Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - DEUTERONOMY 12

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  12:1 Iatq legile wi poruncile pe cari sq le pqziyi wi sq le kmpliniyi, ckt veyi trqi, kn yara pe care v`o dq kn stqpknire Domnul, Dumnezeul pqrinyilor vowtri.

  12:2 Sq nimiciyi toate locurile kn cari slujesc dumnezeilor lor neamurile pe cari le veyi izgoni, fie pe munyi knalyi, fie pe dealuri, wi subt orice copac verde.

  12:3 Sq le surpayi altarele, sq le sfqrkmayi stklpii idolewti, sq le ardeyi kn foc copacii knchinayi idolilor lor, sq dqrkmayi chipurile cioplite ale dumnezeilor lor, wi sq faceyi sq le piarq numele din locurile acelea.

  12:4 Voi sq nu faceyi awa fayq de Domnul, Dumnezeul vostru!

  12:5 Ci sq -L cqutayi la locawul Lui, wi sq mergeyi la locul pe care -l va alege Domnul Dumnezeul vostru, din toate seminyiile voastre, ca sq-Wi aweze acolo Numele Lui.

  12:6 Acolo sq vq aduceyi arderile voastre de tot, jertfele voastre, zeciuielile voastre, cele dintki roade, darurile aduse ca kmplinire a unei juruinye, darurile de bunq voie, wi kntkii-nqscuyi din cirezile wi turmele voastre.

  12:7 Acolo sq mkncayi knaintea Domnului, Dumnezeului vostru, wi sq vq bucurayi, kmpreunq cu familiile voastre, de toate bunurile cu cari vq va fi binecuvkntat Domnul, Dumnezeul vostru.

  12:8 Sq nu faceyi dar cum facem noi acum aici, unde fiecare face ce -i place,

  12:9 fiindcq n`ayi ajuns kncq kn locul de odihnq wi kn mowtenirea pe care v`o dq Domnul, Dumnezeul vostru.

  12:10 Dar veyi trece Iordanul, wi veyi locui kn yara pe care v`o va da kn stqpknire Domnul, Dumnezeul vostru. El vq va da odihnq, dupqce vq va izbqvi de toyi vrqjmawii vowtri cari vq knconjoarq, wi veyi locui fqrq fricq.

  12:11 Atunci va fi un loc, pe care -l va alege Domnul, Dumnezeul vostru, ca sq facq sq locuiascq Numele Lui acolo. Acolo sq aduceyi tot ce vq poruncesc, arderile voastre de tot, jertfele, zeciuielile, cele dintki roade, wi darurile alese pe cari le veyi face Domnului pentru kmplinirea juruinyelor voastre.

  12:12 Acolo sq vq bucurayi knaintea Domnului, Dumnezeului vostru, voi, fiii vowtri wi fiicele voastre, robii wi roabele voastre, wi Levitul care va fi kn locurile voastre, cqci el n`are nici parte de mowie, nici mowtenire cu voi.

  12:13 Vezi sq n`aduci arderile tale de tot kn toate locurile pe cari le vei vedea;

  12:14 ci sq-yi aduci arderile de tot kn locul pe care -l va alege Domnul kn una din seminyiile tale, wi acolo sq faci tot ce-yi poruncesc eu.

  12:15 Totuw, cknd vei dori, vei putea sq junghii vite wi sq mqnknci carne kn toate cetqyile tale, ckt kyi va fi dat prin binecuvkntarea Domnului, Dumnezeului tqu; cel ce va fi necurat wi cel ce va fi curat vor putea sq mqnknce din ea, cum se mqnkncq din cqprioarq wi din cerb.

  12:16 Numai skngele sq nu -l mkncayi, ci sq -l vqrsayi pe pqmknt ca apa.

  12:17 Nu vei putea sq mqnknci kn cetqyile tale zeciuiala din grkul tqu, din mustul tqu wi din untdelemnul tqu, nici kntkii nqscuyi din cirezile wi turmele tale, nici vreunul din darurile aduse de tine pentru kmplinirea unei juruinye, nici darurile tale de bunq voie, nici cele dintki roade ale tale.

  12:18 Ci pe acestea sq le mqnknci knaintea Domnului, Dumnezeului tqu, kn locul pe care -l va alege Domnul, Dumnezeul tqu, tu, fiul tqu wi fiica ta, robul wi roaba ta, wi Levitul care va fi kn cetqyile tale; wi sq te bucuri knaintea Domnului, Dumnezeului tqu, de toate bunurile pe cari le vei avea.

  12:19 Ckt vei trqi kn yara ta, vezi sq nu cumva sq pqrqsewti pe Levit.

  12:20 Cknd Domnul, Dumnezeul tqu, kyi va lqrgi hotarele, cum yi -a fqgqduit, wi dorinya sq mqnknci carne te va face sq zici: ,,Aw vrea sq mqnknc carne!`` vei putea sq mqnknci dupq dorinya ta.

  12:21 Dacq locul pe care -l va alege Domnul, Dumnezeul tqu, ca sq-Wi aweze acolo Numele, este departe de tine, vei putea sq tai vite din cireadq wi din turmq, cum yi-am poruncit, wi vei putea sq mqnknci din ele kn cetqyile tale, dupq dorinya ta.

  12:22 Sq mqnknci din ele cum se mqnkncq din cqprioarq wi cerb; cel ce va fi necurat wi cel ce va fi curat vor mknca wi ei amkndoi.

  12:23 Numai, vezi sq nu cumva sq mqnknci skngele, cqci skngele este viaya (sufletul); wi sq nu mqnknci sufletul kmpreunq cu carnea.

  12:24 Sq nu -l mqnknci, ci sq -l verwi pe pqmknt ca apa.

  12:25 Sq nu -l mqnknci, ca sq fii fericit, tu wi copiii tqi dupq tine, fqcknd ce este plqcut knaintea Domnului.

  12:26 Dar lucrurile pe cari vei voi sq le knchini Domnului wi darurile pe cari le vei aduce pentru kmplinirea unei juruinye, sq te duci sq le aduci kn locul pe care -l va alege Domnul.

  12:27 Sq-yi aduci arderile de tot, carnea wi skngele, pe altarul Domnului, Dumnezeului tqu: kn celelalte jertfe ale tale, skngele sq fie vqrsat pe altarul Domnului, Dumnezeului tqu, iar carnea s`o mqnknci.

  12:28 Pqzewte wi ascultq toate aceste lucruri pe cari yi le poruncesc, ca sq fii fericit, tu wi copiii tqi dupq tine, pe vecie, fqcknd ce este bine wi ce este plqcut knaintea Domnului, Dumnezeului tqu.

  12:29 Dupq ce Domnul, Dumnezeul tqu, va nimici toate neamurile pe cari le vei izgoni dinaintea ta, dupqce le vei izgoni wi te vei aweza kn yara lor,

  12:30 vezi sq nu te lawi prins kn cursq, cqlcknd pe urmele lor, dupqce vor fi nimicite dinaintea ta. Ferewte-te sq nu cercetezi despre dumnezeii lor wi sq zici: ,,Cum slujeau neamurile acestea dumnezeilor lor? Wi eu vreau sq fac la fel.``

  12:31 Tu sq nu faci awa fayq de Domnul, Dumnezeul tqu; cqci ele slujeau dumnezeilor lor, fqcknd toate urkciunile pe cari le urqwte Domnul, wi ele chiar kwi ardeau kn foc fiii wi fiicele lor kn cinstea dumnezeilor lor.

  12:32 Voi sq pqziyi wi sq kmpliniyi toate lucrurile pe cari vi le poruncesc eu; sq n`adqugayi nimic la ele, wi sq nu scoateyi nimic din ele.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск