima, vq trimet sqnqtate.

  4:15 Spuneyi sqnqtate frayilor din Laodicea, wi lui Nimfa, wi Bisericii din casa lui.

  4:16 Dupq ce va fi cititq aceastq epistolq la voi, faceyi awa ca sq fie cititq wi kn Biserica Laodicenilor; wi voi, la rkndul vostru, sq citiyi epistola care vq va veni din Laodicea.

  4:17 Wi spuneyi lui Arhip: ,,Ia seama sq kmplinewti bine slujba pe care ai primit -o kn Domnul.``

  4:18 Urarea de sqnqtate este cu mkna mea: Pavel. Aduceyi-vq aminte de lanyurile mele. Harul sq fie cu voi! Amin


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск