Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - DEUTERONOMY 13

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  13:1 Dacq se va ridica kn mijlocul tqu un prooroc sau un visqtor de vise care-yi va vesti un semn sau o minune,

  13:2 wi se va kmplini semnul sau minunea aceea de care yi -a vorbit el zicknd: ,,Haidem dupq alyi dumnezei``, -dumnezei pe cari tu nu -i cunowti, -,,wi sq le slujim``!

  13:3 sq n`asculyi cuvintele acelui prooroc sau visqtor de vise, cqci Domnul, Dumnezeul vostru, vq pune la kncercare ca sq wtie dacq iubiyi pe Domnul, Dumnezeul vostru, din toatq inima voastrq wi din tot sufletul vostru.

  13:4 Voi sq mergeyi dupq Domnul, Dumnezeul vostru, wi de El sq vq temeyi; poruncile Lui sq le pqziyi; de glasul Lui sq ascultayi; Lui sq -I slujiyi, wi de El sq vq alipiyi.

  13:5 Proorocul sau visqtorul acela de vise sq fie pedepsit cu moartea, cqci a vorbit de rqsvrqtire kmpotriva Domnului, Dumnezeului vostru, care v`a scos din yara Egiptului wi v`a izbqvit din casa robiei, wi a voit sq te abatq dela calea kn care yi -a poruncit Domnul, Dumnezeul tqu, sq umbli. Sq scoyi astfel rqul din mijlocul tqu.

  13:6 Dacq fratele tqu, fiul mamei tale, sau fiul tqu, sau fiica ta, sau nevasta care se odihnewte la sknul tqu, sau prietenul tqu pe care -l iubewti ca pe tine knsuyi, te aykyq kn tainq, zicknd: ,,Haidem, wi sq slujim altor dumnezei!`` -dumnezei pe cari nici tu, nici pqrinyii tqi nu i-ayi cunoscut,

  13:7 dintre dumnezeii popoarelor cari vq knconjoarq, lkngq tine sau departe de tine, dela o margine a pqmkntului pqnq la cealaltq-

  13:8 sq nu te knvoiewti wi sq nu -l asculyi; sq n`arunci spre el o privire de milq, sq nu -l cruyi, wi sq nu -l ascunzi.

  13:9 Ci sq -l omori; kntqi mkna ta sq se ridice asupra lui ca sq -l omoare, wi apoi mkna kntregului popor;

  13:10 sq -l ucizi cu pietre, wi sq moarq, pentrucq a cqutat sq te abatq dela Domnul, Dumnezeul tqu, care te -a scos din yara Egiptului, din casa robiei.

  13:11 Sq se facq awa, pentruca tot Israelul sq audq wi sq se teamq, wi sq nu se mai sqvkrweascq o faptq awa de nelegiuitq kn mijlocul tqu.

  13:12 Dacq vei auzi spunkndu-se despre una din cetqyile pe cari yi le -a dat ca locuinyq Domnul, Dumnezeul tqu:

  13:13 ,,Niwte oameni rqi au iewit din mijlocul tqu, wi au amqgit pe locuitorii din cetatea lor zicknd: ,Haidem wi sq slujim altor dumnezei!`` -dumnezei pe cari tu nu -i cunowti-

  13:14 sq faci cercetqri, sq cauyi wi sq kntrebi cu deamqnuntul. Dacq este adevqrat, dacq lucrul este kntemeiat, dacq urkciunea aceasta a fost fqcutq kn mijlocul tqu,

  13:15 atunci sq treci prin ascuyiwul sqbiei pe locuitorii din cetatea aceea, s`o nimicewti cu desqvkrwire kmpreunq cu tot ce va fi kn ea, wi sq -i treci chiar wi vitele prin ascuyiwul sqbiei.

  13:16 Sq strkngi toatq prada kn mijlocul pieyei, wi sq arzi de tot cu foc cetatea wi toatq prada ei, knaintea Domnului, Dumnezeului tqu: sq rqmknq pentru totdeauna un morman de dqrkmqturi, wi nici o datq sq nu fie ziditq din nou.

  13:17 Nimic din ce va fi blestemat ca sq fie nimicit cu desqvkrwire, sq nu se lipeascq de mkna te, pentru ca Domnul sq Se kntoarcq din iuyimea mkniei Lui, sq Se kndure de tine, sq te ierte, wi sq te knmulyeascq, dupq cum a jurat lucrul acesta pqrinyilor tqi,

  13:18 dacq vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tqu, pqzind toate poruncile Lui pe cari yi le dau astqzi, wi fqcknd ce este plqcut knaintea Domnului, Dumnezeului tqu.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск