?

?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • - 12:22
  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34     
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  TEXT: - -2   |   AUDIO: - MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB


  ENGLISH - HISTORY - INTERNATIONAL -

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - NKB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK


  1982

  12:22 , ; ;


  /
  אך
  389 כאשׁר 834 יאכל 398 את 853 הצבי 6643 ואת 853 האיל 354 כן 3651 תאכלנו 398 הטמא 2931 והטהור 2889 יחדו 3162 יאכלנו׃ 398

  12:22 ҳ , , .  12:22 . ,
  .

  12:22 , ; ;  ως
  5613 εσθεται η 2228 1510 5753 3739 3588 δορκας 1393 και 2532 η 2228 1510 5753 3739 3588 ελαφος ουτως 3779 φαγη 5315 5632 αυτο 846 ο 3588 3739 ακαθαρτος 169 εν 1722 1520 σοι 4671 4674 και 2532 ο 3588 3739 καθαρος 2513 ωσαυτως 5615 εδεται
  Czech BKR
  12:22 Jak se jd srna a jelen, tak je jsti bude; neist i ist bude je jsti.

  12:22 , ; .


  Croatian Bible

  12:22 Jedi ga ipak onako kako se jede srna ili jelen: neka ga jedu zajedno isti i neisti.


  VERSE 	(22) - 

  :15,16  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

  God Rules.NET