Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store



 • РУМЫН БИБЛИЯ - DEUTERONOMY 8

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  8:1 Sq pqziyi wi sq kmpliniyi toate poruncile pe cari vi le dau astqzi, ca sq trqiyi, sq vq knmulyiyi, wi sq intrayi kn stqpknirea yqrii pe care a jurat Domnul cq o va da pqrinyilor vowtri.

  8:2 Adu-yi aminte de tot drumul pe care te -a cqlquzit Domnul, Dumnezeul tqu, kn timpul acestor patruzeci de ani kn pustie, ca sq te smereascq wi sq te kncerce, ca sq-yi cunoascq pornirile inimii wi sq vadq dacq ai sq pqzewti sau nu poruncile Lui.

  8:3 Astfel, te -a smerit, te -a lqsat sq suferi de foame, wi te -a hrqnit cu manq, pe care nici tu n`o cunowteai wi nici pqrinyii tqi n`o cunoscuserq, ca sq te knveye cq omul nu trqiewte numai cu pkne, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trqiewte omul.

  8:4 Haina nu yi s`a knvechit pe tine, wi nici nu yi s`au umflat picioarele, kn timpul acestor patruzeci de ani.

  8:5 Recunoawte dar kn inima ta cq Domnul, Dumnezeul tqu, te mustrq cum mustrq un om pe copilul lui.

  8:6 Sq pqzewti poruncile Domnului, Dumnezeului tqu, ca sq umbli kn cqile Lui, wi sq te temi de El.

  8:7 Cqci Domnul, Dumnezeul tqu, are sq te ducq kntr`o yarq bunq, yarq cu pkraie de apq, cu izvoare wi cu lacuri, cari yksnesc din vqi wi munyi;

  8:8 yarq cu grku, cu orz, cu vii, cu smochini wi cu rodii; yarq cu mqslini wi cu miere;

  8:9 yarq unde vei mknca pkne din belwug, unde nu vei duce lipsq de nimic; yarq, ale cqrei petre sknt de fer, wi din ai cqrei munyi vei scoate aramq.

  8:10 Cknd vei mknca wi te vei sqtura, sq binecuvkntezi pe Domnul, Dumnezeul tqu, pentru yara cea bunq pe care yi -a dat -o.

  8:11 Vezi sq nu uiyi pe Domnul, Dumnezeul tqu, pknq acolo knckt sq nu pqzewti poruncile, rknduielile wi legile Lui, pe cari yi le dau azi.

  8:12 Cknd vei mknca wi te vei sqtura, cknd vei zidi wi vei locui kn case frumoase,

  8:13 cknd vei vedea knmulyindu-yi-se cirezile de boi wi turmele de oi, mqrindu-yi-se argintul wi aurul, wi cresckndu-yi tot ce ai,

  8:14 ia seama sq nu yi se umfle inima de mkndrie wi sq nu uiyi pe Domnul, Dumnezeul tqu, care te -a scos din yara Egiptului, din casa robiei;

  8:15 care te -a dus kn acea pustie mare wi grozavq, unde erau werpi knfocayi wi scorpioni, kn locuri uscate wi fqrq apq, care a fqcut sq-yi ykwneascq apq din stknca cea mai tare,

  8:16 wi care yi -a dat sq mqnknci kn pustie mana aceea necunoscutq de pqrinyii tqi, ca sq te smereascq wi sq te kncerce, wi sq-yi facq bine apoi.

  8:17 Vezi sq nu zici kn inima ta: ,,Tqria mea wi puterea mknii mele mi-au ckwtigat aceste bogqyii.``

  8:18 Ci adu-yi aminte de Domnul, Dumnezeul tqu, cqci El kyi va da putere sq le ckwtigi, ca sq kntqreascq legqmkntul kncheiat cu pqrinyii vowtri prin jurqmknt, cum face astqzi.

  8:19 Dacq vei uita pe Domnul, Dumnezeul tqu, wi vei merge dupq alyi dumnezei, dacq le vei sluji wi te vei knchina knaintea lor, vq spun hotqrkt azi cq veyi peri.

  8:20 Veyi peri ca wi neamurile pe cari le -a pierdut Domnul dinaintea voastrq, pentrucq nu veyi asculta glasul Domnului, Dumnzeului vostru.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск