Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JAMES 2

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  2:1 Frayii mei, sq nu yineyi credinya Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, cqutknd la faya omului.

  2:2 Cqci, de pildq, dacq intrq kn adunarea voastrq un om cu un inel de aur wi cu o hainq strqlucitoare, wi intrq wi un sqrac kmbrqcat prost;

  2:3 wi voi puneyi ochii pe celce poartq haina strqlucitoare, wi -i ziceyi: ,,Tu wezi kn locul acesta bun!`` Wi apoi ziceyi sqracului: ,,Tu stai colo kn picioare!`` Sau: ,,Wezi jos la picioarele mele!``

  2:4 Nu faceyi voi oare o deosebire kn voi knwivq, wi nu vq faceyi voi judecqtori cu gknduri rele?

  2:5 Ascultayi, prea iubiyii mei frayi: n`a ales Dumnezeu pe cei ce sknt sqraci kn ochii lumii acesteia, ca sq -i facq bogayi kn credinyq wi mowtenitori ai Kmpqrqyiei, pe care a fqgqduit -o celor ce -L iubesc?

  2:6 Wi voi knjosiyi pe cel sqrac! Oare nu bogayii vq asupresc wi vq tkrqsc knaintea judecqtoriilor?

  2:7 Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care -l purtayi?

  2:8 Dacq kmpliniyi Legea kmpqrqteascq, potrivit Scripturii: ,,Sq iubewti pe aproapele tqu ca pe tine knsuyi``, bine faceyi.

  2:9 Dar dacq aveyi kn vedere faya omului, faceyi un pqcat, wi sknteyi oskndiyi de Lege ca niwte cqlcqtori de lege.

  2:10 Cqci, cine pqzewte toatq Legea, wi grewewte kntr`o singurq poruncq, se face vinovat de toate.

  2:11 Cqci, Cel ce a zis: ,,Sq nu preacurvewti``, a zis wi: ,,Sq nu ucizi``. Acum, dacq nu preacurvewti, dar ucizi, te faci cqlcqtor al Legii.

  2:12 Sq vorbiyi wi sq lucrayi ca niwte oameni cari au sq fie judecayi de o lege a slobozeniei:

  2:13 cqci judecata este fqrq milq pentru celce n`a avut milq; dar mila biruiewte judecata.

  2:14 Frayii mei, ce -i folosewte cuiva sq spunq cq are credinyq, dacq n`are fapte? Poate oare credinya aceasta sq -l mkntuiascq?

  2:15 Dacq un frate sau o sorq sknt goi wi lipsiyi de hrana de toate zilele,

  2:16 wi unul dintre voi le zice: ,,Duceyi-vq kn pace, kncqlziyi-vq wi sqturayi-vq!`` fqrq sq le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi?

  2:17 Tot awa wi credinya: dacq n`are fapte, este moartq kn ea knsaw.

  2:18 Dar va zice cineva: ,,Tu ai credinya, wi eu am faptele.`` ,,Aratq-mi credinya ta fqrq fapte, wi eu kyi voi arqta credinya mea din faptele mele.``

  2:19 Tu crezi cq Dumnezeu este unul, wi bine faci; dar wi dracii cred... wi se knfioarq!

  2:20 Vrei dar sq knyelegi, om nesocotit, cq credinya fqrq fapte este zqdarnicq?

  2:21 Avraam, pqrintele nostru, n`a fost el socotit neprihqnit prin fapte, cknd a adus pe fiul squ Isaac jertfq pe altar?

  2:22 Vezi cq credinya lucra kmpreunq cu faptele lui, wi, prin fapte, credinya a ajuns desqvkrwitq.

  2:23 Astfel s`a kmplinit Scriptura care zice: ,,Avraam a crezut pe Dumnezeu, wi i s`a socotit ca neprihqnire``; wi el a fost numit ,,prietenul lui Dumnezeu.``

  2:24 Vedeyi dar cq omul este socotit neprihqnit prin fapte, wi nu numai prin credinyq.

  2:25 Tot awa, curva Rahav: n`a fost socotitq wi ea neprihqnitq prin fapte, cknd a gqzduit pe soli wi i -a scos afarq pe altq cale?

  2:26 Dupq cum trupul fqrq duh este mort, tot awa wi credinya fqrq fapte este moartq.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск