Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store



 • РУМЫН БИБЛИЯ - HEBREWS 13

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  13:1 Stqruiyi kn dragostea frqyeascq.

  13:2 Sq nu dayi uitqrii primirea de oaspeyi, cqci unii, prin ea au gqzduit, fqrq sq wtie, pe kngeri.

  13:3 Aduceyi-vq aminte de cei ce sknt kn lanyuri, ca wi cum ayi fi wi voi legayi cu ei; de cei chinuiyi, ca unii cari wi voi sknteyi kn trup.

  13:4 Cqsqtoria sq fie yinutq kn toatq cinstea, wi patul sq fie nespurcat, cqci Dumnezeu va judeca pe curvari wi pe preacurvari.

  13:5 Sq nu fiyi iubitori de bani. Mulyqmiyi-vq cu ce aveyi, cqci El knsuw a zis: ,,Nicidecum n`am sq te las, cu nici un chip nu te voi pqrqsi.``

  13:6 Awa cq putem zice plini de kncredere: ,,Domnul este ajutorul meu, nu mq voi teme: ce mi-ar putea face omul?``

  13:7 Aduceyi-vq aminte de mai marii vowtri, cari v`au vestit Cuvkntul lui Dumnezue; uitayi-vq cu bqgare de seamq la sfkrwitul felului lor de vieyuire, wi urmayi-le credinya!

  13:8 Isus Hristos este acelaw ieri wi azi wi kn veci!

  13:9 Sq nu vq lqsayi amqgiyi de orice fel de knvqyqturi strqine; cqci este bine ca inima sq fie kntqritq prin har, nu prin mkncqri, cari n`au slujit la nimic celorce le-au pqzit. -

  13:10 Noi avem un altar, din care n`au drept sq mqnknce ceice fac slujbq kn cort.

  13:11 Kn adevqr, trupurile dobitoacelor, al cqror sknge este adus de marele preot kn Locul prea sfknt, pentru pqcat, ,,sknt arse de tot afarq din tabqrq.``

  13:12 De aceea wi Isus, ca sq sfinyeascq norodul cu knsuw skngele Squ, a pqtimit dincolo de poartq.

  13:13 Sq iewim dar afarq din tabqrq la El, wi sq suferim ocara Lui.

  13:14 Cqci noi n`avem aici o cetate stqtqtoare, ci skntem kn cqutarea celei viitoare.

  13:15 Prin El, sq aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfq de laudq, adicq, rodul buzelor cari mqrturisesc Numele Lui.

  13:16 Wi sq nu dayi uitqrii binefacerea wi dqrnicia; cqci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Ki plac.

  13:17 Ascultayi de mai marii vowtri, wi fiyi-le supuwi, cqci ei privegheazq asupra sufletelor voastre, ca unii cari au sq dea socotealq de ele; pentruca sq poatq face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinknd, cqci awa ceva nu v`ar fi de niciun folos.

  13:18 Rugayi-vq pentru noi; cqci skntem kncredinyayi cq avem un cuget bun, dorind sq ne purtqm bine kn toate lucrurile.

  13:19 Mai ales vq rog cu stqruinyq sq faceyi lucrul acesta, ca sq vq fiu knapoiat mai curknd.

  13:20 Dumnezeul pqcii, care, prin skngele legqmkntului celui vecinic, a sculat din moryi pe Domnul nostru Isus, marele Pqstor al oilor,

  13:21 sq vq facq desqvkrwiyi kn orice lucru bun, ca sq faceyi voia Lui, wi sq lucreze kn noi ce -I este plqcut, prin Isus Hristos. A Lui sq fie slava kn vecii vecilor! Amin.

  13:22 Vq rog, frayilor, sq primiyi bine acest cuvknt de sfqtuire, cqci v`am scris pe scurt.

  13:23 Sq wtiyi cq fratelui Timotei i s`a dat drumul. Dacq vine curknd, voi veni kmpreunq cu el sq vq vqd.

  13:24 Spuneyi sqnqtate tuturor mai marilor vowtri wi tuturor sfinyilor. Cei din Italia vq trimet sqnqtate.

  13:25 Harul sq fie cu voi cu toyi! Amin


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск